Total: 9 Records
जुनार सुपरजोन कार्यक्षेत्र / वडा कृषकको संख्या
गोलन्जोर गाउँपालिका - 1 64
गोलन्जोर गाउँपालिका - 2 186
गोलन्जोर गाउँपालिका - 3 110
गोलन्जोर गाउँपालिका - 4 573
गोलन्जोर गाउँपालिका - 5 351
गोलन्जोर गाउँपालिका - 6 160
सुनकोशी गाउँपालिका - 7 252
कमलामाई नगरपालिका - 3 119
तिनपाटन गाउँपालिका - 7 72
जम्मा 5.2799