Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर सम्पर्क नम्बर सुन्तलाको फल्ने बोट सुन्तलाको नफल्ने बोट सुन्तलाको जम्मा बोट
2075/076 गो-4-322 हर्क बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864682496 7 44 51
2075/076 गो-4-323 नर बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9863546755 0 40 40
2075/076 गो-4-324 कर्ण बहादुर ठकुरी राकसे गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 200 200
2075/076 गो-4-325 चन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 12 12 24
2075/076 गो-4-326 देव कुमारी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 70 40 110
2075/076 गो-4-327 दान बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844439435 75 20 95
2075/076 गो-4-328 धन कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 50 55
2075/076 गो-4-329 भक्त कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 25 0 25
2075/076 गो-4-330 कृष्ण बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 13 13
2075/076 गो-4-331 तिर्थ कुमारी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849914400 0 13 13
2075/076 गो-4-332 आनन्द बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864010751 0 40 40
2075/076 गो-4-333 केदार बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844244898 0 30 30
2075/076 गो-4-334 तेज बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9 50 59
2075/076 गो-4-335 सुरेन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 40 45
2075/076 गो-4-336 श्याम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844422013 2 110 112
2075/076 गो-4-337 विर बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 65 6 71
2075/076 गो-4-338 डण्ड बहादुर ठुकरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9866789686 12 0 12
2075/076 गो-4-339 दुर्गा आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9619445702 7 107 114
2075/076 गो-4-340 दान बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864507533 100 300 400
2075/076 गो-4-341 श्री बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864507769 9 30 39
2075/076 गो-4-342 पृथ्वी बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744014512 0 15 15
2075/076 गो-4-343 सन्त बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844532475 1 65 66
2075/076 गो-4-344 खड्क बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 19 0 19
2075/076 गो-4-345 कर्ण बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864682708 30 25 55
2075/076 गो-4-346 सिरी बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-347 टेक बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843419032 7 30 37
2075/076 गो-4-348 शन्त बहादुर थापमा गर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9841991052 7 8 15
2075/076 गो-4-349 चित्र बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-350 रविन्द्र बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840501109 3 46 49
2075/076 गो-4-351 कृष्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861852440 50 125 175
2075/076 गो-4-352 कर्ण बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844251098 50 138 188
2075/076 गो-4-353 जित बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 200 15 215
2075/076 गो-4-354 हिरा बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 22 33 55
2075/076 गो-4-355 नर बहादुर पूर्वछाने मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9848950091 1 14 15
2075/076 गो-4-356 देवि बहादुर पूर्वछाने मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744043335 24 126 150
2075/076 गो-4-357 दिपक थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849370386 2 52 54
2075/076 गो-4-358 तेज बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9741079981 13 62 75
2075/076 गो-4-359 सूर्य बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844244917 95 108 203
2075/076 गो-4-360 लाल बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 7 7 14
2075/076 गो-4-361 भानुभक्त मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844079922 4 13 17
2075/076 गो-4-362 तोप बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744018217 1 2 3
2075/076 गो-4-363 प्रेम बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744718217 0 4 4
2075/076 गो-4-364 मान बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 16 20
2075/076 गो-4-365 लिला बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844523031 1 70 71
2075/076 गो-4-366 कृष्ण बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744050391 35 155 190
2075/076 गो-4-367 राम बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744018217 25 11 36
2075/076 गो-4-368 नर बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840534453 0 4 4
2075/076 गो-4-369 मान बहादुर गमर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744018217 0 0 0
2075/076 गो-4-370 नस्कुटे थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844523034 6 25 31
2075/076 गो-4-371 दिल बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864492560 0 30 30
2075/076 गो-4-372 यम कुमार थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844442979 0 33 33
2075/076 गो-4-373 कर्ण बहादुर ठाडा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9865143298 0 50 50
2075/076 गो-4-374 पूर्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864540748 25 40 65
2075/076 गो-4-375 ओम बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9865489049 3 57 60
2075/076 गो-4-376 कुमार राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844442285 5 7 12
2075/076 गो-4-377 मानदेव राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849367453 4 7 11
2075/076 गो-4-378 पदम बहादुर ठाडा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840667037 24 45 69
2075/076 गो-4-379 गुण बहादुर ठाडा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 047-690142 100 107 207
2075/076 गो-4-380 बाल कुमारी ठाडा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9741060650 13 97 110
2075/076 गो-4-381 भक्त बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 11 26 37
2075/076 गो-4-382 काली बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 0 2
2075/076 गो-4-383 चन्द्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744051249 17 98 115
2075/076 गो-4-384 मकर सिंह तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 50 60
2075/076 गो-4-385 नर बहादुर ठकुरी राक्से गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844442084 14 20 34
2075/076 गो-4-386 विमला कुमारी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 1 3
2075/076 गो-4-387 फुलमाया सिंह गोलन्जोर गाउँपालिका 4 15 245 260
2075/076 गो-4-388 जित बहादुर मल्ल ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744016547 52 120 172
2075/076 गो-4-389 लेक बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843353457 30 120 150
2075/076 गो-4-390 फुल माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864682408 15 50 65
2075/076 गो-4-391 प्रेम बहादुर ठकुरी राक्से गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844396570 46 22 68
2075/076 गो-4-392 बुद्धि मान वाइव गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840483603 3 74 77
2075/076 गो-4-393 गुण बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 123 40 163
2075/076 गो-4-394 बुद्धि बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844293153 30 50 80
2075/076 गो-4-395 यादव ज्यू ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844396570 90 250 340
2075/076 गो-4-396 चन्द्र क ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844396560 5 0 5
2075/076 गो-4-397 यादव बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844595268 80 70 150
2075/076 गो-4-398 लिखत बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9869166276 22 7 29
2075/076 गो-4-399 खोसाने तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864540618 20 213 233
2075/076 गो-4-400 छत्र माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864540617 6 11 17
2075/076 गो-4-401 केदार बहादुर ठुकरी राक्से गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744055031 300 125 425
2075/076 गो-4-402 मुक्ती बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844293256 10 120 130
2075/076 गो-4-403 पाण्डव राज काफ्ले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844316372 7 5 12
2075/076 गो-4-404 प्रेम बहादुर मल्ल ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744035775 250 100 350
2075/076 गो-4-405 जगत बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844396570 22 11 33
2075/076 गो-4-406 डण्ड बहादुर ठुकरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844252775 70 30 100
2075/076 गो-4-407 चन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 60 65
2075/076 गो-4-408 श्री राम बहादुर मल्ल ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849831600 93 107 200
2075/076 गो-4-409 खड्क बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9869380041 59 32 91
2075/076 गो-4-410 गुण बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861653690 25 70 95
2075/076 गो-4-411 पदम कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844032408 3 50 53
2075/076 गो-4-412 खड्क बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 70 80
2075/076 गो-4-413 अति माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844396570 5 9 14
2075/076 गो-4-414 बाल कुमारी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861188341 34 100 134
2075/076 गो-4-415 चुल बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861188341 10 30 40
2075/076 गो-4-416 सविता कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861188342 20 68 88
2075/076 गो-4-417 बुद्धिमान बम्जोन गोलन्जोर गाउँपालिका 4 8 22 30
2075/076 गो-4-418 चन्द्र तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 12 60 72
2075/076 गो-4-419 प्रेम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844252823 75 25 100
2075/076 गो-4-420 लख बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744072640 27 68 95
2075/076 गो-4-421 कृष्ण तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844442746 2 65 67