Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर टोलको नाम सम्पर्क नम्बर
2075/076 गो-4-122 भुवन बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844245439
2075/076 गो-4-123 दिपक बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9616688450
2075/076 गो-4-124 मोहन माया पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844252529
2075/076 गो-4-125 मंगल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9617980545
2075/076 गो-4-126 सनक बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844292607
2075/076 गो-4-127 इन्द्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844357562
2075/076 गो-4-128 श्याम बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9843767227
2075/076 गो-4-129 बम बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9843160441
2075/076 गो-4-130 जानुका पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9864017858
2075/076 गो-4-131 चुनामाया पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9843172769
2075/076 गो-4-132 कर्ण बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844251336
2075/076 गो-4-133 यादव बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9843672327
2075/076 गो-4-134 पदम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844245589
2075/076 गो-4-135 भिम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे
2075/076 गो-4-136 खड्का बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे
2075/076 गो-4-137 मान बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844244823
2075/076 गो-4-138 मान बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे
2075/076 गो-4-139 प्रेम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844595396
2075/076 गो-4-140 रत्न बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9843667615
2075/076 गो-4-141 तारा बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9844313640
2075/076 गो-4-142 धनमाया श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लोफेद
2075/076 गो-4-143 भक्त बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तामिडाडा
2075/076 गो-4-144 डिल बहादुर लामा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लोफेद 9844082564
2075/076 गो-4-145 सोभमाया लामा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लोफेद 9849671158
2075/076 गो-4-146 मेग बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तामिडाडा 9844105342
2075/076 गो-4-147 नेत्र बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 दाउने 9614994521
2075/076 गो-4-148 अनुप बराल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लोफेद
2075/076 गो-4-149 कर्ण बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 दाउने 9864811108
2075/076 गो-4-150 बुद्धि बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 दाउने
2075/076 गो-4-151 विष्णु लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 लामीडाँडा 9844077504
2075/076 गो-4-152 पदम बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 लामीडाँडा
2075/076 गो-4-153 मान बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 लामीडाँडा 9844224410
2075/076 गो-4-154 ललित बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या
2075/076 गो-4-155 लाल बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या 9844075900
2075/076 गो-4-156 डोर कुमार वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 लामीडाँडा 9861825120
2075/076 गो-4-157 बल बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 दाउने 9844147378
2075/076 गो-4-158 बद्रिदास श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या
2075/076 गो-4-159 जित बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या
2075/076 गो-4-160 बेग बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9871825925
2075/076 गो-4-161 मोहन बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9844524023
2075/076 गो-4-162 जित बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9844327299
2075/076 गो-4-163 लक्ष्मी कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा
2075/076 गो-4-164 इन्द्र बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा
2075/076 गो-4-165 दाल कुमार पुलामी मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9861653584
2075/076 गो-4-166 भिम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9844447605
2075/076 गो-4-167 इन्द्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9869626015
2075/076 गो-4-168 दल बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9849507647
2075/076 गो-4-169 डम्बर बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9844524023
2075/076 गो-4-170 महिन्द्र बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9843412827
2075/076 गो-4-171 चित्र बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9862574691
2075/076 गो-4-172 चक्र बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा
2075/076 गो-4-173 चाम बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा
2075/076 गो-4-174 बल बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9843207425
2075/076 गो-4-175 मेघ बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9849766375
2075/076 गो-4-176 चेत बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9614881812
2075/076 गो-4-177 राम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा
2075/076 गो-4-178 ओम बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9869224544
2075/076 गो-4-179 रहर माया आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9844463802
2075/076 गो-4-180 मान बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा
2075/076 गो-4-181 रोम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9869772591
2075/076 गो-4-182 ओम माया आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9840450633
2075/076 गो-4-183 जित बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9864206732
2075/076 गो-4-184 ओम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9844435161
2075/076 गो-4-185 इन्द्र बहादुर काफ्ले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9869265648
2075/076 गो-4-186 धाल बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा
2075/076 गो-4-187 चन्द्र बहादुर नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9843554213
2075/076 गो-4-188 रुद्र बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9849295543
2075/076 गो-4-189 खड्क बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9844537787
2075/076 गो-4-190 शुसीला कुमार पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9840701444
2075/076 गो-4-191 टेक माया थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9844422037
2075/076 गो-4-192 कर्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9840267895
2075/076 गो-4-193 सिर्जना कुमार. थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9840267894
2075/076 गो-4-194 जुक्त बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9813129342
2075/076 गो-4-195 हेम विक्रम थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा 9844147128
2075/076 गो-4-196 कृष्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मुलडाँडा
2075/076 गो-4-197 सानु थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9814815035
2075/076 गो-4-198 डण्ड बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे
2075/076 गो-4-199 रित बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9840333924
2075/076 गो-4-200 किरण बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9844200065
2075/076 गो-4-201 शन्त बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9844086796
2075/076 गो-4-202 सेतीमाया आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे
2075/076 गो-4-203 चक्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे
2075/076 गो-4-204 चन्द्रमाया पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9844076928
2075/076 गो-4-205 लाल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9619240044
2075/076 गो-4-206 खम्म सिंह कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9866374933
2075/076 गो-4-207 नैन बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9848913758
2075/076 गो-4-208 मिन बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9614888601
2075/076 गो-4-209 सेर बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9849008544
2075/076 गो-4-210 कुल बहादुर मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँ गाउँ
2075/076 गो-4-211 झलक पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँ गाउँ
2075/076 गो-4-212 तोप बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँ गाउँ 9616678100
2075/076 गो-4-213 चन्द्र बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँ गाउँ 9617897204
2075/076 गो-4-214 श्याम मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9866198972
2075/076 गो-4-215 टंक बहादुर गुरुङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँगाउँ 9844086721
2075/076 गो-4-216 मति बहादुर गुरुङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँगाउँ 9819688910
2075/076 गो-4-217 हिमाल कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 रानीखोला 9844315451
2075/076 गो-4-218 चुन बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 रानीखोला 9616695938
2075/076 गो-4-219 नारायण बहादुर मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँगाउँ 9866374920
2075/076 गो-4-220 प्रेम बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँगाउँ 9614798038
2075/076 गो-4-221 शम्भु बहादुर मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या 9812060722