Total: 1887 Records
कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर जुनारको फल्ने बोट जुनारको नफल्ने बोट जुनारको जम्मा बोट निबुवाको फल्ने बोट निबुवाको नफल्ने बोट निबुवाको जम्मा बोट कागतीको फल्ने बोट कागतीको नफल्ने बोट कागतीको जम्मा बोट सुन्तलाको फल्ने बोट सुन्तलाको नफल्ने बोट सुन्तलाको जम्मा बोट
क-3-101 शोभा स्याङवा कमलामाई नगरपालिका 3 1 1 2 0 0 0 3 2 5 0 0 0
क-3-102 विरेन्द्र बहादुर देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 58 48 106 3 6 9 3 9 12 46 24 70
क-3-103 गुरुनाथ देपकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 1 0 1 2 0 2 10 60 70 20 0 20
क-3-104 विष्णु प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 17 100 117 3 8 11 0 2 2 1 0 1
क-3-105 चेत प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 5 50 55 1 1 2 0 2 2 0 10 10
क-3-106 कृष्ण प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 1 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
क-3-107 यज्ञ प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 7 25 32 2 0 2 0 0 2 0 0 0
क-3-108 सूर्य प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 3 5 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0
क-3-109 बल राम गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 10 80 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
क-3-110 राम प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 4 20 24 1 1 2 0 0 2 0 0 0
क-3-111 केदार देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 3 80 83 2 5 7 0 0 7 0 0 0
क-3-112 लोक बहादुर देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
क-3-113 होम प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 4 55 59 2 1 3 0 1 1 0 0 0
क-3-114 तारा नाथ गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 10 30 40 1 1 2 1 1 2 0 0 0
क-3-115 गंगालाल गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 4
क-3-116 सुवास बहादुर देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 4 2 6 2 0 2 0 0 2 0 0 0
क-3-117 विष्णु बहादुर विशंखे कमलामाई नगरपालिका 3 3 25 28 1 0 1 0 0 1 0 0 0
क-3-118 इच्छा बहादुर खड्का कमलामाई नगरपालिका 3 21 10 31 4 0 4 1 0 1 1 1 2
क-3-119 गणेश प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 4 35 39 1 3 4 0 0 0 1 0 1
गो-1-001 उद्धव बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-002 विष्णुलाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 1 140 141 1 0 1 0 0 0 0 0 0
गो-1-003 झलक प्रसाद पहाडी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 15 15 3 1 4 2 0 2 0 0 0
गो-1-004 चन्द्र बहादुर खत्री गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 107 107 0 1 1 0 0 0 0 0 0
गो-1-005 नन्द्र बहादुर लामिछाने मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 1 1 50 51 5 0 5 0 0 0 0 5 5
गो-1-006 भक्त बहादुर पौडेल खत्री गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-007 भिराम राज पहाडी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 22 24 0 0 0 0 0 0 2 0 2
गो-1-008 कैलाश बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-009 मोति बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0
गो-1-010 कमल बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-011 सोम बहादुर बराल गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0
गो-1-012 कालिदास सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-013 इख बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 5 5 0 6 6 0 0 0 0 0 0
गो-1-014 टेक बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0 0 1 6 7 0 0 0 0 0
गो-1-015 गंगा बहादुर चौहान गोलन्जोर गाउँपालिका 1 8 4 12 1 2 3 0 0 0 4 1 5
गो-1-016 चेत बहादुर खड्का गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-017 विष्णु बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 5 5 0 4 4 0 0 0 0 1 1
गो-1-018 भोज बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 10 10 0 3 3 0 3 3 1 1 2
गो-1-019 यम कुमार खड्का गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-020 गंगा प्रसाद अधिकारी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-021 जित बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 100 102 2 0 2 1 0 1 1 0 1
गो-1-022 ज्ञान प्रसाद पहाडी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 40 40 1 3 4 0 0 0 0 0 0
गो-1-023 नेत बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
गो-1-024 ज्ञान बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-025 कुमार लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1
गो-1-026 टेक बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-027 दिप बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 20 0 20 0 2 2 0 2 2 0 0 0
गो-1-028 डम्बर बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
गो-1-029 तिर्थ बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0 1 2 3 0 2 2 0 0 0
गो-1-030 दान बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 1 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-031 टेक बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
गो-1-032 विष्णु कुमारी कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 1 20 21 1 0 1 1 0 1 0 0 0
गो-1-033 पदममाया कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-034 डम्बर बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-035 सूर्य माया श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-036 अम्बर बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 80 80 2 0 2 0 0 0 0 0 0
गो-1-037 देवि लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20 2 0 2 0 0 0 0 0 0
गो-1-038 लाल बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20 0 3 3 0 0 0 0 0 0
गो-1-039 अम्बर बहादुर देवकोटा गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20 0 3 3 0 0 0 0 0 0
गो-1-040 भोज बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20 0 2 2 0 0 0 0 0 0
गो-1-041 डम्बर बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20 0 3 3 0 0 0 0 0 0
गो-1-042 खड्ग बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 10 10 0 3 3 0 0 0 0 0 0
गो-1-043 भक्त बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-044 कुल बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 80 82 0 1 0 1 0 0 0 0 0
गो-1-045 दुर्गा लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 40 40 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-046 शम्भु लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 5 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0
गो-1-047 टिका बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0 0 0 0 5 3 8 0 0 0
गो-1-048 सिद्धि बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 5 7 2 0 2 0 0 0 1 0 1
गो-1-049 तुला राम पहाडी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-050 टंक बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 10 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
गो-1-051 रेख बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 18 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0
गो-1-052 सर्मिला बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 10 12 2 0 2 0 0 0 0 0 0
गो-1-053 धनराज सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0
गो-1-054 डम्बर बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-055 रमेश बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0
गो-1-056 बेग बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-057 डोर बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-058 रमेश बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0
गो-1-059 हिरामान तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 12 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
गो-1-060 जगत बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 7 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0
गो-1-061 धुव्र कुमार राना गोलन्जोर गाउँपालिका 1 1 100 101 3 0 3 0 0 0 0 0 0
गो-1-062 चन्द्र बहादुर महत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-1-063 शुक्र बहादुर महत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 51 51 3 0 3 0 0 0 1 0 1
गो-1-064 लोकनाथ लामिछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 50 52 2 59 61 1 0 1 0 0 0
गो-2-001 गोपाल थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 5 5 10 2 0 2 0 0 0 5 5 10
गो-2-002 कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 2 7 9 0 0 0 0 0 0
गो-2-003 एकलाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 2 6 400 406 2 1 3 4 1 5 7 28 35
गो-2-004 लिला बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 1 5 6 1 80 81 0 0 0
गो-2-005 रुद्र बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 4
गो-2-006 बल बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 1 2 2 2 4 1 1 2 0 0 0
गो-2-007 फक्त बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 10 12 0 0 0 0 0 0 1 3 4
गो-2-008 भक्त बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 2 3 5
गो-2-009 तिलक दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 2 3
गो-2-010 देव बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 7 20 27 5 5 10 0 0 0 0 5 5
गो-2-011 मंगले सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 3 4 2 3 5 1 5 6 0 0 0
गो-2-012 छत्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 4 4
गो-2-013 राधे दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 4 50 54 0 1 1 0 0 0 0 0 0
गो-2-014 गोन्दामे दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-2-015 रमेश बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-2-016 सन्त बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 12 14 0 0 0 0 0 0 7 5 12
गो-2-017 तोग बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0