Total: 2048 Records
फोटो कृषक परिचय पत्र नं. कृषकको नाम गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर टोलको नाम सम्पर्क नम्बर
गो-4-310 ओम बहादुर सेन ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल
गो-4-311 झलक बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल 9864010751
गो-4-312 हिरा बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल 9864010751
गो-4-313 दर्गा आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 असारे 9619445702
गो-4-314 कृष्ण कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल
गो-4-315 निर बहादुर ठकुरी सेन गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल
गो-4-316 वोध राज सेन ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे
गो-4-317 किरण सेन ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9840701181
गो-4-318 दान बहादुर ठकुरी सेन गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844054667
गो-4-319 टिका बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844422182
गो-4-320 बेग बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल 9844252345
गो-4-321 फरिन्द्र कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल
गो-4-322 हर्क बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल 9864682496
गो-4-323 नर बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल 9863546755
गो-4-324 कर्ण बहादुर ठकुरी राकसे गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल
गो-4-325 चन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल
गो-4-326 देव कुमारी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल
गो-4-327 दान बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल 9844439435
गो-4-328 धन कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल
गो-4-329 भक्त कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल
गो-4-330 कृष्ण बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल
गो-4-331 तिर्थ कुमारी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल 9849914400
गो-4-332 आनन्द बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल 9864010751
गो-4-333 केदार बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9844244898
गो-4-334 तेज बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ
गो-4-335 सुरेन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ
गो-4-336 श्याम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9844422013
गो-4-337 विर बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ
गो-4-338 डण्ड बहादुर ठुकरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल 9866789686
गो-4-339 दुर्गा आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9619445702
गो-4-340 दान बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9864507533
गो-4-341 श्री बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9864507769
गो-4-342 पृथ्वी बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9744014512
गो-4-343 सन्त बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9844532475
गो-4-344 खड्क बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ
गो-4-345 कर्ण बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9864682708
गो-4-346 सिरी बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ
गो-4-347 टेक बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9843419032
गो-4-348 शन्त बहादुर थापमा गर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9841991052
गो-4-349 चित्र बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ
गो-4-350 रविन्द्र बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9840501109
गो-4-351 कृष्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9861852440
गो-4-352 कर्ण बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9844251098
गो-4-353 जित बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ
गो-4-354 हिरा बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ
गो-4-355 नर बहादुर पूर्वछाने मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9848950091
गो-4-356 देवि बहादुर पूर्वछाने मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9744043335
गो-4-357 दिपक थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9849370386
गो-4-358 तेज बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9741079981
गो-4-359 सूर्य बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9844244917
गो-4-360 लाल बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ
गो-4-361 भानुभक्त मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9844079922
गो-4-362 तोप बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9744018217
गो-4-363 प्रेम बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9744718217
गो-4-364 मान बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ
गो-4-365 लिला बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9844523031
गो-4-366 कृष्ण बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9744050391
गो-4-367 राम बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9744018217
गो-4-368 नर बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9840534453
गो-4-369 मान बहादुर गमर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9744018217
गो-4-370 नस्कुटे थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9844523034
गो-4-371 दिल बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9864492560
गो-4-372 यम कुमार थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9844442979
गो-4-373 कर्ण बहादुर ठाडा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9865143298
गो-4-374 पूर्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9864540748
गो-4-375 ओम बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9865489049
गो-4-376 कुमार राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9844442285
गो-4-377 मानदेव राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9849367453
गो-4-378 पदम बहादुर ठाडा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9840667037
गो-4-379 गुण बहादुर ठाडा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 047-690142
गो-4-380 बाल कुमारी ठाडा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9741060650
गो-4-381 भक्त बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ
गो-4-382 काली बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ
गो-4-383 चन्द्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो आले गाउँ 9744051249
गो-4-384 मकर सिंह तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे
गो-4-385 नर बहादुर ठकुरी राक्से गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9844442084
गो-4-386 विमला कुमारी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे
गो-4-387 फुलमाया सिंह गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे
गो-4-388 जित बहादुर मल्ल ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9744016547
गो-4-389 लेक बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9843353457
गो-4-390 फुल माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9864682408
गो-4-391 प्रेम बहादुर ठकुरी राक्से गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9844396570
गो-4-392 बुद्धि मान वाइव गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9840483603
गो-4-393 गुण बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे
गो-4-394 बुद्धि बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9844293153
गो-4-395 यादव ज्यू ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9844396570
गो-4-396 चन्द्र क ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9844396560
गो-4-397 यादव बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9844595268
गो-4-398 लिखत बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9869166276
गो-4-399 खोसाने तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9864540618
गो-4-400 छत्र माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9864540617
गो-4-401 केदार बहादुर ठुकरी राक्से गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9744055031
गो-4-402 मुक्ती बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9844293256
गो-4-403 पाण्डव राज काफ्ले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9844316372
गो-4-404 प्रेम बहादुर मल्ल ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9744035775
गो-4-405 जगत बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9844396570
गो-4-406 डण्ड बहादुर ठुकरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9844252775
गो-4-407 चन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे
गो-4-408 श्री राम बहादुर मल्ल ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9849831600
गो-4-409 खड्क बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 माझकुभिण्डे 9869380041