Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर सम्पर्क नम्बर जुनारको फल्ने बोट जुनारको नफल्ने बोट जुनारको जम्मा बोट
2075/076 गो-2-018 भक्त बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0
2075/076 गो-2-019 शान्ति बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844387515 1 1 2
2075/076 गो-2-020 नेत्र बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9866279475 2 5 7
2075/076 गो-2-021 पदम बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844002802 0 2 2
2075/076 गो-2-022 बल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9865130349 0 3 3
2075/076 गो-2-023 होम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9860751164 0 2 2
2075/076 गो-2-024 हिमाल बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844164914 0 20 20
2075/076 गो-2-025 बल बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9863425606 0 0 0
2075/076 गो-2-026 डोर बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 20 20
2075/076 गो-2-027 दल बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9865002362 0 0 0
2075/076 गो-2-028 धन बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 1 1
2075/076 गो-2-029 छविलाल वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9819640379 3 10 13
2075/076 गो-2-030 दोल बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9804852903 0 3 3
2075/076 गो-2-031 झनक मान कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844532421 0 25 25
2075/076 गो-2-032 नरमान कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9826873246 0 30 30
2075/076 गो-2-033 होम बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9843313161 0 0 0
2075/076 गो-2-034 योक्त बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9843358908 0 10 10
2075/076 गो-2-035 गोपीराम वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844082803 0 18 18
2075/076 गो-2-036 यज्ञ प्रसाद पौडेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9854040240 0 15 15
2075/076 गो-2-037 दिपक बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 5 7
2075/076 गो-2-038 हरि बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844245989 0 0 0
2075/076 गो-2-039 नेत्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2
2075/076 गो-2-040 गोपाल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9843370487 0 1 1
2075/076 गो-2-041 रुद्र बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9840742397 0 15 15
2075/076 गो-2-042 गोप बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9849858761 0 4 4
2075/076 गो-2-043 मिन बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844212966 0 2 2
2075/076 गो-2-044 मान बहादुर रैका गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844396856 0 0 0
2075/076 गो-2-045 देव बहादुर रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2
2075/076 गो-2-046 सम्झना सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844251833 0 2 2
2075/076 गो-2-047 राम चन्द्र कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9864015483 1 1 2
2075/076 गो-2-048 थल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0
2075/076 गो-2-049 बेग बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9849495804 0 0 0
2075/076 गो-2-050 घन बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2
2075/076 गो-2-051 गोपाल कुमार सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844019827 0 2 2
2075/076 गो-2-052 केदार बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9865120433 1 5 6
2075/076 गो-2-053 हरि बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844316100 1 1 2
2075/076 गो-2-054 लक्ष्मण सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 3 5
2075/076 गो-2-055 डोर विक्रम मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844387415 0 2 2
2075/076 गो-2-056 दाल बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9861083042 2 8 10
2075/076 गो-2-057 नारायण सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9861653921 0 0 0
2075/076 गो-2-058 गोपी बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844145047 0 1 1
2075/076 गो-2-059 विर बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9865120433 0 0 0
2075/076 गो-2-060 चामु थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 3 4
2075/076 गो-2-061 गुन्ज बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844145314 3 20 23
2075/076 गो-2-062 थल बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 3 5
2075/076 गो-2-063 हिरा बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9869265670 0 0 0
2075/076 गो-2-064 दुर्बल सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9849857806 0 2 2
2075/076 गो-2-065 डिल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0
2075/076 गो-2-066 बुद्धि माया वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844008703 2 57 59
2075/076 गो-2-067 पदम बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9861040151 10 275 285
2075/076 गो-2-068 गुण बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844223106 0 10 10
2075/076 गो-2-069 चित्र बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9864017021 0 6 6
2075/076 गो-2-070 लोक बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 5 10 15
2075/076 गो-2-071 टुकन बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9843563055 0 0 0
2075/076 गो-2-072 कर्ण बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844403741 4 100 104
2075/076 गो-2-073 उषा कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9865889515 4 50 54
2075/076 गो-2-074 छत्र बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9861541040 0 10 10
2075/076 गो-2-075 राजन राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844082796 2 40 42
2075/076 गो-2-076 गुण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 5 3 8
2075/076 गो-2-077 गोविन्द्र प्रसाद पौडेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844252779 0 5 5
2075/076 गो-2-078 देवी बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844074580 0 7 7
2075/076 गो-2-079 कृष्ण बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9869048515 15 145 160
2075/076 गो-2-080 सुकुमाया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9843169851 20 100 120
2075/076 गो-2-081 दिल बहादुर बसेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9860263693 10 40 50
2075/076 गो-2-082 पूर्ण बहादुर बसेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9863920104 2 30 32
2075/076 गो-2-083 बद्री बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9865046286 10 100 110
2075/076 गो-2-084 प्रकाश भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9871715240 20 150 170
2075/076 गो-2-085 कृष्ठ बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 10 40 50
2075/076 गो-2-086 गम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9871924740 10 80 90
2075/076 गो-2-087 भिम बहादुर अछामी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 40 40
2075/076 गो-2-088 फडिन्द्र बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844229245 1 100 101
2075/076 गो-2-089 विष्णु बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844202535 5 60 65
2075/076 गो-2-090 गोविन्द्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 10 10
2075/076 गो-2-091 हर्क बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 30 30
2075/076 गो-2-092 भिम बहादुर बसेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 10 10
2075/076 गो-2-093 तुल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 15 15
2075/076 गो-2-094 राम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9840758452 0 50 50
2075/076 गो-2-095 बम बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 40 40
2075/076 गो-2-096 हिरा बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 40 40
2075/076 गो-2-097 रुद्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 50 50
2075/076 गो-2-098 मोहन नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9864135024 3 50 53
2075/076 गो-2-099 शेर बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9614477034 5 30 35
2075/076 गो-2-100 राम बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844173672 0 3 3
2075/076 गो-2-101 नैन बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9843563055 0 0 0
2075/076 गो-2-102 एज्ञ बहादुर चौहान गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9863920610 0 8 8
2075/076 गो-2-103 यकेन्द्र ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844082802 0 42 42
2075/076 गो-2-104 हेम बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9861852409 0 25 25
2075/076 गो-2-105 कमल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0
2075/076 गो-2-106 बेग बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0
2075/076 गो-2-107 ओम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 40 40
2075/076 गो-2-108 फडिन्द्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9869265958 0 40 40
2075/076 गो-2-109 पर्शराम पौडेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 20 20
2075/076 गो-2-110 दिल बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844302834 50 55 105
2075/076 गो-2-111 राम बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 50 50
2075/076 गो-2-112 गोविन्द्र बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 67 67
2075/076 गो-2-113 शान्ता माया भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 40 40
2075/076 गो-2-114 सूर्य बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9869692414 0 40 40
2075/076 गो-2-115 जनक बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9814790286 0 66 66
2075/076 गो-2-116 गणेश बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9863433192 4 60 64
2075/076 गो-2-117 गोविन्द्र बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9849771407 2 62 64