Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर टोलको नाम सम्पर्क नम्बर
2075/076 गो-4-222 कर्ण बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते
2075/076 गो-4-223 नन्दिता लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9614892101
2075/076 गो-4-224 अविन राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँगाउँ 9616685092
2075/076 गो-4-225 निरचल मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँगाउँ 9844086578
2075/076 गो-4-226 अक्कल बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9614716685
2075/076 गो-4-227 पदम कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9844456379
2075/076 गो-4-228 गोपाल थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9619586074
2075/076 गो-4-229 राज कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9860550222
2075/076 गो-4-230 बाल कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9812016745
2075/076 गो-4-231 सन्त माया मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9860144674
2075/076 गो-4-232 अमिर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9841851924
2075/076 गो-4-233 पार्वती कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9619257919
2075/076 गो-4-234 विम कुमार कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते
2075/076 गो-4-235 दुर्गा बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9863937683
2075/076 गो-4-236 लक्ष्मी पुलामी पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे
2075/076 गो-4-237 तिर्थ बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या 9815848886
2075/076 गो-4-238 यम बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9844200066
2075/076 गो-4-239 डम्बर बहादु राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9614720167
2075/076 गो-4-240 चान माया मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँगाउँ 9880587734
2075/076 गो-4-241 मान बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँगाउँ
2075/076 गो-4-242 चन्द्र बहादुर पूर्वछाने मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँगाउँ 9800869032
2075/076 गो-4-243 आईत बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9869009642
2075/076 गो-4-244 चेतमाया राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9844092135
2075/076 गो-4-245 दल बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे
2075/076 गो-4-246 चुक्ता बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 आरुबोटे 9844156176
2075/076 गो-4-247 सन्त बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 आरुबोटे 9840701163
2075/076 गो-4-248 रुद्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या 9849389866
2075/076 गो-4-249 सन बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या 9862579798
2075/076 गो-4-250 विष्णु बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या 9864271728
2075/076 गो-4-251 सकल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या 9849374205
2075/076 गो-4-252 प्रेम बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 आरुबोटे
2075/076 गो-4-253 ओम बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 आरुबोटे 9880047253
2075/076 गो-4-254 मिठु राक्से ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल
2075/076 गो-4-255 कृष्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 आरुबोटे 9616845218
2075/076 गो-4-256 सुन्तली घलान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सिनाथ
2075/076 गो-4-257 अर्जुन लाल मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 आरुबोटे 9844251209
2075/076 गो-4-258 दिल बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 आरुबोटे 9844439486
2075/076 गो-4-259 नारायण बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9840917827
2075/076 गो-4-260 मोहन बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9864141749
2075/076 गो-4-261 केदार बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9869304921
2075/076 गो-4-262 दिप बहादुर क्याप्छाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-263 फुलपती गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-264 हरि बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844403052
2075/076 गो-4-265 शन्तमाया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9866410697
2075/076 गो-4-266 शान्ता बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844147179
2075/076 गो-4-267 डम्बर बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844422369
2075/076 गो-4-268 शुर बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844396654
2075/076 गो-4-269 छत्र बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9849496421
2075/076 गो-4-270 झपड बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844316305
2075/076 गो-4-271 भिम बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9861144885
2075/076 गो-4-272 रोक्त गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-273 लोक बहादुर सनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9849053249
2075/076 गो-4-274 मिन बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9864492895
2075/076 गो-4-275 झलक बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844216682
2075/076 गो-4-276 विर बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-277 मान बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844009189
2075/076 गो-4-278 भोम माया सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-279 टिका माया क्याप्छकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-280 नारायण बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-281 लोक बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-282 अति माया नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-283 सुकुमाया नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9861125151
2075/076 गो-4-284 यम बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9860744757
2075/076 गो-4-285 मेघ बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-286 तिर्थ बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-287 रुम्ब बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844226425
2075/076 गो-4-288 गोपी बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9864022251
2075/076 गो-4-289 रत्नमाया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-290 सितामाया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9880587243
2075/076 गो-4-291 खम्ममाया आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9864018705
2075/076 गो-4-292 सितामाया राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-293 साविशा गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-294 कुल बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-295 दिप बहादुर क्याप्छाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9863546297
2075/076 गो-4-296 कुल बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9843010670
2075/076 गो-4-297 झलक बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844315490
2075/076 गो-4-298 दिल माया काफ्ले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-299 लाल बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-300 प्रेम बहादुर क्याप्छकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-301 पविना माया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844453112
2075/076 गो-4-302 पूर्ण माया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9864036608
2075/076 गो-4-303 कमल भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9864205735
2075/076 गो-4-304 खड्क बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-305 पटुक बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844460409
2075/076 गो-4-306 ज्ञानेन्द्र नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9860446086
2075/076 गो-4-307 जिरे वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-308 दुर्गा माया भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
2075/076 गो-4-309 मान बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9843923333
2075/076 गो-4-310 ओम बहादुर सेन ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल
2075/076 गो-4-311 झलक बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल 9864010751
2075/076 गो-4-312 हिरा बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल 9864010751
2075/076 गो-4-313 दर्गा आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 असारे 9619445702
2075/076 गो-4-314 कृष्ण कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल
2075/076 गो-4-315 निर बहादुर ठकुरी सेन गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल
2075/076 गो-4-316 वोध राज सेन ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे
2075/076 गो-4-317 किरण सेन ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9840701181
2075/076 गो-4-318 दान बहादुर ठकुरी सेन गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844054667
2075/076 गो-4-319 टिका बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844422182
2075/076 गो-4-320 बेग बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल 9844252345
2075/076 गो-4-321 फरिन्द्र कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल