Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर टोलको नाम सम्पर्क नम्बर
2075/076 गो-3-032 बाल कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9844095129
2075/076 गो-3-033 केशव बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे
2075/076 गो-3-034 रमेश बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे
2075/076 गो-3-035 राजन बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9843233769
2075/076 गो-3-036 झमक बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे
2075/076 गो-3-037 मंगल बहादुर घलान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे
2075/076 गो-3-038 सोम कुमारी तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9844215386
2075/076 गो-3-039 मान बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9842413212
2075/076 गो-3-040 चतुर बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9614755851
2075/076 गो-3-041 विष्णु बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे
2075/076 गो-3-042 मान बहादुर पुर्वंछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9619446495
2075/076 गो-3-043 श्याम बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9867555793
2075/076 गो-3-044 पूर्ण बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9844251479
2075/076 गो-3-045 नर बहादुर बलाम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9844168050
2075/076 गो-3-046 रत्न बहादुर बलाम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9615357037
2075/076 गो-3-047 जित बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9614723119
2075/076 गो-3-048 बल बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9614874725
2075/076 गो-3-049 राम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9860039196
2075/076 गो-3-050 गोपाल बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9848913661
2075/076 गो-3-051 सन्तोष बहादुर बलाम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9844156858
2075/076 गो-3-052 देवी बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9865120371
2075/076 गो-3-053 उषा कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9866428595
2075/076 गो-3-054 राम्री दमिनी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9615550951
2075/076 गो-3-055 गुन्ज बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले
2075/076 गो-3-056 विर बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9614821070
2075/076 गो-3-057 राम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9854041763
2075/076 गो-3-058 कृष्ण माया दर्जी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9619248704
2075/076 गो-3-059 धन बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9614802529
2075/076 गो-3-060 पुन्या बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9865103723
2075/076 गो-3-061 मिश्रा देवि आछामे गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9848916638
2075/076 गो-3-062 नवराज नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9616845211
2075/076 गो-3-063 सुकुमाया भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले
2075/076 गो-3-064 लाल बहादुर लाम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9614707621
2075/076 गो-3-065 मिन बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9844463892
2075/076 गो-3-066 रुद्र बहादुर बलम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9619248353
2075/076 गो-3-067 निल कुमार दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9619248696
2075/076 गो-3-068 टेक बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9615342603
2075/076 गो-3-069 खेम बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9614292253
2075/076 गो-3-070 विष्णु बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ओख्ले 9844095126
2075/076 गो-3-071 लोक बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9844177607
2075/076 गो-3-072 सोम कुमार तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9844226375
2075/076 गो-3-073 भिम कुमार तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9619428570
2075/076 गो-3-074 बल बहादुर घलान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9715346769
2075/076 गो-3-075 राम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9826833305
2075/076 गो-3-076 सिता माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9844082260
2075/076 गो-3-077 सान्ती माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले
2075/076 गो-3-078 जानुका घिमिरे गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सुदामे 9844281428
2075/076 गो-3-079 कृष्ण बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सुदामे 9844147219
2075/076 गो-3-080 गौतम श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9814892385
2075/076 गो-3-081 झगर बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9849526676
2075/076 गो-3-082 डोर बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9619277448
2075/076 गो-3-083 महेन्द्र वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9619595913
2075/076 गो-3-084 पदम बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9614892589
2075/076 गो-3-085 गोपाल बहादुर मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9860327603
2075/076 गो-3-086 गोपाल कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9844215178
2075/076 गो-3-087 भैर बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9844217042
2075/076 गो-3-088 टेक बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9844145302
2075/076 गो-3-089 पदम बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9844267213
2075/076 गो-3-090 खड्क बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भुवनेश्वरी 9842925288
2075/076 गो-3-091 रेम बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भुवनेश्वरी 9614707743
2075/076 गो-3-092 कुल बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भुवनेश्वरी 9815811994
2075/076 गो-3-093 ओम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भुवनेश्वरी 9614896119
2075/076 गो-3-094 गंगा बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9843306839
2075/076 गो-3-095 टिका बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9844564095
2075/076 गो-3-096 विमला भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भुवनेश्वरी 9844253780
2075/076 गो-3-097 गिता कुमार दाहाल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9851062026
2075/076 गो-3-098 शशिकला बहादुर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9844027341
2075/076 गो-3-099 रुद्र बहादुर विश्वकर्मा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9844197366
2075/076 गो-3-100 पूर्ण बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले
2075/076 गो-3-101 शान्ता श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9840540637
2075/076 गो-3-102 लोक बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9844174193
2075/076 गो-3-103 दुर्गा बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9863659318
2075/076 गो-3-104 होम बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9864029153
2075/076 गो-3-105 कृष्ण कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले
2075/076 गो-3-106 पदम बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9864140477
2075/076 गो-3-107 मान सिंह कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9844143067
2075/076 गो-3-108 डोर बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भुवनेश्वरी 9844097468
2075/076 गो-3-109 गोपाल बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 रिप 9844215178
2075/076 गो-3-110 राज कुमार श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 पात्ले 9840540637
2075/076 गो-4-001 सोम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844651930
2075/076 गो-4-002 तिलक बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9860755864
2075/076 गो-4-003 शिवजी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग
2075/076 गो-4-004 निर बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग
2075/076 गो-4-005 नन्द बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9841165495
2075/076 गो-4-006 नेत्र बहादुर ठुकरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9845640676
2075/076 गो-4-007 टंक बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9863920562
2075/076 गो-4-008 भिम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844293295
2075/076 गो-4-009 पेक्ची मगर्नी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844254034
2075/076 गो-4-010 विष्णु कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844435158
2075/076 गो-4-011 केसर कुमार आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9818329882
2075/076 गो-4-012 कृष्ण बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844463854
2075/076 गो-4-013 मङ्गले सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9614789773
2075/076 गो-4-014 चुडा कुमार अधिकारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9865235216
2075/076 गो-4-015 शम्सेर बहादुर थापा (क) गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग
2075/076 गो-4-016 सोम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9841845054
2075/076 गो-4-017 दुर्गा बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844316099
2075/076 गो-4-018 मान बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9741253590
2075/076 गो-4-019 दान बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844442574
2075/076 गो-4-020 प्रेम कुमारी राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844254034
2075/076 गो-4-021 गोजे सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9864036634