Total: 2048 Records
फोटो कृषक परिचय पत्र नं. कृषकको नाम गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर टोलको नाम सम्पर्क नम्बर
क-3-001 रामजी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9840875331
क-3-002 कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9819829379
क-3-003 बेधमाया श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले
क-3-004 सोम बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले
क-3-005 टुक बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9844457484
क-3-006 नारदकाजी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9812006573
क-3-007 कृष्ण काजी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9812006573
क-3-008 कमल बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9844082042
क-3-009 ढाल बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9844092028
क-3-010 चन्डिका श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9800832939
क-3-011 गणेश बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9844094982
क-3-012 फूलमाया श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9844508795
क-3-013 राम कुमारी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9809696642
क-3-014 राम कुमार श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9841054611
क-3-015 दानस बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9844042056
क-3-016 संतोषी लामा कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9819591597
क-3-017 खड्ग बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9844389200
क-3-018 रघुनाथ श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9810062363
क-3-019 बुधमाया श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9849903722
क-3-020 ढलकेशर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9807688339
क-3-021 जगत श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9808694304
क-3-022 भिम बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9823187950
क-3-023 पदम बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 983272066
क-3-024 लक्ष्मण श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9813436270
क-3-025 सरोज बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले
क-3-026 लालकाजी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9844092110
क-3-027 गोरख बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9809606199
क-3-028 बाशुदेव श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9819677595
क-3-029 शम्भु बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9841245990
क-3-030 बेत कुमारी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9817889820
क-3-031 इन्द्र बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले 9818523401
क-3-032 वालिका घिमिरे कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844041710
क-3-033 भरतराज चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844075804
क-3-034 कृष्ण प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 चपौली 9744022898
क-3-035 शिव प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844041847
क-3-036 सिता चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9744030261
क-3-037 कृष्ण प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी
क-3-038 रविन प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844045354
क-3-039 जानुका फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844096508
क-3-040 रुद्र प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी
क-3-041 नेत्र प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844076389
क-3-042 राजु चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844091927
क-3-043 खिलराज देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9862614495
क-3-044 मेख बहादुर अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9843220095
क-3-045 धन कुमारी चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी
क-3-046 यम प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी
क-3-047 पुष्पराज अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी
क-3-048 निल प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844092495
क-3-049 राजन प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844095277
क-3-050 रमेश प्रसाद देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी
क-3-051 देवी प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844517688
क-3-052 शिव प्रसाद देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844041201
क-3-053 चुडाराज चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844517728
क-3-054 तारा कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी
क-3-055 चन्द्र प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844252918
क-3-056 रमा चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844082488
क-3-057 पुष्कर प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844156558
क-3-058 कुमार प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844041751
क-3-059 राजन प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9807824763
क-3-060 रिता अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9806189951
क-3-061 सूर्य प्रसाद धिताल कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844080186
क-3-062 उज्वल प्रसाद आचार्य कमलामाई नगरपालिका 3 भैरे टोल 9815753441
क-3-063 मन्जु चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 चपौली 9844041327
क-3-064 केशव प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844253960
क-3-065 यज्ञ प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 चपौली 9804871438
क-3-066 भोज राज कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 कार्कीटोल 9812137543
क-3-067 भरत बहादुर कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 कार्कीटोल 9844045097
क-3-068 इन्द्र प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 चौलागाई टोल 9861168302
क-3-069 शान्ति राज चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844045448
क-3-070 जीवन प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844041204
क-3-071 डिल्ली प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी
क-3-072 गंगा चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 घिमिरे टोल 9844464978
क-3-073 जनकलाल चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 कार्कीटोल 9744050502
क-3-074 नारायण बहादुर कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 कार्कीटोल 9844081610
क-3-075 तज्ञ बहादुर कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 कार्कीटोल 9844095570
क-3-076 कमल बुढाथोकी कमलामाई नगरपालिका 3 कार्कीटोल 9844397749
क-3-077 मनोज प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844156564
क-3-078 प्रसाद प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844253696
क-3-079 कमल प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844094800
क-3-080 प्रकाश प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9841808121
क-3-081 नारायण प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844388569
क-3-082 रत्न बहादुर बुढाथोकी कमलामाई नगरपालिका 3 कार्कीटोल 9844252318
क-3-083 भोज बहादुर बुढाथोकी कमलामाई नगरपालिका 3 कार्कीटोल 9810208611
क-3-084 सिद्धलाल फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844139455
क-3-085 विष्णु प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844081244
क-3-086 ऋषि प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9862557351
क-3-087 ओम प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844092521
क-3-088 गणेश बहादुर कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9854042787
क-3-089 रमेश हायू कमलामाई नगरपालिका 3 कुडुले 9714477682
क-3-090 बल बहादुर हायू कमलामाई नगरपालिका 3 कुडुले 9844245573
क-3-091 खेम बहादुर हायू कमलामाई नगरपालिका 3 कुडुले 9844086435
क-3-092 बद्रि बहादुर हायू कमलामाई नगरपालिका 3 कुडुले 9865219928
क-3-093 गोविन्द कुमार राई कमलामाई नगरपालिका 3 कुडुले 9844086037
क-3-094 टिका बहादुर हायू कमलामाई नगरपालिका 3 कुडुले
क-3-095 लक्ष्मण हायू कमलामाई नगरपालिका 3 कुडुले 9863937957
क-3-096 राधा कुमारी हायू कमलामाई नगरपालिका 3 कुडुले
क-3-097 खिलानाथ फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 चपौली 9844429700
क-3-098 लक्ष्मी राई कमलामाई नगरपालिका 3 कुडुले 9825893595
क-3-099 दिपा कुमारी राई कमलामाई नगरपालिका 3 कुडुले 9844086296
क-3-100 रामेस्वर अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 चपौली 9741077473