Total: 1887 Records
कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर जुनारको फल्ने बोट जुनारको नफल्ने बोट जुनारको जम्मा बोट निबुवाको फल्ने बोट निबुवाको नफल्ने बोट निबुवाको जम्मा बोट कागतीको फल्ने बोट कागतीको नफल्ने बोट कागतीको जम्मा बोट सुन्तलाको फल्ने बोट सुन्तलाको नफल्ने बोट सुन्तलाको जम्मा बोट
गो-3-032 बाल कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 11 109 120 1 14 15 0 1 1 4 23 27
गो-3-033 केशव बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 100 100 0 0 0 0 0 0 2 45 47
गो-3-034 रमेश बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 4 100 104 0 1 1 0 0 0 4 15 19
गो-3-035 राजन बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 20 20
गो-3-036 झमक बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 4 8 12 0 0 0 0 3 3 15 5 20
गो-3-037 मंगल बहादुर घलान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 25 25 0 4 4 0 3 3 0 15 15
गो-3-038 सोम कुमारी तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 4 40 44 0 1 1 0 1 1 2 10 12
गो-3-039 मान बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 10 10 0 1 1 0 2 2 3 2 5
गो-3-040 चतुर बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 10 10 0 2 2 0 4 4 0 25 25
गो-3-041 विष्णु बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 2 100 102 0 0 0 0 0 0 4 30 34
गो-3-042 मान बहादुर पुर्वंछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 3 3 0 0 0 4 3 7 0 0 0
गो-3-043 श्याम बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0 5 5
गो-3-044 पूर्ण बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 50 50 0 0 0 0 1 1 0 25 25
गो-3-045 नर बहादुर बलाम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 300 300 1 3 4 10 20 30 0 100 100
गो-3-046 रत्न बहादुर बलाम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 5 150 155 3 0 3 5 10 15 0 10 10
गो-3-047 जित बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 100 100 0 0 0 2 28 30 0 0 0
गो-3-048 बल बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 20 65 85 0 3 3 2 3 5 0 30 30
गो-3-049 राम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9 205 214 5 2 7 3 3 6 0 4 4
गो-3-050 गोपाल बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 248 248 0 0 0 0 3 3 0 24 24
गो-3-051 सन्तोष बहादुर बलाम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 300 300 0 0 0 10 56 66 0 100 100
गो-3-052 देवी बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 15 145 160 10 5 15 10 5 15 0 15 15
गो-3-053 उषा कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 150 150 0 0 0 0 1 1 0 36 36
गो-3-054 राम्री दमिनी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 30 30 0 2 2 0 0 0 0 2 2
गो-3-055 गुन्ज बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 100 100 0 0 0 0 20 20 0 20 20
गो-3-056 विर बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 7 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-3-057 राम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-3-058 कृष्ण माया दर्जी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 35 35 0 0 0 0 2 2 0 15 15
गो-3-059 धन बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 60 60 1 6 7 5 0 5 0 5 5
गो-3-060 पुन्या बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 35 35 0 0 0 0 5 5 0 0 0
गो-3-061 मिश्रा देवि आछामे गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 20 20 0 0 0 0 2 2 0 3 3
गो-3-062 नवराज नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 131 131 0 2 2 0 4 4 0 19 19
गो-3-063 सुकुमाया भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 40 40 0 0 0 4 1 5 0 35 35
गो-3-064 लाल बहादुर लाम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 100 100 0 0 0 5 5 10 1 5 6
गो-3-065 मिन बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 150 150 0 0 0 0 5 5 0 20 20
गो-3-066 रुद्र बहादुर बलम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 35 30 65 0 0 0 1 0 1 0 5 5
गो-3-067 निल कुमार दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 1 99 100 0 0 0 1 6 7 0 3 3
गो-3-068 टेक बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 140 140 0 2 2 2 5 7 0 30 30
गो-3-069 खेम बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 11 11 0 2 2 0 10 10 0 7 7
गो-3-070 विष्णु बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 10 150 160 1 0 1 4 4 8 5 35 40
गो-3-071 लोक बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 50 50 0 0 0 4 6 10 0 25 25
गो-3-072 सोम कुमार तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 25 25 0 5 5 0 2 2 0 12 12
गो-3-073 भिम कुमार तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 3 3 0 3 3 0 2 2 9 7 16
गो-3-074 बल बहादुर घलान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 3 3 0 3 3 0 4 4 0 4 4
गो-3-075 राम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 5 9 14 1 2 3 0 16 16 40 10 50
गो-3-076 सिता माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 50 50 0 2 2 0 2 2 4 0 4
गो-3-077 सान्ती माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-3-078 जानुका घिमिरे गोलन्जोर गाउँपालिका 3 4 28 32 0 0 0 0 5 5 20 30 50
गो-3-079 कृष्ण बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 25 75 100 1 0 1 5 0 5 45 75 120
गो-3-080 गौतम श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 8 100 108 0 0 0 0 0 0 0 50 50
गो-3-081 झगर बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 70 70 0 3 3 0 3 3 4 30 34
गो-3-082 डोर बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 4 140 144 0 0 0 0 0 0 0 10 10
गो-3-083 महेन्द्र वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 5 5
गो-3-084 पदम बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 30 30 0 0 0 0 2 2 4 12 16
गो-3-085 गोपाल बहादुर मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 16 16
गो-3-086 गोपाल कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 150 150 0 0 0 0 6 6 0 35 35
गो-3-087 भैर बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 107 107 0 3 3 0 4 4 0 5 5
गो-3-088 टेक बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 4 150 154 0 0 0 0 1 1 0 30 30
गो-3-089 पदम बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 4 200 204 0 2 2 0 2 2 0 40 40
गो-3-090 खड्क बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 2 98 100 1 5 6 1 6 7 1 44 45
गो-3-091 रेम बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 1 42 43 0 0 0 4 0 4 2 17 19
गो-3-092 कुल बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 3 2 9 11 0 1 1 4 0 4 5 17 22
गो-3-093 ओम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 20 20 0 2 2 0 15 15 0 120 120
गो-3-094 गंगा बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 10 150 160 2 4 6 2 10 12 1 15 16
गो-3-095 टिका बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 7 8 15 2 0 2 7 2 9 7 12 19
गो-3-096 विमला भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 11 18 29 1 4 5 4 10 14 1 12 13
गो-3-097 गिता कुमार दाहाल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 10 30 40 1 0 1 2 15 17 5 35 40
गो-3-098 शशिकला बहादुर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 10 40 50 0 0 0 4 18 22 15 55 70
गो-3-099 रुद्र बहादुर विश्वकर्मा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 61 61 0 0 0 0 3 3 0 27 27
गो-3-100 पूर्ण बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 10 10 0 0 0 0 4 4 0 3 3
गो-3-101 शान्ता श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 4 80 84 0 0 0 0 0 0 0 25 25
गो-3-102 लोक बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 1 50 51 0 1 1 0 4 4 0 50 50
गो-3-103 दुर्गा बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 95 95 0 4 4 0 5 5 0 70 70
गो-3-104 होम बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 7 150 157 0 0 0 0 4 4 0 50 50
गो-3-105 कृष्ण कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 65 65 0 2 2 0 3 3 0 20 20
गो-3-106 पदम बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 156 156 0 0 0 0 1 1 0 0 0
गो-3-107 मान सिंह कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 61 61 0 3 3 0 14 14 1 16 17
गो-3-108 डोर बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 3 17 30 47 1 0 1 3 30 33 1 20 21
गो-3-109 गोपाल बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 5 145 150 0 3 3 2 3 5 5 45 50
गो-3-110 राज कुमार श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 5 200 205 0 0 0 0 0 0 0 10 10
गो-4-001 सोम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 62 72 0 0 0 0 0 0 2 18 20
गो-4-002 तिलक बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 15 200 215 0 0 0 0 0 0 30 50 80
गो-4-003 शिवजी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 15 20 1 0 1 0 0 0 4 6 10
गो-4-004 निर बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 100 104 0 0 0 0 0 0 4 10 14
गो-4-005 नन्द बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 165 165 330 0 1 1 0 0 0 0 50 50
गो-4-006 नेत्र बहादुर ठुकरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 60 65 0 0 0 0 0 0 10 50 60
गो-4-007 टंक बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 200 204 0 0 0 0 0 0 10 40 50
गो-4-008 भिम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 20 200 220 0 0 0 0 0 0 10 50 60
गो-4-009 पेक्ची मगर्नी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 50 50 0 0 0 0 0 0 4 10 14
गो-4-010 विष्णु कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 20 20 0 0 0 0 0 0 5 5 10
गो-4-011 केसर कुमार आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 50 50
गो-4-012 कृष्ण बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 50 50 0 0 0 0 0 0 4 40 44
गो-4-013 मङ्गले सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 50 50 0 0 0 0 0 0 2 50 52
गो-4-014 चुडा कुमार अधिकारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-015 शम्सेर बहादुर थापा (क) गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 50 50 0 2 2 0 2 2 0 5 5
गो-4-016 सोम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 5 7 0 1 1 0 0 0 3 10 13
गो-4-017 दुर्गा बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 7 145 152 0 0 0 0 0 0 20 35 55
गो-4-018 मान बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 37 72 109 0 2 2 1 8 9 5 35 40
गो-4-019 दान बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 32 168 200 0 2 2 1 3 4 44 106 150
गो-4-020 प्रेम कुमारी राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 22 24 0 0 0 0 0 0 0 20 20
गो-4-021 गोजे सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 40 41 0 0 0 0 0 0 7 12 19