Total: 2048 Records
फोटो कृषक परिचय पत्र नं. कृषकको नाम गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर टोलको नाम सम्पर्क नम्बर
गो-4-110 तोक बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9614881804
गो-4-111 डोर कुमारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9864135908
गो-4-112 लिलामाया खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9841869594
गो-4-113 बिन्दामाया खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी
गो-4-114 सृर्य बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9843362218
गो-4-115 डण्ड बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9843239740
गो-4-116 शारदा खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9880587330
गो-4-117 भोज बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9866374528
गो-4-118 किरण बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9840843661
गो-4-119 दिपक श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9844075551
गो-4-120 छत्र बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9844403761
गो-4-121 मोहन माया आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9869292198
गो-4-122 भुवन बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844245439
गो-4-123 दिपक बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9616688450
गो-4-124 मोहन माया पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844252529
गो-4-125 मंगल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9617980545
गो-4-126 सनक बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844292607
गो-4-127 इन्द्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844357562
गो-4-128 श्याम बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9843767227
गो-4-129 बम बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9843160441
गो-4-130 जानुका पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9864017858
गो-4-131 चुनामाया पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9843172769
गो-4-132 कर्ण बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844251336
गो-4-133 यादव बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9843672327
गो-4-134 पदम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844245589
गो-4-135 भिम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे
गो-4-136 खड्का बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे
गो-4-137 मान बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844244823
गो-4-138 मान बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे
गो-4-139 प्रेम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844595396
गो-4-140 रत्न बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9843667615
गो-4-141 तारा बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844313640
गो-4-142 धनमाया श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लोफेद
गो-4-143 भक्त बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तामिडाडा
गो-4-144 डिल बहादुर लामा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लोफेद 9844082564
गो-4-145 सोभमाया लामा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लोफेद 9849671158
गो-4-146 मेग बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तामिडाडा 9844105342
गो-4-147 नेत्र बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 दाउने 9614994521
गो-4-148 अनुप बराल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लोफेद
गो-4-149 कर्ण बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 दाउने 9864811108
गो-4-150 बुद्धि बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 दाउने
गो-4-151 विष्णु लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 लामीडाँडा 9844077504
गो-4-152 पदम बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 लामीडाँडा
गो-4-153 मान बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 लामीडाँडा 9844224410
गो-4-154 ललित बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या
गो-4-155 लाल बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या 9844075900
गो-4-156 डोर कुमार वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 लामीडाँडा 9861825120
गो-4-157 बल बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 दाउने 9844147378
गो-4-158 बद्रिदास श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या
गो-4-159 जित बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या
गो-4-160 बेग बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9871825925
गो-4-161 मोहन बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9844524023
गो-4-162 जित बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9844327299
गो-4-163 लक्ष्मी कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा
गो-4-164 इन्द्र बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा
गो-4-165 दाल कुमार पुलामी मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9861653584
गो-4-166 भिम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9844447605
गो-4-167 इन्द्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9869626015
गो-4-168 दल बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9849507647
गो-4-169 डम्बर बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9844524023
गो-4-170 महिन्द्र बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9843412827
गो-4-171 चित्र बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9862574691
गो-4-172 चक्र बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा
गो-4-173 चाम बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा
गो-4-174 बल बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9843207425
गो-4-175 मेघ बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9849766375
गो-4-176 चेत बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9614881812
गो-4-177 राम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा
गो-4-178 ओम बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9869224544
गो-4-179 रहर माया आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9844463802
गो-4-180 मान बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा
गो-4-181 रोम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9869772591
गो-4-182 ओम माया आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9840450633
गो-4-183 जित बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9864206732
गो-4-184 ओम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9844435161
गो-4-185 इन्द्र बहादुर काफ्ले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9869265648
गो-4-186 धाल बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा
गो-4-187 चन्द्र बहादुर नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9843554213
गो-4-188 रुद्र बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9849295543
गो-4-189 खड्क बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9844537787
गो-4-190 शुसीला कुमार पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9840701444
गो-4-191 टेक माया थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9844422037
गो-4-192 कर्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9840267895
गो-4-193 सिर्जना कुमार. थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9840267894
गो-4-194 जुक्त बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9813129342
गो-4-195 हेम विक्रम थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9844147128
गो-4-196 कृष्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा
गो-4-197 सानु थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9814815035
गो-4-198 डण्ड बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे
गो-4-199 रित बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9840333924
गो-4-200 किरण बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9844200065
गो-4-201 शन्त बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9844086796
गो-4-202 सेतीमाया आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे
गो-4-203 चक्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे
गो-4-204 चन्द्रमाया पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9844076928
गो-4-205 लाल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9619240044
गो-4-206 खम्म सिंह कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9866374933
गो-4-207 नैन बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9848913758
गो-4-208 मिन बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9614888601
गो-4-209 सेर बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9849008544