Total: 2048 Records
फोटो कृषक परिचय पत्र नं. कृषकको नाम गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर टोलको नाम सम्पर्क नम्बर
गो-3-027 रत्न कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे
गो-3-028 रमा देवि भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9813197094
गो-3-029 पुन्य बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9844387405
गो-3-030 पूर्ण बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे
गो-3-031 डुलु माया पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9617929062
गो-3-032 बाल कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9844095129
गो-3-033 केशव बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे
गो-3-034 रमेश बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे
गो-3-035 राजन बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9843233769
गो-3-036 झमक बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे
गो-3-037 मंगल बहादुर घलान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे
गो-3-038 सोम कुमारी तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9844215386
गो-3-039 मान बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9842413212
गो-3-040 चतुर बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9614755851
गो-3-041 विष्णु बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे
गो-3-042 मान बहादुर पुर्वंछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9619446495
गो-3-043 श्याम बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9867555793
गो-3-044 पूर्ण बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9844251479
गो-3-045 नर बहादुर बलाम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9844168050
गो-3-046 रत्न बहादुर बलाम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9615357037
गो-3-047 जित बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9614723119
गो-3-048 बल बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9614874725
गो-3-049 राम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9860039196
गो-3-050 गोपाल बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9848913661
गो-3-051 सन्तोष बहादुर बलाम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9844156858
गो-3-052 देवी बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9865120371
गो-3-053 उषा कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9866428595
गो-3-054 राम्री दमिनी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9615550951
गो-3-055 गुन्ज बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले
गो-3-056 विर बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9614821070
गो-3-057 राम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9854041763
गो-3-058 कृष्ण माया दर्जी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9619248704
गो-3-059 धन बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9614802529
गो-3-060 पुन्या बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9865103723
गो-3-061 मिश्रा देवि आछामे गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9848916638
गो-3-062 नवराज नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9616845211
गो-3-063 सुकुमाया भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले
गो-3-064 लाल बहादुर लाम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9614707621
गो-3-065 मिन बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9844463892
गो-3-066 रुद्र बहादुर बलम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9619248353
गो-3-067 निल कुमार दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9619248696
गो-3-068 टेक बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9615342603
गो-3-069 खेम बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9614292253
गो-3-070 विष्णु बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9844095126
गो-3-071 लोक बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9844177607
गो-3-072 सोम कुमार तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9844226375
गो-3-073 भिम कुमार तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9619428570
गो-3-074 बल बहादुर घलान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9715346769
गो-3-075 राम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9826833305
गो-3-076 सिता माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9844082260
गो-3-077 सान्ती माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले
गो-3-078 जानुका घिमिरे गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सुदामे 9844281428
गो-3-079 कृष्ण बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सुदामे 9844147219
गो-3-080 गौतम श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9814892385
गो-3-081 झगर बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9849526676
गो-3-082 डोर बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9619277448
गो-3-083 महेन्द्र वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9619595913
गो-3-084 पदम बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9614892589
गो-3-085 गोपाल बहादुर मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9860327603
गो-3-086 गोपाल कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9844215178
गो-3-087 भैर बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9844217042
गो-3-088 टेक बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9844145302
गो-3-089 पदम बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9844267213
गो-3-090 खड्क बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भुवनेश्वरी 9842925288
गो-3-091 रेम बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भुवनेश्वरी 9614707743
गो-3-092 कुल बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भुवनेश्वरी 9815811994
गो-3-093 ओम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भुवनेश्वरी 9614896119
गो-3-094 गंगा बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9843306839
गो-3-095 टिका बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9844564095
गो-3-096 विमला भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भुवनेश्वरी 9844253780
गो-3-097 गिता कुमार दाहाल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9851062026
गो-3-098 शशिकला बहादुर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9844027341
गो-3-099 रुद्र बहादुर विश्वकर्मा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9844197366
गो-3-100 पूर्ण बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले
गो-3-101 शान्ता श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9840540637
गो-3-102 लोक बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9844174193
गो-3-103 दुर्गा बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9863659318
गो-3-104 होम बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9864029153
गो-3-105 कृष्ण कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले
गो-3-106 पदम बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9864140477
गो-3-107 मान सिंह कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9844143067
गो-3-108 डोर बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भुवनेश्वरी 9844097468
गो-3-109 गोपाल बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9844215178
गो-3-110 राज कुमार श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9840540637
गो-3-111 हरि बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सुदामे 9844442687
गो-3-112 प्रेम हरि बराल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9844918066
गो-3-113 बलराम पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3
गो-3-114 तेज बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने 9860029409
गो-3-115 कृष्ण बहादुर मल्ल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9844561792
गो-3-116 रण बहादुर पुर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे
गो-3-117 खड्ग बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9616685094
गो-4-001 सोम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844651930
गो-4-002 तिलक बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9860755864
गो-4-003 शिवजी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग
गो-4-004 निर बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग
गो-4-005 नन्द बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9841165495
गो-4-006 नेत्र बहादुर ठुकरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9845640676
गो-4-007 टंक बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9863920562
गो-4-008 भिम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844293295
गो-4-009 पेक्ची मगर्नी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844254034