Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर सम्पर्क नम्बर सुन्तलाको फल्ने बोट सुन्तलाको नफल्ने बोट सुन्तलाको जम्मा बोट
2075/076 क-3-001 रामजी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9840875331 3 5 8
2075/076 क-3-002 कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9819829379 0 20 20
2075/076 क-3-003 बेधमाया श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 10 10 20
2075/076 क-3-004 सोम बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 3 0 3
2075/076 क-3-005 टुक बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9844457484 20 30 50
2075/076 क-3-006 नारदकाजी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9812006573 8 30 38
2075/076 क-3-007 कृष्ण काजी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9812006573 9 12 21
2075/076 क-3-008 कमल बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9844082042 10 10 20
2075/076 क-3-009 ढाल बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9844092028 20 30 50
2075/076 क-3-010 चन्डिका श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9800832939 15 10 25
2075/076 क-3-011 गणेश बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9844094982 10 10 20
2075/076 क-3-012 फूलमाया श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9844508795 2 5 7
2075/076 क-3-013 राम कुमारी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9809696642 11 33 44
2075/076 क-3-014 राम कुमार श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9841054611 16 36 51
2075/076 क-3-015 दानस बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9844042056 15 7 22
2075/076 क-3-016 संतोषी लामा कमलामाई नगरपालिका 3 9819591597 5 15 20
2075/076 क-3-017 खड्ग बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9844389200 50 60 110
2075/076 क-3-018 रघुनाथ श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9810062363 15 20 35
2075/076 क-3-019 बुधमाया श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9849903722 8 10 18
2075/076 क-3-020 ढलकेशर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9807688339 50 20 70
2075/076 क-3-021 जगत श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9808694304 40 30 70
2075/076 क-3-022 भिम बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9823187950 5 30 35
2075/076 क-3-023 पदम बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 983272066 5 30 35
2075/076 क-3-024 लक्ष्मण श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9813436270 32 50 82
2075/076 क-3-025 सरोज बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 0 0 0
2075/076 क-3-026 लालकाजी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9844092110 20 50 70
2075/076 क-3-027 गोरख बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9809606199 1 100 101
2075/076 क-3-028 बाशुदेव श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9819677595 5 0 5
2075/076 क-3-029 शम्भु बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9841245990 15 50 65
2075/076 क-3-030 बेत कुमारी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9817889820 0 10 10
2075/076 क-3-031 इन्द्र बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9818523401 5 10 15
2075/076 क-3-032 वालिका घिमिरे कमलामाई नगरपालिका 3 9844041710 1 4 5
2075/076 क-3-033 भरतराज चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844075804 0 4 4
2075/076 क-3-034 कृष्ण प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9744022898 0 0 0
2075/076 क-3-035 शिव प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844041847 0 0 0
2075/076 क-3-036 सिता चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9744030261 0 4 4
2075/076 क-3-037 कृष्ण प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 1 49 50
2075/076 क-3-038 रविन प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844045354 1 2 3
2075/076 क-3-039 जानुका फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 9844096508 5 25 30
2075/076 क-3-040 रुद्र प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 1 2 3
2075/076 क-3-041 नेत्र प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844076389 1 10 11
2075/076 क-3-042 राजु चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844091927 0 0 0
2075/076 क-3-043 खिलराज देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 9862614495 4 18 22
2075/076 क-3-044 मेख बहादुर अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 9843220095 5 20 25
2075/076 क-3-045 धन कुमारी चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 1 7 8
2075/076 क-3-046 यम प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 2 0 2
2075/076 क-3-047 पुष्पराज अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 0 10 10
2075/076 क-3-048 निल प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 9844092495 0 2 2
2075/076 क-3-049 राजन प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 9844095277 0 3 3
2075/076 क-3-050 रमेश प्रसाद देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 0 0 0
2075/076 क-3-051 देवी प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 9844517688 3 8 11
2075/076 क-3-052 शिव प्रसाद देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 9844041201 5 0 5
2075/076 क-3-053 चुडाराज चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844517728 1 8 9
2075/076 क-3-054 तारा कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 4 2 6
2075/076 क-3-055 चन्द्र प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844252918 0 8 8
2075/076 क-3-056 रमा चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844082488 0 10 10
2075/076 क-3-057 पुष्कर प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 9844156558 2 2 4
2075/076 क-3-058 कुमार प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844041751 4 6 10
2075/076 क-3-059 राजन प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 9807824763 0 0 0
2075/076 क-3-060 रिता अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 9806189951 0 0 0
2075/076 क-3-061 सूर्य प्रसाद धिताल कमलामाई नगरपालिका 3 9844080186 2 4 6
2075/076 क-3-062 उज्वल प्रसाद आचार्य कमलामाई नगरपालिका 3 9815753441 0 0 0
2075/076 क-3-063 मन्जु चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844041327 0 0 0
2075/076 क-3-064 केशव प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844253960 0 0 0
2075/076 क-3-065 यज्ञ प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9804871438 0 3 3
2075/076 क-3-066 भोज राज कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 9812137543 10 20 30
2075/076 क-3-067 भरत बहादुर कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 9844045097 10 50 60
2075/076 क-3-068 इन्द्र प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9861168302 0 2 2
2075/076 क-3-069 शान्ति राज चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844045448 0 2 2
2075/076 क-3-070 जीवन प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844041204 0 4 4
2075/076 क-3-071 डिल्ली प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 1 3 4
2075/076 क-3-072 गंगा चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844464978 0 0 0
2075/076 क-3-073 जनकलाल चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9744050502 0 16 16
2075/076 क-3-074 नारायण बहादुर कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 9844081610 20 20 40
2075/076 क-3-075 तज्ञ बहादुर कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 9844095570 3 7 10
2075/076 क-3-076 कमल बुढाथोकी कमलामाई नगरपालिका 3 9844397749 0 4 4
2075/076 क-3-077 मनोज प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 9844156564 3 41 44
2075/076 क-3-078 प्रसाद प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 9844253696 3 7 10
2075/076 क-3-079 कमल प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844094800 0 0 0
2075/076 क-3-080 प्रकाश प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 9841808121 0 0 0
2075/076 क-3-081 नारायण प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 9844388569 0 1 1
2075/076 क-3-082 रत्न बहादुर बुढाथोकी कमलामाई नगरपालिका 3 9844252318 0 0 0
2075/076 क-3-083 भोज बहादुर बुढाथोकी कमलामाई नगरपालिका 3 9810208611 5 10 15
2075/076 क-3-084 सिद्धलाल फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 9844139455 7 12 19
2075/076 क-3-085 विष्णु प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844081244 1 4 5
2075/076 क-3-086 ऋषि प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 9862557351 3 40 43
2075/076 क-3-087 ओम प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844092521 0 0 0
2075/076 क-3-088 गणेश बहादुर कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 9854042787 2 4 6
2075/076 क-3-089 रमेश हायू कमलामाई नगरपालिका 3 9714477682 0 2 2
2075/076 क-3-090 बल बहादुर हायू कमलामाई नगरपालिका 3 9844245573 0 0 0
2075/076 क-3-091 खेम बहादुर हायू कमलामाई नगरपालिका 3 9844086435 1 2 3
2075/076 क-3-092 बद्रि बहादुर हायू कमलामाई नगरपालिका 3 9865219928 0 4 4
2075/076 क-3-093 गोविन्द कुमार राई कमलामाई नगरपालिका 3 9844086037 0 5 5
2075/076 क-3-094 टिका बहादुर हायू कमलामाई नगरपालिका 3 0 6 6
2075/076 क-3-095 लक्ष्मण हायू कमलामाई नगरपालिका 3 9863937957 1 0 1
2075/076 क-3-096 राधा कुमारी हायू कमलामाई नगरपालिका 3 1 2 3
2075/076 क-3-097 खिलानाथ फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 9844429700 4 7 11
2075/076 क-3-098 लक्ष्मी राई कमलामाई नगरपालिका 3 9825893595 1 0 1
2075/076 क-3-099 दिपा कुमारी राई कमलामाई नगरपालिका 3 9844086296 0 0 0
2075/076 क-3-100 रामेस्वर अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 9741077473 2 3 5