Total: 9 Records
जुनार सुपरजोन कार्यक्षेत्र / वडा कृषक संख्या जुनारको फल्ने बोट जुनारको नफल्ने बोट जुनारको जम्मा बोट निबुवाको फल्ने बोट निबुवाको नफल्ने बोट निबुवाको जम्मा बोट कागतीको फल्ने बोट कागतीको नफल्ने बोट कागतीको जम्मा बोट सुन्तलाको फल्ने बोट सुन्तलाको नफल्ने बोट सुन्तलाको जम्मा बोट जम्मा सुन्तलाजात फलफूलको बोट
गोलन्जोर गाउँपालिका - 1 64 107 1453 1484 51 118 161 18 10 20 13 11 24 1689
गोलन्जोर गाउँपालिका - 2 186 424 5079 5503 319 932 1251 156 782 938 610 2493 3103 10795
गोलन्जोर गाउँपालिका - 3 110 384 7902 8288 66 177 243 133 512 645 358 2594 2952 12128
गोलन्जोर गाउँपालिका - 4 573 8441 26652 35136 474 497 922 387 701 1089 6143 18268 24411 61558
गोलन्जोर गाउँपालिका - 5 351 6191 26186 32392 654 831 1478 462 1495 1970 2873 8430 11284 47124
गोलन्जोर गाउँपालिका - 6 160 7041 12728 19769 456 960 1416 285 279 564 5151 9334 14485 36234
सुनकोशी गाउँपालिका - 7 252 1182 4745 5822 276 474 744 350 1231 1558 374 1606 1940 10064
कमलामाई नगरपालिका - 3 119 1378 3699 5067 216 456 672 217 410 643 598 1261 1858 8240
तिनपाटन गाउँपालिका - 7 72 478 4084 4562 38 70 108 27 120 147 36 427 463 5280
जम्मा -38 837 943 1782 8 1 9 4 6 10 317 187 504