Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर सम्पर्क नम्बर कागतीको फल्ने बोट कागतीको नफल्ने बोट कागतीको जम्मा बोट
2075/076 गो-4-322 हर्क बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864682496 0 0 0
2075/076 गो-4-323 नर बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9863546755 0 0 0
2075/076 गो-4-324 कर्ण बहादुर ठकुरी राकसे गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-325 चन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-326 देव कुमारी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-327 दान बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844439435 0 0 0
2075/076 गो-4-328 धन कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-329 भक्त कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-330 कृष्ण बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-331 तिर्थ कुमारी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849914400 0 0 0
2075/076 गो-4-332 आनन्द बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864010751 0 0 0
2075/076 गो-4-333 केदार बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844244898 0 0 0
2075/076 गो-4-334 तेज बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-335 सुरेन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-336 श्याम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844422013 0 0 0
2075/076 गो-4-337 विर बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 10 13
2075/076 गो-4-338 डण्ड बहादुर ठुकरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9866789686 0 0 0
2075/076 गो-4-339 दुर्गा आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9619445702 0 0 0
2075/076 गो-4-340 दान बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864507533 0 0 0
2075/076 गो-4-341 श्री बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864507769 0 3 3
2075/076 गो-4-342 पृथ्वी बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744014512 0 0 0
2075/076 गो-4-343 सन्त बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844532475 0 0 0
2075/076 गो-4-344 खड्क बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-345 कर्ण बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864682708 0 0 0
2075/076 गो-4-346 सिरी बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-347 टेक बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843419032 1 0 1
2075/076 गो-4-348 शन्त बहादुर थापमा गर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9841991052 0 0 0
2075/076 गो-4-349 चित्र बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-350 रविन्द्र बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840501109 0 0 0
2075/076 गो-4-351 कृष्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861852440 0 0 0
2075/076 गो-4-352 कर्ण बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844251098 0 0 0
2075/076 गो-4-353 जित बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-354 हिरा बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-355 नर बहादुर पूर्वछाने मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9848950091 0 0 0
2075/076 गो-4-356 देवि बहादुर पूर्वछाने मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744043335 0 1 1
2075/076 गो-4-357 दिपक थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849370386 0 0 0
2075/076 गो-4-358 तेज बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9741079981 0 0 0
2075/076 गो-4-359 सूर्य बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844244917 0 0 0
2075/076 गो-4-360 लाल बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-361 भानुभक्त मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844079922 0 0 0
2075/076 गो-4-362 तोप बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744018217 0 0 0
2075/076 गो-4-363 प्रेम बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744718217 0 0 0
2075/076 गो-4-364 मान बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-365 लिला बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844523031 2 4 6
2075/076 गो-4-366 कृष्ण बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744050391 0 0 0
2075/076 गो-4-367 राम बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744018217 0 0 0
2075/076 गो-4-368 नर बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840534453 0 0 0
2075/076 गो-4-369 मान बहादुर गमर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744018217 0 0 0
2075/076 गो-4-370 नस्कुटे थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844523034 0 0 0
2075/076 गो-4-371 दिल बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864492560 0 0 0
2075/076 गो-4-372 यम कुमार थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844442979 0 0 0
2075/076 गो-4-373 कर्ण बहादुर ठाडा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9865143298 0 0 0
2075/076 गो-4-374 पूर्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864540748 1 0 1
2075/076 गो-4-375 ओम बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9865489049 0 0 0
2075/076 गो-4-376 कुमार राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844442285 0 0 0
2075/076 गो-4-377 मानदेव राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849367453 0 0 0
2075/076 गो-4-378 पदम बहादुर ठाडा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840667037 2 1 3
2075/076 गो-4-379 गुण बहादुर ठाडा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 047-690142 2 0 2
2075/076 गो-4-380 बाल कुमारी ठाडा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9741060650 3 2 5
2075/076 गो-4-381 भक्त बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 0 1
2075/076 गो-4-382 काली बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-383 चन्द्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744051249 0 0 0
2075/076 गो-4-384 मकर सिंह तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-385 नर बहादुर ठकुरी राक्से गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844442084 0 0 0
2075/076 गो-4-386 विमला कुमारी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-387 फुलमाया सिंह गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-388 जित बहादुर मल्ल ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744016547 0 0 0
2075/076 गो-4-389 लेक बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843353457 0 2 2
2075/076 गो-4-390 फुल माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864682408 1 0 1
2075/076 गो-4-391 प्रेम बहादुर ठकुरी राक्से गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844396570 0 0 0
2075/076 गो-4-392 बुद्धि मान वाइव गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840483603 0 0 0
2075/076 गो-4-393 गुण बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 0 1
2075/076 गो-4-394 बुद्धि बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844293153 0 0 0
2075/076 गो-4-395 यादव ज्यू ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844396570 3 0 3
2075/076 गो-4-396 चन्द्र क ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844396560 0 0 0
2075/076 गो-4-397 यादव बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844595268 0 0 0
2075/076 गो-4-398 लिखत बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9869166276 0 0 0
2075/076 गो-4-399 खोसाने तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864540618 0 0 0
2075/076 गो-4-400 छत्र माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864540617 0 0 0
2075/076 गो-4-401 केदार बहादुर ठुकरी राक्से गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744055031 0 0 0
2075/076 गो-4-402 मुक्ती बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844293256 0 0 0
2075/076 गो-4-403 पाण्डव राज काफ्ले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844316372 0 0 0
2075/076 गो-4-404 प्रेम बहादुर मल्ल ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744035775 0 0 0
2075/076 गो-4-405 जगत बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844396570 0 0 0
2075/076 गो-4-406 डण्ड बहादुर ठुकरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844252775 0 0 0
2075/076 गो-4-407 चन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-408 श्री राम बहादुर मल्ल ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849831600 0 0 0
2075/076 गो-4-409 खड्क बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9869380041 0 0 0
2075/076 गो-4-410 गुण बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861653690 0 0 0
2075/076 गो-4-411 पदम कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844032408 0 0 0
2075/076 गो-4-412 खड्क बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-413 अति माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844396570 0 0 0
2075/076 गो-4-414 बाल कुमारी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861188341 0 0 0
2075/076 गो-4-415 चुल बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861188341 0 0 0
2075/076 गो-4-416 सविता कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861188342 0 0 0
2075/076 गो-4-417 बुद्धिमान बम्जोन गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-418 चन्द्र तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 3 3
2075/076 गो-4-419 प्रेम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844252823 0 1 1
2075/076 गो-4-420 लख बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744072640 0 0 0
2075/076 गो-4-421 कृष्ण तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844442746 0 0 0