Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर सम्पर्क नम्बर निबुवाको फल्ने बोट निबुवाको नफल्ने बोट निबुवाको जम्मा बोट
2075/076 क-3-101 शोभा स्याङवा कमलामाई नगरपालिका 3 9844041635 0 0 0
2075/076 क-3-102 विरेन्द्र बहादुर देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 9844085916 3 6 9
2075/076 क-3-103 गुरुनाथ देपकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 2 0 2
2075/076 क-3-104 विष्णु प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 9614883443 3 8 11
2075/076 क-3-105 चेत प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 9844092413 1 1 2
2075/076 क-3-106 कृष्ण प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 9615323473 0 0 0
2075/076 क-3-107 यज्ञ प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 9844095575 2 0 2
2075/076 क-3-108 सूर्य प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 4 0 4
2075/076 क-3-109 बल राम गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 0 0 0
2075/076 क-3-110 राम प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 1 1 2
2075/076 क-3-111 केदार देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 984403988 2 5 7
2075/076 क-3-112 लोक बहादुर देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 0 1 1
2075/076 क-3-113 होम प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 2 1 3
2075/076 क-3-114 तारा नाथ गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 9819874722 1 1 2
2075/076 क-3-115 गंगालाल गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 9844092409 0 0 0
2075/076 क-3-116 सुवास बहादुर देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 2 0 2
2075/076 क-3-117 विष्णु बहादुर विशंखे कमलामाई नगरपालिका 3 1 0 1
2075/076 क-3-118 इच्छा बहादुर खड्का कमलामाई नगरपालिका 3 968349238 4 0 4
2075/076 क-3-119 गणेश प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 9614444847 1 3 4
2075/076 गो-1-001 उद्धव बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0
2075/076 गो-1-002 विष्णुलाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9861397941 1 0 1
2075/076 गो-1-003 झलक प्रसाद पहाडी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844009592 3 1 4
2075/076 गो-1-004 चन्द्र बहादुर खत्री गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9744044771 0 1 1
2075/076 गो-1-005 नन्द्र बहादुर लामिछाने मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844435269 5 0 5
2075/076 गो-1-006 भक्त बहादुर पौडेल खत्री गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0
2075/076 गो-1-007 भिराम राज पहाडी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844080006 0 0 0
2075/076 गो-1-008 कैलाश बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9861175469 0 0 0
2075/076 गो-1-009 मोति बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844251834 1 0 1
2075/076 गो-1-010 कमल बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0
2075/076 गो-1-011 सोम बहादुर बराल गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844206783 1 3 4
2075/076 गो-1-012 कालिदास सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9849367432 0 0 0
2075/076 गो-1-013 इख बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 6 6
2075/076 गो-1-014 टेक बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9863200398 0 1 6
2075/076 गो-1-015 गंगा बहादुर चौहान गोलन्जोर गाउँपालिका 1 1 2 3
2075/076 गो-1-016 चेत बहादुर खड्का गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844227029 0 0 0
2075/076 गो-1-017 विष्णु बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9869889720 0 4 4
2075/076 गो-1-018 भोज बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9862083239 0 3 3
2075/076 गो-1-019 यम कुमार खड्का गोलन्जोर गाउँपालिका 1 7 0 0
2075/076 गो-1-020 गंगा प्रसाद अधिकारी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0
2075/076 गो-1-021 जित बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9860351089 2 0 2
2075/076 गो-1-022 ज्ञान प्रसाद पहाडी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9860366983 1 3 4
2075/076 गो-1-023 नेत बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0
2075/076 गो-1-024 ज्ञान बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0
2075/076 गो-1-025 कुमार लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9869806339 0 2 2
2075/076 गो-1-026 टेक बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9864049898 0 0 0
2075/076 गो-1-027 दिप बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9860263229 0 2 2
2075/076 गो-1-028 डम्बर बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 1 0 1
2075/076 गो-1-029 तिर्थ बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 1 2 3
2075/076 गो-1-030 दान बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9840172132 0 0 0
2075/076 गो-1-031 टेक बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0
2075/076 गो-1-032 विष्णु कुमारी कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9842250920 1 0 1
2075/076 गो-1-033 पदममाया कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0
2075/076 गो-1-034 डम्बर बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0
2075/076 गो-1-035 सूर्य माया श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0
2075/076 गो-1-036 अम्बर बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844155914 2 0 2
2075/076 गो-1-037 देवि लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 0 2
2075/076 गो-1-038 लाल बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 3 3
2075/076 गो-1-039 अम्बर बहादुर देवकोटा गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 3 3
2075/076 गो-1-040 भोज बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844316390 0 2 2
2075/076 गो-1-041 डम्बर बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 3 3
2075/076 गो-1-042 खड्ग बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 3 3
2075/076 गो-1-043 भक्त बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9714758817 0 0 0
2075/076 गो-1-044 कुल बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9860939507 0 1 0
2075/076 गो-1-045 दुर्गा लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9860109568 2 3 0
2075/076 गो-1-046 शम्भु लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 2 2
2075/076 गो-1-047 टिका बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9842936497 0 0 0
2075/076 गो-1-048 सिद्धि बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844292770 2 0 2
2075/076 गो-1-049 तुला राम पहाडी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0
2075/076 गो-1-050 टंक बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 1 0 1
2075/076 गो-1-051 रेख बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9865120271 1 0 1
2075/076 गो-1-052 सर्मिला बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 0 2
2075/076 गो-1-053 धनराज सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9867050705 1 2 3
2075/076 गो-1-054 डम्बर बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0
2075/076 गो-1-055 रमेश बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 2 4
2075/076 गो-1-056 बेग बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0
2075/076 गो-1-057 डोर बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9849496101 0 0 0
2075/076 गो-1-058 रमेश बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844293157 1 5 6
2075/076 गो-1-059 हिरामान तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9864271818 1 0 1
2075/076 गो-1-060 जगत बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9864051654 1 0 1
2075/076 गो-1-061 धुव्र कुमार राना गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9860156473 3 0 3
2075/076 गो-1-062 चन्द्र बहादुर महत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0
2075/076 गो-1-063 शुक्र बहादुर महत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9864541133 3 0 3
2075/076 गो-1-064 लोकनाथ लामिछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9869849726 2 59 61
2075/076 गो-2-001 गोपाल थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844533139 2 0 2
2075/076 गो-2-002 कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844174148 2 7 9
2075/076 गो-2-003 एकलाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844327279 2 1 3
2075/076 गो-2-004 लिला बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9744026620 1 5 6
2075/076 गो-2-005 रुद्र बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9861083042 0 0 0
2075/076 गो-2-006 बल बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9744041102 2 2 4
2075/076 गो-2-007 फक्त बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844285807 0 0 0
2075/076 गो-2-008 भक्त बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844396567 0 1 1
2075/076 गो-2-009 तिलक दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 1 1
2075/076 गो-2-010 देव बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9864204620 5 5 10
2075/076 गो-2-011 मंगले सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 3 5
2075/076 गो-2-012 छत्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9868833785 0 4 4
2075/076 गो-2-013 राधे दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844205313 0 1 1
2075/076 गो-2-014 गोन्दामे दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9818274565 0 0 0
2075/076 गो-2-015 रमेश बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9804852903 0 0 0
2075/076 गो-2-016 सन्त बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9800835065 0 0 0
2075/076 गो-2-017 तोग बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 5 1 6