Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर सम्पर्क नम्बर जुनारको फल्ने बोट जुनारको नफल्ने बोट जुनारको जम्मा बोट
2075/076 क-3-101 शोभा स्याङवा कमलामाई नगरपालिका 3 9844041635 1 1 2
2075/076 क-3-102 विरेन्द्र बहादुर देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 9844085916 58 48 106
2075/076 क-3-103 गुरुनाथ देपकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 1 0 1
2075/076 क-3-104 विष्णु प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 9614883443 17 100 117
2075/076 क-3-105 चेत प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 9844092413 5 50 55
2075/076 क-3-106 कृष्ण प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 9615323473 1 30 31
2075/076 क-3-107 यज्ञ प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 9844095575 7 25 32
2075/076 क-3-108 सूर्य प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 3 5 8
2075/076 क-3-109 बल राम गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 10 80 90
2075/076 क-3-110 राम प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 4 20 24
2075/076 क-3-111 केदार देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 984403988 3 80 83
2075/076 क-3-112 लोक बहादुर देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 1 0 1
2075/076 क-3-113 होम प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 4 55 59
2075/076 क-3-114 तारा नाथ गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 9819874722 10 30 40
2075/076 क-3-115 गंगालाल गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 9844092409 0 8 8
2075/076 क-3-116 सुवास बहादुर देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 4 2 6
2075/076 क-3-117 विष्णु बहादुर विशंखे कमलामाई नगरपालिका 3 3 25 28
2075/076 क-3-118 इच्छा बहादुर खड्का कमलामाई नगरपालिका 3 968349238 21 10 31
2075/076 क-3-119 गणेश प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 9614444847 4 35 39
2075/076 गो-1-001 उद्धव बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 16 16
2075/076 गो-1-002 विष्णुलाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9861397941 1 140 141
2075/076 गो-1-003 झलक प्रसाद पहाडी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844009592 0 15 15
2075/076 गो-1-004 चन्द्र बहादुर खत्री गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9744044771 0 107 107
2075/076 गो-1-005 नन्द्र बहादुर लामिछाने मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844435269 1 50 51
2075/076 गो-1-006 भक्त बहादुर पौडेल खत्री गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20
2075/076 गो-1-007 भिराम राज पहाडी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844080006 2 22 24
2075/076 गो-1-008 कैलाश बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9861175469 0 20 20
2075/076 गो-1-009 मोति बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844251834 0 20 20
2075/076 गो-1-010 कमल बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20
2075/076 गो-1-011 सोम बहादुर बराल गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844206783 0 0 0
2075/076 गो-1-012 कालिदास सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9849367432 0 15 15
2075/076 गो-1-013 इख बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 5 5
2075/076 गो-1-014 टेक बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9863200398 0 0 0
2075/076 गो-1-015 गंगा बहादुर चौहान गोलन्जोर गाउँपालिका 1 8 4 12
2075/076 गो-1-016 चेत बहादुर खड्का गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844227029 0 4 4
2075/076 गो-1-017 विष्णु बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9869889720 0 5 5
2075/076 गो-1-018 भोज बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9862083239 0 10 10
2075/076 गो-1-019 यम कुमार खड्का गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 2 5
2075/076 गो-1-020 गंगा प्रसाद अधिकारी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 60 60
2075/076 गो-1-021 जित बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9860351089 2 100 102
2075/076 गो-1-022 ज्ञान प्रसाद पहाडी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9860366983 0 40 40
2075/076 गो-1-023 नेत बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0
2075/076 गो-1-024 ज्ञान बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 10 10
2075/076 गो-1-025 कुमार लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9869806339 0 0 0
2075/076 गो-1-026 टेक बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9864049898 1 2 3
2075/076 गो-1-027 दिप बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9860263229 20 0 20
2075/076 गो-1-028 डम्बर बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 1 0 1
2075/076 गो-1-029 तिर्थ बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0
2075/076 गो-1-030 दान बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9840172132 1 10 11
2075/076 गो-1-031 टेक बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 2 2
2075/076 गो-1-032 विष्णु कुमारी कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9842250920 1 20 21
2075/076 गो-1-033 पदममाया कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 10 10
2075/076 गो-1-034 डम्बर बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 40 40
2075/076 गो-1-035 सूर्य माया श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20
2075/076 गो-1-036 अम्बर बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844155914 0 80 80
2075/076 गो-1-037 देवि लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20
2075/076 गो-1-038 लाल बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20
2075/076 गो-1-039 अम्बर बहादुर देवकोटा गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20
2075/076 गो-1-040 भोज बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844316390 0 20 20
2075/076 गो-1-041 डम्बर बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20
2075/076 गो-1-042 खड्ग बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 10 10
2075/076 गो-1-043 भक्त बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9714758817 0 15 15
2075/076 गो-1-044 कुल बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9860939507 2 80 82
2075/076 गो-1-045 दुर्गा लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9860109568 40 40 1
2075/076 गो-1-046 शम्भु लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 5 5
2075/076 गो-1-047 टिका बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9842936497 0 0 0
2075/076 गो-1-048 सिद्धि बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844292770 2 5 7
2075/076 गो-1-049 तुला राम पहाडी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 12 14
2075/076 गो-1-050 टंक बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 10 12
2075/076 गो-1-051 रेख बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9865120271 2 18 20
2075/076 गो-1-052 सर्मिला बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 10 12
2075/076 गो-1-053 धनराज सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9867050705 1 2 3
2075/076 गो-1-054 डम्बर बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 20 22
2075/076 गो-1-055 रमेश बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 0 0
2075/076 गो-1-056 बेग बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 2 9 11
2075/076 गो-1-057 डोर बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9849496101 2 15 17
2075/076 गो-1-058 रमेश बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9844293157 0 0 0
2075/076 गो-1-059 हिरामान तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9864271818 0 12 12
2075/076 गो-1-060 जगत बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9864051654 7 0 7
2075/076 गो-1-061 धुव्र कुमार राना गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9860156473 1 100 101
2075/076 गो-1-062 चन्द्र बहादुर महत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 0 20 20
2075/076 गो-1-063 शुक्र बहादुर महत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9864541133 0 51 51
2075/076 गो-1-064 लोकनाथ लामिछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 1 9869849726 2 50 52
2075/076 गो-2-001 गोपाल थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844533139 5 5 10
2075/076 गो-2-002 कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844174148 0 0 0
2075/076 गो-2-003 एकलाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844327279 6 400 406
2075/076 गो-2-004 लिला बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9744026620 0 0 0
2075/076 गो-2-005 रुद्र बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9861083042 2 2 4
2075/076 गो-2-006 बल बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9744041102 1 1 2
2075/076 गो-2-007 फक्त बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844285807 2 10 12
2075/076 गो-2-008 भक्त बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844396567 1 1 2
2075/076 गो-2-009 तिलक दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2
2075/076 गो-2-010 देव बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9864204620 7 20 27
2075/076 गो-2-011 मंगले सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 3 4
2075/076 गो-2-012 छत्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9868833785 0 2 2
2075/076 गो-2-013 राधे दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9844205313 4 50 54
2075/076 गो-2-014 गोन्दामे दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9818274565 1 2 3
2075/076 गो-2-015 रमेश बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9804852903 2 2 4
2075/076 गो-2-016 सन्त बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 9800835065 2 12 14
2075/076 गो-2-017 तोग बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0