Total: 2048 Records
फोटो कृषक परिचय पत्र नं. कृषकको नाम गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर टोलको नाम सम्पर्क नम्बर
गो-4-010 विष्णु कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844435158
गो-4-011 केसर कुमार आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9818329882
गो-4-012 कृष्ण बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844463854
गो-4-013 मङ्गले सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9614789773
गो-4-014 चुडा कुमार अधिकारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9865235216
गो-4-015 शम्सेर बहादुर थापा (क) गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग
गो-4-016 सोम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9841845054
गो-4-017 दुर्गा बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844316099
गो-4-018 मान बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9741253590
गो-4-019 दान बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844442574
गो-4-020 प्रेम कुमारी राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844254034
गो-4-021 गोजे सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9864036634
गो-4-022 लोकेन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9841839780
गो-4-023 चेत बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844085794
गो-4-024 समन्ता भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9865143112
गो-4-025 बल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9818181398
गो-4-026 किसन बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844463854
गो-4-027 कमाने सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9818181398
गो-4-028 जिवन बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9841839780
गो-4-029 दिप बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9614646453
गो-4-030 राम्रे पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग
गो-4-031 गोलाप बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844085794
गो-4-032 मदन कुमारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9845242517
गो-4-033 खड्ग बहादुर राक्से ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9869695016
गो-4-034 राम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9866428595
गो-4-035 राम बहादुर ठुकरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844293145
गो-4-036 वोदराज रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844316277
गो-4-037 फडिल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9619248633
गो-4-038 होम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9843325992
गो-4-039 चेत बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844156880
गो-4-040 गंगा बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9861390481
गो-4-041 अतिमाया रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9865711051
गो-4-042 डण्ड केसर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844316003
गो-4-043 बल बहादुर रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9869773586
गो-4-044 शिव बहादुर ठकुरी राक्से गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844453117
गो-4-045 शुर बहादुर ज्ञामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844227185
गो-4-046 भक्त बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844197721
गो-4-047 बासुदेव आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9619248358
गो-4-048 निर्मल आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9800878861
गो-4-049 रित बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9619595890
गो-4-050 चन्द्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844254034
गो-4-051 उत्तर कुमार अधिकारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844156685
गो-4-052 शम्सेर बहादुर थापा (ख) गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9866428595
गो-4-053 मान बहादुर ठकुरी ख गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844316363
गो-4-054 सरस्वती ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9619248685
गो-4-055 ओम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9864140268
गो-4-056 हिरा काजी हमाल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9861390483
गो-4-057 तिर्थ बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9869372421
गो-4-058 चन्द्र बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9860620798
गो-4-059 ओम प्रताप राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी
गो-4-060 गणेश बहादुर समाल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी
गो-4-061 अनिता कुमारी थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी
गो-4-062 चन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 विमिरे 9619466490
गो-4-063 ‌ओम कुमारी अधिकारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9865452352
गो-4-064 टुका राम श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी
गो-4-065 प्रेम बहादुर ल्हायो थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 स्वारा 9844156410
गो-4-066 टिका लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी 9843877185
गो-4-067 कुमार बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी
गो-4-068 पक बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी 9864043267
गो-4-069 प्रमेदेव आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या 9744046574
गो-4-070 नर बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी 9844442605
गो-4-071 चन्द्र बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी
गो-4-072 टिका कुमारी थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी 9863547696
गो-4-073 तिलक बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 विमिरे 9869692401
गो-4-074 विष्णु बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 रातमाटे 9844524044
गो-4-075 रुद्र बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी 9844316071
गो-4-076 खग्रेद्र बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी 9864141469
गो-4-077 राम बहादुर ज्यू ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी 9840918881
गो-4-078 दुर्गा सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 रजाय 9861046371
गो-4-079 राम कुमारी रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 रजाय
गो-4-080 पदम बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9614747113
गो-4-081 शान्ता माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9813368951
गो-4-082 सुकुमाया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ
गो-4-083 सुन माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9803906330
गो-4-084 विष्णु बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9615392563
गो-4-085 गोपी लाल तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9615354187
गो-4-086 छल बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ
गो-4-087 आईत सिंङ तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ
गो-4-088 भिम बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9615356928
गो-4-089 कृष्ण लाल तामाङ्ग गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9844076089
गो-4-090 भिम बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ
गो-4-091 डिक बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ओखरबोटे
गो-4-092 खड्का बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ओखरबोटे 9615357002
गो-4-093 सोम बहादुर घलान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9800835519
गो-4-094 पदम बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9844327385
गो-4-095 दिल बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9844226035
गो-4-096 तारा बहादुर खपाङ्गे गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9865489005
गो-4-097 नर बहादुर खपाङ्गे गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9614991766
गो-4-098 चकिन बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या
गो-4-099 चित्र बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या 9862982616
गो-4-100 धिर बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9861764234
गो-4-101 टेक बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9814836573
गो-4-102 ललि माया खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9616843015
गो-4-103 फोद बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी
गो-4-104 धन माया पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9844082599
गो-4-105 लाल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9619240044
गो-4-106 दिलमाया बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9844216957
गो-4-107 ईन्द्र बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी
गो-4-108 नर बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9864598354
गो-4-109 धिर बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9864024551