Total: 1887 Records
कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर जुनारको फल्ने बोट जुनारको नफल्ने बोट जुनारको जम्मा बोट निबुवाको फल्ने बोट निबुवाको नफल्ने बोट निबुवाको जम्मा बोट कागतीको फल्ने बोट कागतीको नफल्ने बोट कागतीको जम्मा बोट सुन्तलाको फल्ने बोट सुन्तलाको नफल्ने बोट सुन्तलाको जम्मा बोट
सु-7-166 दुर्गा बहादुर स्याङवा सुनकोशी गाउँपालिका 7 1 5 6 0 0 0 1 0 1 1 5 6
सु-7-167 छविरमण दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 8 33 41 2 0 2 0 0 0 0 0 0
सु-7-168 सान्ता हायू सुनकोशी गाउँपालिका 7 1 7 8 2 6 8 1 1 2 0 5 5
सु-7-169 चन्द्र बहादुर स्याङ्गवा सुनकोशी गाउँपालिका 7 1 25 26 0 0 0 1 2 3 20 3 23
सु-7-170 गिता देवि दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 7 7 1 4 5 1 5 6 0 7 7
सु-7-171 भिमराज दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 1 14 15 0 3 3 1 7 8 0 10 10
सु-7-172 सत्यदेवि कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 4 0 4 0 2 2 0 0 0 0 1 1
सु-7-173 विनोद आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 5 5
सु-7-174 भिम बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 32 32 2 5 7 5 5 10 1 13 14
सु-7-175 कल्याण थापा सुनकोशी गाउँपालिका 7 100 35 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
सु-7-176 मुरारी दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0
सु-7-177 कमला दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 2 12 14 1 4 5 0 5 5 1 5 6
सु-7-178 रामहरि श्रेष्ठ सुनकोशी गाउँपालिका 7 1 15 16 2 1 3 0 3 3 1 9 10
सु-7-179 मुरारी बहादुर हायू सुनकोशी गाउँपालिका 7 6 5 11 3 2 5 0 4 4 13 15 28
सु-7-180 गोपाल राज दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 5 3 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0
सु-7-181 चेत कुमारी कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 2 2 4 0 0 0 0 1 1 0 4 4
सु-7-182 कालु कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 12 12 0 2 2 1 1 2 0 5 5
सु-7-183 गणेश प्रसाद खतिवडा सुनकोशी गाउँपालिका 7 20 80 100 0 0 0 1 20 21 20 80 100
सु-7-184 विमला दहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
सु-7-185 रमेश कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 1 3 4 2 1 3 1 2 3 0 5 5
सु-7-186 विनोद कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 15 5 20 6 4 10 0 1 1 11 4 15
सु-7-187 झलक प्रसाद दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 15 60 75 0 0 0 0 5 5 0 15 15
सु-7-188 लोक बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 3 15 18 1 2 3 1 2 3 0 4 4
सु-7-189 झलक कुमार भण्डारी सुनकोशी गाउँपालिका 7 5 7 12 1 0 1 1 0 1 4 6 10
सु-7-190 दुर्गा बहादुर दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 15 15 2 0 2 0 0 0 2 0 2
सु-7-191 अर्जुन कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 4 18 22 0 6 6 0 6 6 0 0 0
सु-7-192 सावित्रा खतिवडा सुनकोशी गाउँपालिका 7 3 20 23 2 0 2 0 0 0 1 5 6
सु-7-193 अर्जुन बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 2 25 27 2 5 7 2 2 4 2 1 3
सु-7-194 केशर कुमारी कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 6 1 7 0 1 1 0 0 0 2 2 4
सु-7-195 गणेश प्र दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 15 15 3 0 3 0 0 0 0 5 5
सु-7-196 मन माया वि.क. सुनकोशी गाउँपालिका 7 3 12 15 2 0 2 0 0 0 0 0 0
सु-7-197 किर्वि बहादुर दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 9 24 33 1 3 4 3 2 5 0 7 7
सु-7-198 दुर्गा प्रसाद दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 5 105 110 1 0 1 1 6 7 3 5 8
सु-7-199 कृष्ण बहादुर दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 3 120 123 2 1 3 7 8 15 0 30 30
सु-7-200 खेट राज आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 5 10 15 0 5 5 0 3 3 0 4 4
सु-7-201 हिरा कुमारी श्रेष्ठ सुनकोशी गाउँपालिका 7 1 55 56 2 15 17 1 0 1 0 7 7
सु-7-202 बद्रि बहादुर वि.क. सुनकोशी गाउँपालिका 7 1 4 5 0 1 1 4 1 5 0 0 0
सु-7-203 शेर बहादुर थापा मगर सुनकोशी गाउँपालिका 7 50 50 0 0 0 0 0 5 5 0 20 20
सु-7-204 जंग बहादुर पुलामी सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 0 0 0 1 1 0 8 8 0 0 0
सु-7-205 तुलसा देवि भण्डारी सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 1 1 0 3 3 0 7 7 0 0 0
सु-7-206 बद्रि बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 0 0 0 0 0 3 42 45 0 0 0
सु-7-207 इन्द्र बहादुर भण्डारी सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 5 5 2 2 4 1 4 5 0 0 0
सु-7-208 खड्क बहादुर थापा सुनकोशी गाउँपालिका 7 3 1 4 1 0 1 0 3 3 0 0 0
सु-7-209 नारायण बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 0 0 1 1 2 1 9 10 0 1 1
सु-7-210 मान बहादुर पुलामी सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0
सु-7-211 तिलक बहादुर भण्डारी सुनकोशी गाउँपालिका 7 3 1 4 1 1 2 2 3 5 0 0 0
सु-7-212 ठाकुर बहादुर पुलामी सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 0 0 1 0 1 0 5 5 0 0 0
सु-7-213 राम बहादुर भण्डारी सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 0 0 0 2 5 7 2 10 12 0 0
सु-7-214 उर्मिला सापकोटा सुनकोशी गाउँपालिका 7 2 2 1 2 3 0 0 0 0 0 5 5
सु-7-215 सिताराम कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 3 3
सु-7-216 शान्ता देवि दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 3 20 23 2 0 2 0 2 2 5 9 14
सु-7-217 हरि बहादुर स्याङवा सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 0 0 0 1 1 1 5 6 0 8 8
सु-7-218 उद्यम प्रसाद आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 10 100 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
सु-7-219 कृष्ण बहादुर खत्री सुनकोशी गाउँपालिका 7 3 5 8 2 0 2 2 0 2 6 6 12
सु-7-220 कृष्ण बहादुर वि.क. सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 10 10 2 0 2 0 1 1 0 0 0
सु-7-221 शान्ता आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 2 2 4 0 0 0 3 3 6 3 2 5
सु-7-222 देवि बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 1 1 2 3 5 0 0 0 0 5 5
सु-7-223 मोहन बहादुर थापा सुनकोशी गाउँपालिका 7 1 4 5 0 2 2 0 2 2 0 0 0
सु-7-224 सन्तोष कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 2 7 9 0 1 1 2 1 3 1 2 3
सु-7-225 इश्वरी बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 10 10 3 2 5 3 2 5 0 1 1
सु-7-226 कृष्ण माया आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 3 15 18 0 0 0 1 0 1 2 0 2
सु-7-227 शेषराज आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 25 200 225 0 0 0 30 20 50 0 25 25
सु-7-228 बद्रि बहादुर स्याङवा सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 3 3 0 2 2 1 1 2 1 8 9
सु-7-229 विन्दा वि.क. सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 10 10 2 0 2 2 0 2 2 0 2
सु-7-230 अम्बर बहादुर हायू सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 5 5 25 50 75 15 0 15 0 0 0
सु-7-231 वद्रि प्रसाद आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 4 3 7 1 2 3 8 2 10 0 9 9
सु-7-232 जानुकी खत्री सुनकोशी गाउँपालिका 7 2 5 7 1 0 1 2 0 2 1 1 2
सु-7-233 खड्ग बहादुर भण्डारी सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 5 5 3 0 3 3 2 5 0 7 7
सु-7-234 गणेश कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 20 20 1 4 5 0 7 7 0 10 10
सु-7-235 ललिता कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 11 11 1 1 2 0 2 2 2 2 4
सु-7-236 ज्ञान बहादुर वि.क. सुनकोशी गाउँपालिका 7 1 10 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0
सु-7-237 कृष्ण माया आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 6 7
सु-7-238 प्रेम हरि दहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2
सु-7-239 उद्यव प्रसाद आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 2 108 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
सु-7-240 अर्जुन बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 61 40 101 2 4 6 17 5 22 80 30 110
सु-7-241 मोहन बहादुर थापा सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 14 14 2 2 4 2 0 2 3 0 3
सु-7-242 शेषराज आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 5 105 110 2 0 2 15 15 30 0 100 100
सु-7-243 मोहन हायू सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 4 4 4 0 4 1 0 1 2 5 7
सु-7-244 सान्ता दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 4 22 26 1 1 2 0 1 1 5 8 13
सु-7-245 चासुङ लामा सुनकोशी गाउँपालिका 7 3 0 3 0 0 0 0 6 6 2 2 4
सु-7-246 मोहन बहादुर भुजेल सुनकोशी गाउँपालिका 7 0 10 10 1 0 1 0 2 2 0 2 2
सु-7-247 विष्णु माया वि.क. सुनकोशी गाउँपालिका 7 4 14 18 0 0 0 0 0 0 0 5 5
सु-7-248 युवराज दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 1 50 51 1 0 1 0 0 0 1 7 8
सु-7-249 कृष्ण बहादुर भुजेल सुनकोशी गाउँपालिका 7 1 3 4 1 4 5 0 5 5 2 9 11
सु-7-250 गोरख बहादुर ठाडा सुनकोशी गाउँपालिका 7 2 2 4 0 0 0 0 15 15 0 0 0
सु-7-251 सुन लामा सुनकोशी गाउँपालिका 7 15 35 50 0 3 3 20 200 220 6 1 7
सु-7-252 दिर्घ कुमारी भण्डारी सुनकोशी गाउँपालिका 7 3 12 15 1 1 2 0 0 0 1 5 6