Total: 1887 Records
कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर जुनारको फल्ने बोट जुनारको नफल्ने बोट जुनारको जम्मा बोट निबुवाको फल्ने बोट निबुवाको नफल्ने बोट निबुवाको जम्मा बोट कागतीको फल्ने बोट कागतीको नफल्ने बोट कागतीको जम्मा बोट सुन्तलाको फल्ने बोट सुन्तलाको नफल्ने बोट सुन्तलाको जम्मा बोट
गो-4-322 हर्क बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 8 15 23 0 0 0 0 0 0 7 44 51
गो-4-323 नर बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 6 100 106 0 0 0 0 0 0 0 40 40
गो-4-324 कर्ण बहादुर ठकुरी राकसे गोलन्जोर गाउँपालिका 4 35 95 130 0 0 0 0 0 0 0 200 200
गो-4-325 चन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 24 3 27 0 0 0 0 0 0 12 12 24
गो-4-326 देव कुमारी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 13 50 63 1 0 1 0 0 0 70 40 110
गो-4-327 दान बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 36 15 51 0 0 0 0 0 0 75 20 95
गो-4-328 धन कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 7 12 0 1 1 0 0 0 5 50 55
गो-4-329 भक्त कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 7 6 13 1 0 1 0 0 0 25 0 25
गो-4-330 कृष्ण बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 8 42 50 0 0 0 0 0 0 0 13 13
गो-4-331 तिर्थ कुमारी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 13 13
गो-4-332 आनन्द बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 49 50 0 0 0 0 0 0 0 40 40
गो-4-333 केदार बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 46 50 5 0 5 0 0 0 0 30 30
गो-4-334 तेज बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 25 35 1 0 1 0 0 0 9 50 59
गो-4-335 सुरेन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 7 17 0 0 0 0 0 0 5 40 45
गो-4-336 श्याम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 40 41 0 1 1 0 0 0 2 110 112
गो-4-337 विर बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 55 5 60 5 5 10 3 10 13 65 6 71
गो-4-338 डण्ड बहादुर ठुकरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 25 5 30 0 0 0 0 0 0 12 0 12
गो-4-339 दुर्गा आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 30 35 0 0 0 0 0 0 7 107 114
गो-4-340 दान बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 50 200 250 0 0 0 0 0 0 100 300 400
गो-4-341 श्री बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 200 203 0 0 0 0 3 3 9 30 39
गो-4-342 पृथ्वी बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 30 70 100 0 0 0 0 0 0 0 15 15
गो-4-343 सन्त बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 12 40 52 0 0 0 0 0 0 1 65 66
गो-4-344 खड्क बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 40 0 40 0 0 0 0 0 0 19 0 19
गो-4-345 कर्ण बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 54 58 0 0 0 0 0 0 30 25 55
गो-4-346 सिरी बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-347 टेक बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 7 135 142 0 0 0 1 0 1 7 30 37
गो-4-348 शन्त बहादुर थापमा गर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 15 15 30 0 0 0 0 0 0 7 8 15
गो-4-349 चित्र बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-350 रविन्द्र बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 12 115 127 0 0 0 0 0 0 3 46 49
गो-4-351 कृष्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 75 120 195 0 0 0 0 0 0 50 125 175
गो-4-352 कर्ण बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 60 368 428 0 0 0 0 0 0 50 138 188
गो-4-353 जित बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 8 60 68 0 0 0 0 0 0 200 15 215
गो-4-354 हिरा बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 175 25 200 0 0 0 0 0 0 22 33 55
गो-4-355 नर बहादुर पूर्वछाने मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 11 63 74 0 0 0 0 0 0 1 14 15
गो-4-356 देवि बहादुर पूर्वछाने मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 62 101 163 0 0 1 0 1 1 24 126 150
गो-4-357 दिपक थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 12 63 75 0 0 0 0 0 0 2 52 54
गो-4-358 तेज बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 21 58 79 0 0 0 0 0 0 13 62 75
गो-4-359 सूर्य बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 96 158 254 0 0 0 0 0 0 95 108 203
गो-4-360 लाल बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 19 71 90 0 0 0 0 0 0 7 7 14
गो-4-361 भानुभक्त मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 18 7 25 0 0 0 0 0 0 4 13 17
गो-4-362 तोप बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 19 14 33 0 0 0 0 0 0 1 2 3
गो-4-363 प्रेम बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 15 49 64 0 0 0 0 0 0 0 4 4
गो-4-364 मान बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 11 176 187 1 0 1 0 0 0 4 16 20
गो-4-365 लिला बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 18 112 130 1 0 1 2 4 6 1 70 71
गो-4-366 कृष्ण बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 100 25 125 1 0 1 0 0 0 35 155 190
गो-4-367 राम बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 15 1 16 0 0 0 0 0 0 25 11 36
गो-4-368 नर बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 13 16 29 0 0 0 0 0 0 0 4 4
गो-4-369 मान बहादुर गमर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 18 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-370 नस्कुटे थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 40 42 0 0 0 0 0 0 6 25 31
गो-4-371 दिल बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 50 53 0 0 0 0 0 0 0 30 30
गो-4-372 यम कुमार थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 33 33
गो-4-373 कर्ण बहादुर ठाडा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 50 50
गो-4-374 पूर्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 43 153 196 0 0 0 1 0 1 25 40 65
गो-4-375 ओम बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 114 118 0 0 0 0 0 0 3 57 60
गो-4-376 कुमार राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 8 5 13 0 0 0 0 0 0 5 7 12
गो-4-377 मानदेव राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 143 148 0 0 0 0 0 0 4 7 11
गो-4-378 पदम बहादुर ठाडा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 96 105 201 5 0 5 2 1 3 24 45 69
गो-4-379 गुण बहादुर ठाडा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 199 493 692 1 0 1 2 0 2 100 107 207
गो-4-380 बाल कुमारी ठाडा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 31 175 206 0 0 0 3 2 5 13 97 110
गो-4-381 भक्त बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 34 66 100 1 0 1 1 0 1 11 26 37
गो-4-382 काली बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2
गो-4-383 चन्द्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 35 157 192 0 0 0 0 0 0 17 98 115
गो-4-384 मकर सिंह तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 7 30 37 2 0 2 0 0 0 10 50 60
गो-4-385 नर बहादुर ठकुरी राक्से गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 14 20 34
गो-4-386 विमला कुमारी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 17 0 17 0 0 0 0 0 0 2 1 3
गो-4-387 फुलमाया सिंह गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 35 38 0 0 0 0 0 0 15 245 260
गो-4-388 जित बहादुर मल्ल ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 30 30 60 0 0 0 0 0 0 52 120 172
गो-4-389 लेक बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 50 100 150 0 2 2 0 2 2 30 120 150
गो-4-390 फुल माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 30 33 1 0 1 1 0 1 15 50 65
गो-4-391 प्रेम बहादुर ठकुरी राक्से गोलन्जोर गाउँपालिका 4 30 20 50 0 0 0 0 0 0 46 22 68
गो-4-392 बुद्धि मान वाइव गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 71 72 1 0 1 0 0 0 3 74 77
गो-4-393 गुण बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 125 12 137 0 0 0 1 0 1 123 40 163
गो-4-394 बुद्धि बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 20 40 60 0 0 0 0 0 0 30 50 80
गो-4-395 यादव ज्यू ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 40 100 140 0 0 0 3 0 3 90 250 340
गो-4-396 चन्द्र क ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 30 1 31 0 0 0 0 0 0 5 0 5
गो-4-397 यादव बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 20 80 100 0 0 0 0 0 0 80 70 150
गो-4-398 लिखत बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 7 0 7 0 0 0 0 0 0 22 7 29
गो-4-399 खोसाने तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 20 50 70 0 0 0 0 0 0 20 213 233
गो-4-400 छत्र माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 14 5 19 0 0 0 0 0 0 6 11 17
गो-4-401 केदार बहादुर ठुकरी राक्से गोलन्जोर गाउँपालिका 4 40 30 70 0 1 1 0 0 0 300 125 425
गो-4-402 मुक्ती बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 18 88 106 0 0 0 0 0 0 10 120 130
गो-4-403 पाण्डव राज काफ्ले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 38 10 48 0 0 0 0 0 0 7 5 12
गो-4-404 प्रेम बहादुर मल्ल ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 42 66 108 0 0 0 0 0 0 250 100 350
गो-4-405 जगत बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 37 39 0 0 0 0 0 0 22 11 33
गो-4-406 डण्ड बहादुर ठुकरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 70 180 250 0 0 0 0 0 0 70 30 100
गो-4-407 चन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 50 60 0 0 0 0 0 0 5 60 65
गो-4-408 श्री राम बहादुर मल्ल ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 80 21 101 0 0 0 0 0 0 93 107 200
गो-4-409 खड्क बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 26 20 46 0 0 0 0 0 0 59 32 91
गो-4-410 गुण बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 15 19 0 0 0 0 0 0 25 70 95
गो-4-411 पदम कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 50 54 0 0 0 0 0 0 3 50 53
गो-4-412 खड्क बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 20 70 90 0 0 0 0 0 0 10 70 80
गो-4-413 अति माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 7 10 0 0 0 0 0 0 5 9 14
गो-4-414 बाल कुमारी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 15 20 0 0 0 0 0 0 34 100 134
गो-4-415 चुल बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 30 31 0 0 0 0 0 0 10 30 40
गो-4-416 सविता कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 8 18 0 0 0 0 0 0 20 68 88
गो-4-417 बुद्धिमान बम्जोन गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 3 8 0 1 1 0 0 0 8 22 30
गो-4-418 चन्द्र तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 16 12 28 1 1 2 0 3 3 12 60 72
गो-4-419 प्रेम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 50 50 100 0 2 2 0 1 1 75 25 100
गो-4-420 लख बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 120 40 160 1 0 1 0 0 0 27 68 95
गो-4-421 कृष्ण तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 8 0 8 0 0 0 0 0 0 2 65 67