Total: 1887 Records
कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर जुनारको फल्ने बोट जुनारको नफल्ने बोट जुनारको जम्मा बोट निबुवाको फल्ने बोट निबुवाको नफल्ने बोट निबुवाको जम्मा बोट कागतीको फल्ने बोट कागतीको नफल्ने बोट कागतीको जम्मा बोट सुन्तलाको फल्ने बोट सुन्तलाको नफल्ने बोट सुन्तलाको जम्मा बोट
गो-4-022 लोकेन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 30 20 50 0 5 5 1 9 10 4 31 35
गो-4-023 चेत बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 50 50 0 0 0 0 0 0 2 40 42
गो-4-024 समन्ता भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 195 200 0 0 0 0 2 2 0 20 20
गो-4-025 बल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-026 किसन बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-027 कमाने सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 10 10
गो-4-028 जिवन बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 15 16 0 1 1 0 2 2 2 20 22
गो-4-029 दिप बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 18 100 118 2 0 2 0 0 0 2 0 2
गो-4-030 राम्रे पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 8 200 208 0 0 0 0 0 0 7 10 17
गो-4-031 गोलाप बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 200 204 0 0 0 0 0 0 1 20 21
गो-4-032 मदन कुमारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 7 100 107 0 0 0 0 1 1 4 10 14
गो-4-033 खड्ग बहादुर राक्से ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 150 155 0 0 0 0 0 0 19 110 129
गो-4-034 राम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 30 30 0 2 2 0 1 1 0 0 0
गो-4-035 राम बहादुर ठुकरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 50 52 0 0 0 1 1 2 2 20 22
गो-4-036 वोदराज रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 100 103 0 0 0 0 0 0 0 1 1
गो-4-037 फडिल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 250 260 0 0 0 1 3 4 4 50 54
गो-4-038 होम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 21 180 201 0 2 2 0 2 2 2 23 25
गो-4-039 चेत बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 95 100 0 0 0 0 0 0 30 70 100
गो-4-040 गंगा बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 8 200 208 0 0 0 0 2 2 0 20 20
गो-4-041 अतिमाया रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 9 19 0 0 0 0 0 0 1 14 15
गो-4-042 डण्ड केसर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 200 205 0 0 0 0 0 0 2 10 12
गो-4-043 बल बहादुर रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 40 40 0 0 0 0 0 0 4 20 24
गो-4-044 शिव बहादुर ठकुरी राक्से गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 200 204 0 1 1 0 0 0 5 50 55
गो-4-045 शुर बहादुर ज्ञामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 195 200 0 0 0 1 0 1 10 16 26
गो-4-046 भक्त बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 7 250 257 0 0 0 0 0 0 16 40 56
गो-4-047 बासुदेव आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 50 50
गो-4-048 निर्मल आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 20 20
गो-4-049 रित बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 38 40 0 0 0 0 0 0 10 50 60
गो-4-050 चन्द्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 150 152 0 0 0 0 0 0 1 100 101
गो-4-051 उत्तर कुमार अधिकारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-052 शम्सेर बहादुर थापा (ख) गोलन्जोर गाउँपालिका 4 50 50 100 0 0 0 0 0 0 0 10 10
गो-4-053 मान बहादुर ठकुरी ख गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 80 81 0 0 0 0 0 0 0 50 50
गो-4-054 सरस्वती ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 100 102 0 0 0 0 0 0 0 20 20
गो-4-055 ओम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 72 74 146 0 0 0 0 0 0 15 50 65
गो-4-056 हिरा काजी हमाल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 50 51 0 0 0 0 0 0 2 40 42
गो-4-057 तिर्थ बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 100 103 0 0 0 0 3 3 6 40 46
गो-4-058 चन्द्र बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 120 130 0 0 0 0 0 0 5 2 7
गो-4-059 ओम प्रताप राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 65 67 2 4 6 0 0 0 0 0 0
गो-4-060 गणेश बहादुर समाल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-061 अनिता कुमारी थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-062 चन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 20 22 0 0 0 0 0 0 1 2 3
गो-4-063 ‌ओम कुमारी अधिकारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-064 टुका राम श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-065 प्रेम बहादुर ल्हायो थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 15 15 0 4 4 0 0 0 0 0 0
गो-4-066 टिका लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 14 50 64 3 0 3 0 0 0 0 0 0
गो-4-067 कुमार बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-068 पक बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 13 15 3 6 9 2 4 6 0 0 0
गो-4-069 प्रमेदेव आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 8 165 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-070 नर बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9 19 28 2 5 7 0 1 1 0 0 0
गो-4-071 चन्द्र बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0
गो-4-072 टिका कुमारी थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 4 7 48 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-073 तिलक बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 21 10 31 1 0 1 2 0 2 6 0 6
गो-4-074 विष्णु बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 50 50 2 2 4 1 0 1 0 2 2
गो-4-075 रुद्र बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 103 96 199 0 0 0 0 0 0 0 21 21
गो-4-076 खग्रेद्र बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 350 354 0 4 4 21 0 21 0 0 0
गो-4-077 राम बहादुर ज्यू ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 19 66 85 1 2 3 1 2 3 0 0 0
गो-4-078 दुर्गा सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 15 20 0 1 1 1 2 3 13 25 38
गो-4-079 राम कुमारी रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 50 60 5 15 20 31 0 31 0 0 0
गो-4-080 पदम बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 20 93 113 10 5 15 10 14 24 3 1 4
गो-4-081 शान्ता माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 30 30 60 1 4 5 0 2 2 2 2 4
गो-4-082 सुकुमाया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 3
गो-4-083 सुन माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 25 35 1 2 3 1 7 8 1 6 7
गो-4-084 विष्णु बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 7 10 7 3 10 0 20 20 3 12 15
गो-4-085 गोपी लाल तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 0 3 2 1 3 0 0 0 4 5 9
गो-4-086 छल बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 5 5 3 5 8 0 1 1 0 10 10
गो-4-087 आईत सिंङ तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 4 7 6 3 9 5 5 10 2 35 37
गो-4-088 भिम बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 5 9 9 4 13 0 11 11 19 200 219
गो-4-089 कृष्ण लाल तामाङ्ग गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-090 भिम बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 1 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
गो-4-091 डिक बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 0 1 0 0 0 0 6 6 6 0 6
गो-4-092 खड्का बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 8 2 10 3 0 3 0 27 27 4 88 92
गो-4-093 सोम बहादुर घलान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 10 12 3 3 6 0 0 0 0 0 0
गो-4-094 पदम बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 5 5 3 2 5 0 10 10 6 50 56
गो-4-095 दिल बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 7 15 22 2 1 3 3 5 8 16 300 316
गो-4-096 तारा बहादुर खपाङ्गे गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0 0 2 2 0 17 17 0 2 2
गो-4-097 नर बहादुर खपाङ्गे गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 1 1
गो-4-098 चकिन बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
गो-4-099 चित्र बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 4 5 0 0 0 0 0 0 3 6 9
गो-4-100 धिर बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0 1 2 3 0 7 7 0 3 3
गो-4-101 टेक बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 1 1 1 2 3 0 24 24 1 3 4
गो-4-102 ललि माया खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0
गो-4-103 फोद बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 4 8 3 0 3 0 0 0 0 19 19
गो-4-104 धन माया पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 10 11 2 2 4 0 0 0 4 48 52
गो-4-105 लाल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 8
गो-4-106 दिलमाया बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0 0 1 1 0 13 13 0 1 1
गो-4-107 ईन्द्र बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
गो-4-108 नर बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 3 3 1 1 2 0 3 3 0 4 4
गो-4-109 धिर बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 22 30
गो-4-110 तोक बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 8 8 0 0 0 0 21 21 0 13 13
गो-4-111 डोर कुमारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 5 6 0 0 0 0 1 1 2 12 14
गो-4-112 लिलामाया खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 3
गो-4-113 बिन्दामाया खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-114 सृर्य बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 9 9
गो-4-115 डण्ड बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 9 10
गो-4-116 शारदा खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
गो-4-117 भोज बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 3 4 0 1 1 0 0 0 1 9 10
गो-4-118 किरण बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 2 2 0 1 1 0 8 8 0 1 1
गो-4-119 दिपक श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
गो-4-120 छत्र बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 60 60 0 0 0 0 10 10 0 40 40
गो-4-121 मोहन माया आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 7 53 60 0 0 0 0 0 0 3 5 8