Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर टोलको नाम सम्पर्क नम्बर
2075/076 गो-2-118 गोपाल बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 भगटार 9864012058
2075/076 गो-2-119 योगेन्द्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 भदौरे 9844293405
2075/076 गो-2-120 राम बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 भदौरे 9860223150
2075/076 गो-2-121 यादव बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844254026
2075/076 गो-2-122 खड्क बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-123 खेम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844096032
2075/076 गो-2-124 प्रेम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-125 दर्गा बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 भगटार 9844080091
2075/076 गो-2-126 गुर्ण बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-127 कृष्ण बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-128 प्रेम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-129 दान बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-130 हित बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844303471
2075/076 गो-2-131 ज्ञान बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 माझा गाउँ
2075/076 गो-2-132 कुल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-133 हरि बहादुर बसेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-134 टंक बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 ज्या
2075/076 गो-2-135 भेष बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-136 सिताराम भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 984411320
2075/076 गो-2-137 देवि बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 सिमल पाटा
2075/076 गो-2-138 यम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9811104977
2075/076 गो-2-139 धन बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844096048
2075/076 गो-2-140 चन्द्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 साटा मुनि टोल
2075/076 गो-2-141 थिर बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9614252026
2075/076 गो-2-142 भक्त कुमारी आले गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844148040
2075/076 गो-2-143 दल बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9840401131
2075/076 गो-2-144 डम्बर बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844283437
2075/076 गो-2-145 देव बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844144901
2075/076 गो-2-146 ज्ञान बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 2 धारापानी
2075/076 गो-2-147 फक्त थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9869579951
2075/076 गो-2-148 डोर बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844523139
2075/076 गो-2-149 मोहन बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9864204510
2075/076 गो-2-150 दल बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9840501131
2075/076 गो-2-151 धन बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844387550
2075/076 गो-2-152 देव बहादुर काफ्ले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844172636
2075/076 गो-2-153 गणेश बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 2 भन्ज्याङ 9614485975
2075/076 गो-2-154 धन बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 आरुबोटे
2075/076 गो-2-155 राम पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844145320
2075/076 गो-2-156 हरिमाया कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 हर्कपुर
2075/076 गो-2-157 लक बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 थाक्ले 9844523439
2075/076 गो-2-158 राज कुमार रैका गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844316048
2075/076 गो-2-159 गणेश बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 थाक्ले 9844523139
2075/076 गो-2-160 डुकेन्द्र बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9849937808
2075/076 गो-2-161 कृष्ण माया मश्राङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 भन्ज्याङ
2075/076 गो-2-162 पूर्ण माया थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 थाक्ले
2075/076 गो-2-163 प्रेम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9843015061
2075/076 गो-2-164 यम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-165 दुर्गा बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9869303673
2075/076 गो-2-166 रत्न माया सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9614883926
2075/076 गो-2-167 कृष्ण बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-168 मान बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 थाक्ले 9843313161
2075/076 गो-2-169 सन्त बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-170 डिल्ली बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बत्तिसे 9844453019
2075/076 गो-2-171 नारन बहादुर काफ्ले गोलन्जोर गाउँपालिका 2 जुडिडाँडा 9868136276
2075/076 गो-2-172 गणेश बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844148270
2075/076 गो-2-173 पृथ्वी बहादुर रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844415204
2075/076 गो-2-174 विष्णु बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-175 भोष बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 2 भन्ज्याङ 9844215313
2075/076 गो-2-176 बच्चु दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-177 इत बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 पालिङ 9869051118
2075/076 गो-2-178 काजी मान सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बत्तिसे 9864422166
2075/076 गो-2-179 यो बहादुर काफ्ले गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9819889126
2075/076 गो-2-180 डोर बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बत्तिसे
2075/076 गो-2-181 तोग विक्रम ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 इमाल्डी 9844252034
2075/076 गो-2-182 तेज बहादुर काफ्ले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9863802157
2075/076 गो-2-183 सुरेन्द्र बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9815809816
2075/076 गो-2-184 ढल बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844231402
2075/076 गो-2-185 गणेश बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-186 अम्बर बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बत्तिसे
2075/076 गो-3-001 पूर्ण लाल लामा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने 9800818184
2075/076 गो-3-002 विर बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने 9864204857
2075/076 गो-3-003 यक राज पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने
2075/076 गो-3-004 गोपिराम पुलामी मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने
2075/076 गो-3-005 पवन हायू गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने
2075/076 गो-3-006 खड्ग बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने
2075/076 गो-3-007 याम बहादुर मुक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने
2075/076 गो-3-008 खड्क बहादुर मुक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने
2075/076 गो-3-009 गोपाल लामा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने 9860625504
2075/076 गो-3-010 सुवा मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने 9619248642
2075/076 गो-3-011 कृष्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने
2075/076 गो-3-012 ज्ञान बहादुर हायू गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने 9826806112
2075/076 गो-3-013 भानु भक्त पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने
2075/076 गो-3-014 चित्र बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने
2075/076 गो-3-015 मान बहादुर हायू गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने
2075/076 गो-3-016 गणेश पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने 9844173721
2075/076 गो-3-017 नाम कुमार हायू गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने 9864141465
2075/076 गो-3-018 सुना माया लामा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने
2075/076 गो-3-019 राज कुमार हायू गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने
2075/076 गो-3-020 तिर्थ बहादुर हायू गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने 9869265991
2075/076 गो-3-021 सविना पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने 9864532079
2075/076 गो-3-022 नर माया पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने
2075/076 गो-3-023 बाबुराम पुलामी मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने 9843008289
2075/076 गो-3-024 सानु पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने 9844233694
2075/076 गो-3-025 शिव बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 सान्ने 9844092768
2075/076 गो-3-026 चित्र बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9819676564
2075/076 गो-3-027 रत्न कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे
2075/076 गो-3-028 रमा देवि भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9813197094
2075/076 गो-3-029 पुन्य बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9844387405
2075/076 गो-3-030 पूर्ण बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे
2075/076 गो-3-031 डुलु माया पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 भदौरे 9617929062