नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, 
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सिन्धुली


सम्पर्क नं.: ०४७-६९२०२७
इमेल: junarsuperzone@gmail.com


Junar Farmer Identification Card can be generated via the login
Login access can be done by
1. PMAMP, PIU Sindhuli
2. Tinpatan Rural Municipality
3. Sunkoshi Rural Municipality
4. Kamalamai Municipality
5. Golanjor Rural Municipality

For login user details, feel free to contact us
Kiran Bamanu (9855024158), itchitwan@gmail.com