Total: 1887 Records
कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर जुनारको फल्ने बोट जुनारको नफल्ने बोट जुनारको जम्मा बोट निबुवाको फल्ने बोट निबुवाको नफल्ने बोट निबुवाको जम्मा बोट कागतीको फल्ने बोट कागतीको नफल्ने बोट कागतीको जम्मा बोट सुन्तलाको फल्ने बोट सुन्तलाको नफल्ने बोट सुन्तलाको जम्मा बोट
गो-4-122 भुवन बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 50 55 0 0 0 0 0 0 5 195 200
गो-4-123 दिपक बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 3 3
गो-4-124 मोहन माया पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 90 100 0 0 0 0 0 0 2 98 100
गो-4-125 मंगल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 38 42 2 1 3 0 0 0 3 81 84
गो-4-126 सनक बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 37 40 0 0 0 0 0 0 1 34 35
गो-4-127 इन्द्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 14 86 100 1 0 1 0 0 0 6 94 100
गो-4-128 श्याम बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 20 38 58 1 2 3 0 0 0 10 83 93
गो-4-129 बम बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 20 80 100 0 0 0 0 0 0 24 50 74
गो-4-130 जानुका पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 47 52 0 2 2 0 2 2 0 85 85
गो-4-131 चुनामाया पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 6 109 115 0 0 0 0 0 0 1 34 35
गो-4-132 कर्ण बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 21 79 100 1 0 1 0 0 0 40 110 150
गो-4-133 यादव बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 14 86 100 0 0 0 0 0 0 2 148 150
गो-4-134 पदम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 25 175 200 1 0 1 0 0 0 5 145 150
गो-4-135 भिम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 90 100 0 0 0 0 0 0 4 31 35
गो-4-136 खड्का बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 20 24 2 0 2 0 4 4 4 15 19
गो-4-137 मान बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 80 90 1 1 2 0 0 0 6 90 96
गो-4-138 मान बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 6 9 0 0 0 0 0 0 2 4 6
गो-4-139 प्रेम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 25 175 200 0 0 0 0 0 0 15 185 200
गो-4-140 रत्न बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 25 256 281 3 8 11 1 0 1 38 146 184
गो-4-141 तारा बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 107 112 0 0 0 0 0 0 10 97 107
गो-4-142 धनमाया श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3
गो-4-143 भक्त बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 75 77 1 1 2 1 2 3 0 25 25
गो-4-144 डिल बहादुर लामा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 7 8 0 2 2 0 2 2 1 41 42
गो-4-145 सोभमाया लामा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 22 26 0 0 0 3 0 3 0 50 50
गो-4-146 मेग बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 5 50 2 2 4 1 4 5 12 30 42
गो-4-147 नेत्र बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 50 54 4 12 16 5 35 40 80 120 200
गो-4-148 अनुप बराल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 25 25 0 0 0 0 25 25 0 0 0
गो-4-149 कर्ण बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 10 11 5 1 6 0 9 9 10 190 200
गो-4-150 बुद्धि बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 35 15 50 2 0 2 1 1 2 8 45 53
गो-4-151 विष्णु लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 237 247 1 3 4 1 31 32 13 187 200
गो-4-152 पदम बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 100 100 3 1 4 0 6 6 15 50 65
गो-4-153 मान बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 13 13 1 0 1 0 4 4 2 12 14
गो-4-154 ललित बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 46 49 2 0 2 0 2 2 7 17 24
गो-4-155 लाल बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 91 96 0 0 0 0 0 0 7 55 62
गो-4-156 डोर कुमार वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 15 15 0 0 0 0 10 10 0 15 15
गो-4-157 बल बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 5 5 0 1 1 0 0 1 17 4 21
गो-4-158 बद्रिदास श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 14 25 47 1 0 1 0 0 0 50 100 150
गो-4-159 जित बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 5 7 0 0 0 0 0 0 10 4 14
गो-4-160 बेग बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 7 11 0 1 1 0 4 4 0 12 12
गो-4-161 मोहन बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 3 3
गो-4-162 जित बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-163 लक्ष्मी कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
गो-4-164 इन्द्र बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-165 दाल कुमार पुलामी मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 13 16 4 1 5 0 0 0 0 0 0
गो-4-166 भिम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-167 इन्द्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 5 9 1 0 1 0 0 0 1 0 1
गो-4-168 दल बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 6 4 10 0 0 0 0 1 1 0 4 4
गो-4-169 डम्बर बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
गो-4-170 महिन्द्र बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 3 5 0 0 0 0 0 0 4 2 6
गो-4-171 चित्र बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 2 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0
गो-4-172 चक्र बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 4 5 0 2 2 1 0 1 0 0 0
गो-4-173 चाम बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 15 16 0 3 3 0 1 1 0 5 5
गो-4-174 बल बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 11 15 1 0 1 0 1 1 1 0 1
गो-4-175 मेघ बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 25 27 0 4 4 0 0 0 0 0 0
गो-4-176 चेत बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 14 19 0 0 0 0 0 0 2 7 9
गो-4-177 राम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
गो-4-178 ओम बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 2 2
गो-4-179 रहर माया आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-180 मान बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-181 रोम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-182 ओम माया आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-183 जित बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1
गो-4-184 ओम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 2 3
गो-4-185 इन्द्र बहादुर काफ्ले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-186 धाल बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-187 चन्द्र बहादुर नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-188 रुद्र बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 5 5 1 1 2 0 1 1 1 42 43
गो-4-189 खड्क बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-190 शुसीला कुमार पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 5 7
गो-4-191 टेक माया थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 0 2 1 0 1 0 10 10 0 0 0
गो-4-192 कर्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-193 सिर्जना कुमार. थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 5 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0
गो-4-194 जुक्त बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 0 2 2 0 0 1 0 1 1 0 1
गो-4-195 हेम विक्रम थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 19 21 1 0 1 0 0 0 1 0 1
गो-4-196 कृष्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-197 सानु थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 6 80 86 0 1 1 1 1 2 10 4 14
गो-4-198 डण्ड बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 6 7 2 0 2 0 0 0 1 2 3
गो-4-199 रित बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
गो-4-200 किरण बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 14 200 214 1 0 1 0 0 0 8 3 11
गो-4-201 शन्त बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 105 155 260 7 69 76 3 6 9 28 108 136
गो-4-202 सेतीमाया आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 19 21 40 2 0 2 10 0 10 34 15 49
गो-4-203 चक्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 0 5 3 0 3 2 0 2 7 0 7
गो-4-204 चन्द्रमाया पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 30 150 180 4 0 4 4 0 4 52 0 52
गो-4-205 लाल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 200 0 200 2 5 7 0 0 0 6 0 6
गो-4-206 खम्म सिंह कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9 35 44 1 1 2 1 0 1 3 20 23
गो-4-207 नैन बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 27 31 1 0 1 0 0 0 5 22 27
गो-4-208 मिन बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 6 175 181 0 0 0 0 0 0 0 50 50
गो-4-209 सेर बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 58 58 2 0 2 0 1 1 0 35 35
गो-4-210 कुल बहादुर मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 50 52 1 0 1 0 1 1 1 10 11
गो-4-211 झलक पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 1 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
गो-4-212 तोप बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 20 22 1 12 13 0 0 0 0 0 0
गो-4-213 चन्द्र बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 8 4 12 0 0 0 0 0 0 8 11 19
गो-4-214 श्याम मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 50 51 1 2 3 1 5 6 2 15 17
गो-4-215 टंक बहादुर गुरुङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 8 3 11 3 4 7 2 3 5 1 0 1
गो-4-216 मति बहादुर गुरुङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 25 29 0 0 0 1 0 1 30 30 60
गो-4-217 हिमाल कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 40 41 0 3 3 0 4 4 0 5 5
गो-4-218 चुन बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 3 3
गो-4-219 नारायण बहादुर मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-220 प्रेम बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-221 शम्भु बहादुर मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 50 50 0 0 0 0 5 5 0 5 5