Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर सम्पर्क नम्बर निबुवाको फल्ने बोट निबुवाको नफल्ने बोट निबुवाको जम्मा बोट
2075/076 गो-2-118 गोपाल बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9864012058 0 10 10
2075/076 गो-2-119 योगेन्द्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844293405 0 10 10
2075/076 गो-2-120 राम बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9860223150 1 5 6
2075/076 गो-2-121 यादव बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844254026 15 20 35
2075/076 गो-2-122 खड्क बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 15 15
2075/076 गो-2-123 खेम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844096032 5 21 26
2075/076 गो-2-124 प्रेम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 13 13
2075/076 गो-2-125 दर्गा बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844080091 0 15 15
2075/076 गो-2-126 गुर्ण बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 5 20 25
2075/076 गो-2-127 कृष्ण बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 15 15
2075/076 गो-2-128 प्रेम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 3 3
2075/076 गो-2-129 दान बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0
2075/076 गो-2-130 हित बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844303471 5 10 15
2075/076 गो-2-131 ज्ञान बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 15 15
2075/076 गो-2-132 कुल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 5 5
2075/076 गो-2-133 हरि बहादुर बसेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 5 5
2075/076 गो-2-134 टंक बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 6 6
2075/076 गो-2-135 भेष बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 8 8
2075/076 गो-2-136 सिताराम भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 984411320 0 10 10
2075/076 गो-2-137 देवि बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 3 3
2075/076 गो-2-138 यम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9811104977 0 0 0
2075/076 गो-2-139 धन बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844096048 0 15 15
2075/076 गो-2-140 चन्द्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2
2075/076 गो-2-141 थिर बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9614252026 0 5 5
2075/076 गो-2-142 भक्त कुमारी आले गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844148040 0 0 0
2075/076 गो-2-143 दल बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9840401131 2 2 4
2075/076 गो-2-144 डम्बर बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844283437 2 1 3
2075/076 गो-2-145 देव बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844144901 0 0 0
2075/076 गो-2-146 ज्ञान बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 2 3 5 8
2075/076 गो-2-147 फक्त थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9869579951 3 3 6
2075/076 गो-2-148 डोर बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844523139 1 2 3
2075/076 गो-2-149 मोहन बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9864204510 0 0 0
2075/076 गो-2-150 दल बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9840501131 0 4 4
2075/076 गो-2-151 धन बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844387550 1 1 2
2075/076 गो-2-152 देव बहादुर काफ्ले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844172636 1 2 3
2075/076 गो-2-153 गणेश बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9614485975 0 0 0
2075/076 गो-2-154 धन बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 3 3 6
2075/076 गो-2-155 राम पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844145320 3 5 8
2075/076 गो-2-156 हरिमाया कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 4 4 8
2075/076 गो-2-157 लक बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844523439 4 1 5
2075/076 गो-2-158 राज कुमार रैका गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844316048 2 3 5
2075/076 गो-2-159 गणेश बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844523139 2 5 7
2075/076 गो-2-160 डुकेन्द्र बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9849937808 2 0 2
2075/076 गो-2-161 कृष्ण माया मश्राङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 5 5 10
2075/076 गो-2-162 पूर्ण माया थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 0 2
2075/076 गो-2-163 प्रेम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9843015061 10 75 85
2075/076 गो-2-164 यम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 4 1 5
2075/076 गो-2-165 दुर्गा बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9869303673 2 0 2
2075/076 गो-2-166 रत्न माया सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9614883926 1 2 3
2075/076 गो-2-167 कृष्ण बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 5 7
2075/076 गो-2-168 मान बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9843313161 1 1 2
2075/076 गो-2-169 सन्त बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2
2075/076 गो-2-170 डिल्ली बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844453019 0 3 3
2075/076 गो-2-171 नारन बहादुर काफ्ले गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9868136276 3 2 5
2075/076 गो-2-172 गणेश बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844148270 4 2 6
2075/076 गो-2-173 पृथ्वी बहादुर रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844415204 0 2 2
2075/076 गो-2-174 विष्णु बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 3 5
2075/076 गो-2-175 भोष बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844215313 1 3 4
2075/076 गो-2-176 बच्चु दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 4 6
2075/076 गो-2-177 इत बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9869051118 0 3 3
2075/076 गो-2-178 काजी मान सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9864422166 2 1 3
2075/076 गो-2-179 यो बहादुर काफ्ले गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9819889126 2 2 4
2075/076 गो-2-180 डोर बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2
2075/076 गो-2-181 तोग विक्रम ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844252034 1 3 4
2075/076 गो-2-182 तेज बहादुर काफ्ले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9863802157 3 7 10
2075/076 गो-2-183 सुरेन्द्र बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9815809816 2 2 4
2075/076 गो-2-184 ढल बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844231402 2 2 4
2075/076 गो-2-185 गणेश बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 3 2 5
2075/076 गो-2-186 अम्बर बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 0 1
2075/076 गो-3-001 पूर्ण लाल लामा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9800818184 0 0 0
2075/076 गो-3-002 विर बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9864204857 0 3 3
2075/076 गो-3-003 यक राज पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 5 4 9
2075/076 गो-3-004 गोपिराम पुलामी मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 1 1 2
2075/076 गो-3-005 पवन हायू गोलन्जोर गाउँपालिका 3 1 1 2
2075/076 गो-3-006 खड्ग बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 0 0
2075/076 गो-3-007 याम बहादुर मुक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 0 0
2075/076 गो-3-008 खड्क बहादुर मुक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 0 0
2075/076 गो-3-009 गोपाल लामा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9860625504 1 5 6
2075/076 गो-3-010 सुवा मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9619248642 0 0 0
2075/076 गो-3-011 कृष्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 4 4
2075/076 गो-3-012 ज्ञान बहादुर हायू गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9826806112 5 5 10
2075/076 गो-3-013 भानु भक्त पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 3 1 4
2075/076 गो-3-014 चित्र बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 7 16 23
2075/076 गो-3-015 मान बहादुर हायू गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 0 0
2075/076 गो-3-016 गणेश पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844173721 0 4 4
2075/076 गो-3-017 नाम कुमार हायू गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9864141465 0 2 2
2075/076 गो-3-018 सुना माया लामा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 2 3 5
2075/076 गो-3-019 राज कुमार हायू गोलन्जोर गाउँपालिका 3 2 0 2
2075/076 गो-3-020 तिर्थ बहादुर हायू गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9869265991 0 5 5
2075/076 गो-3-021 सविना पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9864532079 1 2 3
2075/076 गो-3-022 नर माया पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 7 7
2075/076 गो-3-023 बाबुराम पुलामी मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9843008289 0 0 0
2075/076 गो-3-024 सानु पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844233694 0 2 2
2075/076 गो-3-025 शिव बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844092768 4 0 4
2075/076 गो-3-026 चित्र बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9819676564 1 5 6
2075/076 गो-3-027 रत्न कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 0 0
2075/076 गो-3-028 रमा देवि भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9813197094 1 2 3
2075/076 गो-3-029 पुन्य बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844387405 0 3 3
2075/076 गो-3-030 पूर्ण बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 0 0
2075/076 गो-3-031 डुलु माया पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9617929062 0 0 0