Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर सम्पर्क नम्बर जुनारको फल्ने बोट जुनारको नफल्ने बोट जुनारको जम्मा बोट
2075/076 गो-3-032 बाल कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844095129 11 109 120
2075/076 गो-3-033 केशव बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 100 100
2075/076 गो-3-034 रमेश बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 4 100 104
2075/076 गो-3-035 राजन बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9843233769 0 30 30
2075/076 गो-3-036 झमक बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 4 8 12
2075/076 गो-3-037 मंगल बहादुर घलान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 25 25
2075/076 गो-3-038 सोम कुमारी तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844215386 4 40 44
2075/076 गो-3-039 मान बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9842413212 0 10 10
2075/076 गो-3-040 चतुर बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9614755851 0 10 10
2075/076 गो-3-041 विष्णु बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 2 100 102
2075/076 गो-3-042 मान बहादुर पुर्वंछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9619446495 0 3 3
2075/076 गो-3-043 श्याम बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9867555793 0 3 3
2075/076 गो-3-044 पूर्ण बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844251479 0 50 50
2075/076 गो-3-045 नर बहादुर बलाम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844168050 0 300 300
2075/076 गो-3-046 रत्न बहादुर बलाम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9615357037 5 150 155
2075/076 गो-3-047 जित बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9614723119 0 100 100
2075/076 गो-3-048 बल बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9614874725 20 65 85
2075/076 गो-3-049 राम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9860039196 9 205 214
2075/076 गो-3-050 गोपाल बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9848913661 0 248 248
2075/076 गो-3-051 सन्तोष बहादुर बलाम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844156858 0 300 300
2075/076 गो-3-052 देवी बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9865120371 15 145 160
2075/076 गो-3-053 उषा कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9866428595 0 150 150
2075/076 गो-3-054 राम्री दमिनी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9615550951 0 30 30
2075/076 गो-3-055 गुन्ज बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 100 100
2075/076 गो-3-056 विर बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9614821070 7 10 17
2075/076 गो-3-057 राम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9854041763 0 15 15
2075/076 गो-3-058 कृष्ण माया दर्जी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9619248704 0 35 35
2075/076 गो-3-059 धन बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9614802529 0 60 60
2075/076 गो-3-060 पुन्या बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9865103723 0 35 35
2075/076 गो-3-061 मिश्रा देवि आछामे गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9848916638 0 20 20
2075/076 गो-3-062 नवराज नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9616845211 0 131 131
2075/076 गो-3-063 सुकुमाया भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 40 40
2075/076 गो-3-064 लाल बहादुर लाम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9614707621 0 100 100
2075/076 गो-3-065 मिन बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844463892 0 150 150
2075/076 गो-3-066 रुद्र बहादुर बलम्पाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9619248353 35 30 65
2075/076 गो-3-067 निल कुमार दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9619248696 1 99 100
2075/076 गो-3-068 टेक बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9615342603 0 140 140
2075/076 गो-3-069 खेम बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9614292253 0 11 11
2075/076 गो-3-070 विष्णु बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844095126 10 150 160
2075/076 गो-3-071 लोक बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844177607 0 50 50
2075/076 गो-3-072 सोम कुमार तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844226375 0 25 25
2075/076 गो-3-073 भिम कुमार तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9619428570 0 3 3
2075/076 गो-3-074 बल बहादुर घलान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9715346769 0 3 3
2075/076 गो-3-075 राम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9826833305 5 9 14
2075/076 गो-3-076 सिता माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844082260 0 50 50
2075/076 गो-3-077 सान्ती माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 45 45
2075/076 गो-3-078 जानुका घिमिरे गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844281428 4 28 32
2075/076 गो-3-079 कृष्ण बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844147219 25 75 100
2075/076 गो-3-080 गौतम श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9814892385 8 100 108
2075/076 गो-3-081 झगर बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9849526676 0 70 70
2075/076 गो-3-082 डोर बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9619277448 4 140 144
2075/076 गो-3-083 महेन्द्र वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9619595913 0 35 35
2075/076 गो-3-084 पदम बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9614892589 0 30 30
2075/076 गो-3-085 गोपाल बहादुर मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9860327603 0 50 50
2075/076 गो-3-086 गोपाल कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844215178 0 150 150
2075/076 गो-3-087 भैर बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844217042 0 107 107
2075/076 गो-3-088 टेक बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844145302 4 150 154
2075/076 गो-3-089 पदम बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844267213 4 200 204
2075/076 गो-3-090 खड्क बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9842925288 2 98 100
2075/076 गो-3-091 रेम बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9614707743 1 42 43
2075/076 गो-3-092 कुल बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9815811994 2 9 11
2075/076 गो-3-093 ओम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9614896119 0 20 20
2075/076 गो-3-094 गंगा बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9843306839 10 150 160
2075/076 गो-3-095 टिका बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844564095 7 8 15
2075/076 गो-3-096 विमला भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844253780 11 18 29
2075/076 गो-3-097 गिता कुमार दाहाल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9851062026 10 30 40
2075/076 गो-3-098 शशिकला बहादुर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844027341 10 40 50
2075/076 गो-3-099 रुद्र बहादुर विश्वकर्मा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844197366 0 61 61
2075/076 गो-3-100 पूर्ण बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 10 10
2075/076 गो-3-101 शान्ता श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9840540637 4 80 84
2075/076 गो-3-102 लोक बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844174193 1 50 51
2075/076 गो-3-103 दुर्गा बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9863659318 0 95 95
2075/076 गो-3-104 होम बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9864029153 7 150 157
2075/076 गो-3-105 कृष्ण कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 65 65
2075/076 गो-3-106 पदम बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9864140477 0 156 156
2075/076 गो-3-107 मान सिंह कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844143067 0 61 61
2075/076 गो-3-108 डोर बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844097468 17 30 47
2075/076 गो-3-109 गोपाल बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9844215178 5 145 150
2075/076 गो-3-110 राज कुमार श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9840540637 5 200 205
2075/076 गो-4-001 सोम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844651930 10 62 72
2075/076 गो-4-002 तिलक बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9860755864 15 200 215
2075/076 गो-4-003 शिवजी ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 15 20
2075/076 गो-4-004 निर बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 100 104
2075/076 गो-4-005 नन्द बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9841165495 165 165 330
2075/076 गो-4-006 नेत्र बहादुर ठुकरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9845640676 5 60 65
2075/076 गो-4-007 टंक बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9863920562 4 200 204
2075/076 गो-4-008 भिम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844293295 20 200 220
2075/076 गो-4-009 पेक्ची मगर्नी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844254034 0 50 50
2075/076 गो-4-010 विष्णु कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844435158 0 20 20
2075/076 गो-4-011 केसर कुमार आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9818329882 0 50 50
2075/076 गो-4-012 कृष्ण बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844463854 0 50 50
2075/076 गो-4-013 मङ्गले सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9614789773 0 50 50
2075/076 गो-4-014 चुडा कुमार अधिकारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9865235216 0 100 100
2075/076 गो-4-015 शम्सेर बहादुर थापा (क) गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 50 50
2075/076 गो-4-016 सोम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9841845054 2 5 7
2075/076 गो-4-017 दुर्गा बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844316099 7 145 152
2075/076 गो-4-018 मान बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9741253590 37 72 109
2075/076 गो-4-019 दान बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844442574 32 168 200
2075/076 गो-4-020 प्रेम कुमारी राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844254034 2 22 24
2075/076 गो-4-021 गोजे सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864036634 1 40 41