Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर सम्पर्क नम्बर जुनारको फल्ने बोट जुनारको नफल्ने बोट जुनारको जम्मा बोट
2075/076 गो-4-222 कर्ण बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 20 22
2075/076 गो-4-223 नन्दिता लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9614892101 0 50 50
2075/076 गो-4-224 अविन राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9616685092 1 25 26
2075/076 गो-4-225 निरचल मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844086578 0 50 50
2075/076 गो-4-226 अक्कल बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9614716685 10 0 10
2075/076 गो-4-227 पदम कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844456379 19 70 89
2075/076 गो-4-228 गोपाल थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9619586074 6 1 7
2075/076 गो-4-229 राज कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9860550222 12 200 212
2075/076 गो-4-230 बाल कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9812016745 5 75 80
2075/076 गो-4-231 सन्त माया मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9860144674 10 62 72
2075/076 गो-4-232 अमिर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9841851924 1 10 11
2075/076 गो-4-233 पार्वती कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9619257919 0 15 15
2075/076 गो-4-234 विम कुमार कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 14 14
2075/076 गो-4-235 दुर्गा बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9863937683 40 115 155
2075/076 गो-4-236 लक्ष्मी पुलामी पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 32 32
2075/076 गो-4-237 तिर्थ बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9815848886 0 0 0
2075/076 गो-4-238 यम बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844200066 105 250 355
2075/076 गो-4-239 डम्बर बहादु राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9614720167 11 40 51
2075/076 गो-4-240 चान माया मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9880587734 0 30 30
2075/076 गो-4-241 मान बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 7 9
2075/076 गो-4-242 चन्द्र बहादुर पूर्वछाने मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9800869032 17 10 27
2075/076 गो-4-243 आईत बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9869009642 8 8 16
2075/076 गो-4-244 चेतमाया राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844092135 10 25 35
2075/076 गो-4-245 दल बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-246 चुक्ता बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844156176 0 100 100
2075/076 गो-4-247 सन्त बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840701163 24 6 30
2075/076 गो-4-248 रुद्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849389866 75 75 150
2075/076 गो-4-249 सन बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9862579798 4 12 16
2075/076 गो-4-250 विष्णु बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864271728 17 21 38
2075/076 गो-4-251 सकल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849374205 2 15 17
2075/076 गो-4-252 प्रेम बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 3 7
2075/076 गो-4-253 ओम बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9880047253 0 0 0
2075/076 गो-4-254 मिठु राक्से ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 42 45
2075/076 गो-4-255 कृष्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9616845218 3 0 3
2075/076 गो-4-256 सुन्तली घलान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 30 10 40
2075/076 गो-4-257 अर्जुन लाल मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844251209 3 22 25
2075/076 गो-4-258 दिल बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844439486 0 13 13
2075/076 गो-4-259 नारायण बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840917827 70 100 170
2075/076 गो-4-260 मोहन बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864141749 23 5 28
2075/076 गो-4-261 केदार बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9869304921 11 0 11
2075/076 गो-4-262 दिप बहादुर क्याप्छाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 40 0 40
2075/076 गो-4-263 फुलपती गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 25 27
2075/076 गो-4-264 हरि बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844403052 40 180 220
2075/076 गो-4-265 शन्तमाया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9866410697 5 15 20
2075/076 गो-4-266 शान्ता बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844147179 10 30 40
2075/076 गो-4-267 डम्बर बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844422369 12 10 22
2075/076 गो-4-268 शुर बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844396654 6 100 106
2075/076 गो-4-269 छत्र बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849496421 5 25 30
2075/076 गो-4-270 झपड बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844316305 5 10 15
2075/076 गो-4-271 भिम बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861144885 26 125 151
2075/076 गो-4-272 रोक्त गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 60 62
2075/076 गो-4-273 लोक बहादुर सनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849053249 4 20 24
2075/076 गो-4-274 मिन बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864492895 15 50 65
2075/076 गो-4-275 झलक बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844216682 20 53 73
2075/076 गो-4-276 विर बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 16 20
2075/076 गो-4-277 मान बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844009189 30 30 60
2075/076 गो-4-278 भोम माया सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 10 14
2075/076 गो-4-279 टिका माया क्याप्छकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 5 10
2075/076 गो-4-280 नारायण बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 12 4 16
2075/076 गो-4-281 लोक बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 60 50 110
2075/076 गो-4-282 अति माया नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 7 7
2075/076 गो-4-283 सुकुमाया नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861125151 14 0 14
2075/076 गो-4-284 यम बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9860744757 1 15 16
2075/076 गो-4-285 मेघ बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 14 24
2075/076 गो-4-286 तिर्थ बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 50 60
2075/076 गो-4-287 रुम्ब बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844226425 5 20 25
2075/076 गो-4-288 गोपी बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864022251 10 12 22
2075/076 गो-4-289 रत्नमाया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-290 सितामाया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9880587243 1 3 4
2075/076 गो-4-291 खम्ममाया आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864018705 2 5 7
2075/076 गो-4-292 सितामाया राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 70 75
2075/076 गो-4-293 साविशा गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 1 1
2075/076 गो-4-294 कुल बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 20 40 60
2075/076 गो-4-295 दिप बहादुर क्याप्छाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9863546297 25 25 50
2075/076 गो-4-296 कुल बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843010670 3 4 7
2075/076 गो-4-297 झलक बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844315490 4 25 29
2075/076 गो-4-298 दिल माया काफ्ले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 11 32 43
2075/076 गो-4-299 लाल बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 45 10 55
2075/076 गो-4-300 प्रेम बहादुर क्याप्छकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 11 20 31
2075/076 गो-4-301 पविना माया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844453112 0 10 10
2075/076 गो-4-302 पूर्ण माया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864036608 2 5 7
2075/076 गो-4-303 कमल भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864205735 8 10 18
2075/076 गो-4-304 खड्क बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 6 20 26
2075/076 गो-4-305 पटुक बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844460409 6 25 31
2075/076 गो-4-306 ज्ञानेन्द्र नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9860446086 20 30 50
2075/076 गो-4-307 जिरे वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 16 16
2075/076 गो-4-308 दुर्गा माया भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 10 20
2075/076 गो-4-309 मान बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843923333 5 10 15
2075/076 गो-4-310 ओम बहादुर सेन ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 6 100 106
2075/076 गो-4-311 झलक बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864010751 7 83 90
2075/076 गो-4-312 हिरा बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864010751 3 57 60
2075/076 गो-4-313 दर्गा आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9619445702 5 30 35
2075/076 गो-4-314 कृष्ण कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 4 9
2075/076 गो-4-315 निर बहादुर ठकुरी सेन गोलन्जोर गाउँपालिका 4 11 0 11
2075/076 गो-4-316 वोध राज सेन ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 0 5
2075/076 गो-4-317 किरण सेन ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840701181 4 0 4
2075/076 गो-4-318 दान बहादुर ठकुरी सेन गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844054667 5 0 5
2075/076 गो-4-319 टिका बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844422182 0 4 4
2075/076 गो-4-320 बेग बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844252345 5 80 85
2075/076 गो-4-321 फरिन्द्र कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 20 20 40