Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर टोलको नाम सम्पर्क नम्बर
2075/076 गो-2-018 भक्त बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 धारापानी
2075/076 गो-2-019 शान्ति बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 थाक्ले 9844387515
2075/076 गो-2-020 नेत्र बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 थाक्ले 9866279475
2075/076 गो-2-021 पदम बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844002802
2075/076 गो-2-022 बल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9865130349
2075/076 गो-2-023 होम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9860751164
2075/076 गो-2-024 हिमाल बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844164914
2075/076 गो-2-025 बल बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9863425606
2075/076 गो-2-026 डोर बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-027 दल बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9865002362
2075/076 गो-2-028 धन बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-029 छविलाल वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9819640379
2075/076 गो-2-030 दोल बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9804852903
2075/076 गो-2-031 झनक मान कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844532421
2075/076 गो-2-032 नरमान कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9826873246
2075/076 गो-2-033 होम बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9843313161
2075/076 गो-2-034 योक्त बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9843358908
2075/076 गो-2-035 गोपीराम वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844082803
2075/076 गो-2-036 यज्ञ प्रसाद पौडेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9854040240
2075/076 गो-2-037 दिपक बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-038 हरि बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844245989
2075/076 गो-2-039 नेत्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-040 गोपाल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9843370487
2075/076 गो-2-041 रुद्र बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9840742397
2075/076 गो-2-042 गोप बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9849858761
2075/076 गो-2-043 मिन बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844212966
2075/076 गो-2-044 मान बहादुर रैका गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844396856
2075/076 गो-2-045 देव बहादुर रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बत्तिसे
2075/076 गो-2-046 सम्झना सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बत्तिसे 9844251833
2075/076 गो-2-047 राम चन्द्र कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बत्तिसे 9864015483
2075/076 गो-2-048 थल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 2 धारापानी
2075/076 गो-2-049 बेग बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 धारापानी 9849495804
2075/076 गो-2-050 घन बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बत्तिसे
2075/076 गो-2-051 गोपाल कुमार सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बत्तिसे 9844019827
2075/076 गो-2-052 केदार बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बत्तिसे 9865120433
2075/076 गो-2-053 हरि बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बत्तिसे 9844316100
2075/076 गो-2-054 लक्ष्मण सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बत्तिसे
2075/076 गो-2-055 डोर विक्रम मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844387415
2075/076 गो-2-056 दाल बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9861083042
2075/076 गो-2-057 नारायण सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बत्तिसे 9861653921
2075/076 गो-2-058 गोपी बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844145047
2075/076 गो-2-059 विर बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9865120433
2075/076 गो-2-060 चामु थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-061 गुन्ज बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 थाक्ले 9844145314
2075/076 गो-2-062 थल बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 थाक्ले
2075/076 गो-2-063 हिरा बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9869265670
2075/076 गो-2-064 दुर्बल सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9849857806
2075/076 गो-2-065 डिल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 धारापानी
2075/076 गो-2-066 बुद्धि माया वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844008703
2075/076 गो-2-067 पदम बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 2 सल्ले 9861040151
2075/076 गो-2-068 गुण बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 आले 9844223106
2075/076 गो-2-069 चित्र बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9864017021
2075/076 गो-2-070 लोक बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 थाक्ले
2075/076 गो-2-071 टुकन बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 डाडा 9843563055
2075/076 गो-2-072 कर्ण बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 2 भन्ज्याङ 9844403741
2075/076 गो-2-073 उषा कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9865889515
2075/076 गो-2-074 छत्र बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9861541040
2075/076 गो-2-075 राजन राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 भन्ज्याङ 9844082796
2075/076 गो-2-076 गुण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 थाक्ले
2075/076 गो-2-077 गोविन्द्र प्रसाद पौडेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 खेतिहार 9844252779
2075/076 गो-2-078 देवी बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844074580
2075/076 गो-2-079 कृष्ण बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 भन्ज्याङ 9869048515
2075/076 गो-2-080 सुकुमाया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9843169851
2075/076 गो-2-081 दिल बहादुर बसेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9860263693
2075/076 गो-2-082 पूर्ण बहादुर बसेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9863920104
2075/076 गो-2-083 बद्री बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9865046286
2075/076 गो-2-084 प्रकाश भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9871715240
2075/076 गो-2-085 कृष्ठ बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-086 गम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9871924740
2075/076 गो-2-087 भिम बहादुर अछामी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-088 फडिन्द्र बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844229245
2075/076 गो-2-089 विष्णु बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844202535
2075/076 गो-2-090 गोविन्द्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-091 हर्क बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-092 भिम बहादुर बसेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-093 तुल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-094 राम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9840758452
2075/076 गो-2-095 बम बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-096 हिरा बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-097 रुद्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-098 मोहन नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9864135024
2075/076 गो-2-099 शेर बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9614477034
2075/076 गो-2-100 राम बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844173672
2075/076 गो-2-101 नैन बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9843563055
2075/076 गो-2-102 एज्ञ बहादुर चौहान गोलन्जोर गाउँपालिका 2 थाक्ले 9863920610
2075/076 गो-2-103 यकेन्द्र ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844082802
2075/076 गो-2-104 हेम बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9861852409
2075/076 गो-2-105 कमल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-106 बेग बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 धारापानी
2075/076 गो-2-107 ओम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-108 फडिन्द्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9869265958
2075/076 गो-2-109 पर्शराम पौडेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-110 दिल बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844302834
2075/076 गो-2-111 राम बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-112 गोविन्द्र बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 भगटार
2075/076 गो-2-113 शान्ता माया भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर
2075/076 गो-2-114 सूर्य बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 भगटार 9869692414
2075/076 गो-2-115 जनक बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 भगटार 9814790286
2075/076 गो-2-116 गणेश बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 भगटार 9863433192
2075/076 गो-2-117 गोविन्द्र बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 भगटार 9849771407