Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर सम्पर्क नम्बर जुनारको फल्ने बोट जुनारको नफल्ने बोट जुनारको जम्मा बोट
2075/076 गो-4-122 भुवन बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844245439 5 50 55
2075/076 गो-4-123 दिपक बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9616688450 0 10 10
2075/076 गो-4-124 मोहन माया पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844252529 10 90 100
2075/076 गो-4-125 मंगल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9617980545 4 38 42
2075/076 गो-4-126 सनक बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844292607 3 37 40
2075/076 गो-4-127 इन्द्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844357562 14 86 100
2075/076 गो-4-128 श्याम बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843767227 20 38 58
2075/076 गो-4-129 बम बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843160441 20 80 100
2075/076 गो-4-130 जानुका पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864017858 5 47 52
2075/076 गो-4-131 चुनामाया पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843172769 6 109 115
2075/076 गो-4-132 कर्ण बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844251336 21 79 100
2075/076 गो-4-133 यादव बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843672327 14 86 100
2075/076 गो-4-134 पदम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844245589 25 175 200
2075/076 गो-4-135 भिम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 90 100
2075/076 गो-4-136 खड्का बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 20 24
2075/076 गो-4-137 मान बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844244823 10 80 90
2075/076 गो-4-138 मान बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 6 9
2075/076 गो-4-139 प्रेम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844595396 25 175 200
2075/076 गो-4-140 रत्न बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843667615 25 256 281
2075/076 गो-4-141 तारा बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844313640 5 107 112
2075/076 गो-4-142 धनमाया श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 2 2
2075/076 गो-4-143 भक्त बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 75 77
2075/076 गो-4-144 डिल बहादुर लामा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844082564 1 7 8
2075/076 गो-4-145 सोभमाया लामा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849671158 4 22 26
2075/076 गो-4-146 मेग बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844105342 2 5 50
2075/076 गो-4-147 नेत्र बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9614994521 4 50 54
2075/076 गो-4-148 अनुप बराल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 25 25
2075/076 गो-4-149 कर्ण बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864811108 1 10 11
2075/076 गो-4-150 बुद्धि बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 35 15 50
2075/076 गो-4-151 विष्णु लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844077504 10 237 247
2075/076 गो-4-152 पदम बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 100 100
2075/076 गो-4-153 मान बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844224410 0 13 13
2075/076 गो-4-154 ललित बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 46 49
2075/076 गो-4-155 लाल बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844075900 5 91 96
2075/076 गो-4-156 डोर कुमार वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861825120 0 15 15
2075/076 गो-4-157 बल बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844147378 0 5 5
2075/076 गो-4-158 बद्रिदास श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 14 25 47
2075/076 गो-4-159 जित बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 5 7
2075/076 गो-4-160 बेग बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9871825925 4 7 11
2075/076 गो-4-161 मोहन बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844524023 0 7 7
2075/076 गो-4-162 जित बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844327299 2 13 15
2075/076 गो-4-163 लक्ष्मी कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 4 4
2075/076 गो-4-164 इन्द्र बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 20 22
2075/076 गो-4-165 दाल कुमार पुलामी मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861653584 3 13 16
2075/076 गो-4-166 भिम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844447605 8 0 8
2075/076 गो-4-167 इन्द्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9869626015 4 5 9
2075/076 गो-4-168 दल बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849507647 6 4 10
2075/076 गो-4-169 डम्बर बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844524023 0 0 0
2075/076 गो-4-170 महिन्द्र बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843412827 2 3 5
2075/076 गो-4-171 चित्र बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9862574691 3 2 5
2075/076 गो-4-172 चक्र बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 4 5
2075/076 गो-4-173 चाम बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 15 16
2075/076 गो-4-174 बल बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843207425 4 11 15
2075/076 गो-4-175 मेघ बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849766375 2 25 27
2075/076 गो-4-176 चेत बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9614881812 5 14 19
2075/076 गो-4-177 राम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 3 4
2075/076 गो-4-178 ओम बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9869224544 0 25 25
2075/076 गो-4-179 रहर माया आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844463802 0 7 7
2075/076 गो-4-180 मान बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 0 4
2075/076 गो-4-181 रोम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9869772591 2 0 2
2075/076 गो-4-182 ओम माया आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840450633 1 22 23
2075/076 गो-4-183 जित बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864206732 4 9 13
2075/076 गो-4-184 ओम बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844435161 0 4 4
2075/076 गो-4-185 इन्द्र बहादुर काफ्ले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9869265648 1 0 1
2075/076 गो-4-186 धाल बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 1 3
2075/076 गो-4-187 चन्द्र बहादुर नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843554213 0 15 15
2075/076 गो-4-188 रुद्र बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849295543 0 5 5
2075/076 गो-4-189 खड्क बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844537787 1 3 4
2075/076 गो-4-190 शुसीला कुमार पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840701444 1 0 1
2075/076 गो-4-191 टेक माया थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844422037 2 0 2
2075/076 गो-4-192 कर्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840267895 0 5 5
2075/076 गो-4-193 सिर्जना कुमार. थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840267894 0 5 5
2075/076 गो-4-194 जुक्त बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9813129342 2 0 2
2075/076 गो-4-195 हेम विक्रम थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844147128 2 19 21
2075/076 गो-4-196 कृष्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 1 3
2075/076 गो-4-197 सानु थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9814815035 6 80 86
2075/076 गो-4-198 डण्ड बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 6 7
2075/076 गो-4-199 रित बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840333924 2 0 2
2075/076 गो-4-200 किरण बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844200065 14 200 214
2075/076 गो-4-201 शन्त बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844086796 105 155 260
2075/076 गो-4-202 सेतीमाया आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 19 21 40
2075/076 गो-4-203 चक्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 0 5
2075/076 गो-4-204 चन्द्रमाया पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844076928 30 150 180
2075/076 गो-4-205 लाल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9619240044 200 0 200
2075/076 गो-4-206 खम्म सिंह कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9866374933 9 35 44
2075/076 गो-4-207 नैन बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9848913758 4 27 31
2075/076 गो-4-208 मिन बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9614888601 6 175 181
2075/076 गो-4-209 सेर बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849008544 0 58 58
2075/076 गो-4-210 कुल बहादुर मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 50 52
2075/076 गो-4-211 झलक पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 1 4
2075/076 गो-4-212 तोप बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9616678100 2 20 22
2075/076 गो-4-213 चन्द्र बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9617897204 8 4 12
2075/076 गो-4-214 श्याम मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9866198972 1 50 51
2075/076 गो-4-215 टंक बहादुर गुरुङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844086721 8 3 11
2075/076 गो-4-216 मति बहादुर गुरुङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9819688910 4 25 29
2075/076 गो-4-217 हिमाल कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844315451 1 40 41
2075/076 गो-4-218 चुन बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9616695938 0 20 20
2075/076 गो-4-219 नारायण बहादुर मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9866374920 0 30 30
2075/076 गो-4-220 प्रेम बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9614798038 1 20 21
2075/076 गो-4-221 शम्भु बहादुर मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9812060722 0 50 50