Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर सम्पर्क नम्बर जुनारको फल्ने बोट जुनारको नफल्ने बोट जुनारको जम्मा बोट
2075/076 क-3-001 रामजी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9840875331 12 16 28
2075/076 क-3-002 कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9819829379 14 50 64
2075/076 क-3-003 बेधमाया श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 4 100 104
2075/076 क-3-004 सोम बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 0 0 0
2075/076 क-3-005 टुक बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9844457484 15 30 45
2075/076 क-3-006 नारदकाजी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9812006573 9 16 25
2075/076 क-3-007 कृष्ण काजी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9812006573 2 10 12
2075/076 क-3-008 कमल बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9844082042 10 20 30
2075/076 क-3-009 ढाल बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9844092028 20 70 90
2075/076 क-3-010 चन्डिका श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9800832939 80 50 130
2075/076 क-3-011 गणेश बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9844094982 0 30 30
2075/076 क-3-012 फूलमाया श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9844508795 30 50 80
2075/076 क-3-013 राम कुमारी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9809696642 9 36 45
2075/076 क-3-014 राम कुमार श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9841054611 10 80 90
2075/076 क-3-015 दानस बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9844042056 20 15 35
2075/076 क-3-016 संतोषी लामा कमलामाई नगरपालिका 3 9819591597 3 75 78
2075/076 क-3-017 खड्ग बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9844389200 50 50 100
2075/076 क-3-018 रघुनाथ श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9810062363 5 15 20
2075/076 क-3-019 बुधमाया श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9849903722 2 20 22
2075/076 क-3-020 ढलकेशर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9807688339 12 12 24
2075/076 क-3-021 जगत श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9808694304 3 100 103
2075/076 क-3-022 भिम बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9823187950 4 50 54
2075/076 क-3-023 पदम बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 983272066 5 30 35
2075/076 क-3-024 लक्ष्मण श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9813436270 6 50 56
2075/076 क-3-025 सरोज बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 5 0 5
2075/076 क-3-026 लालकाजी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9844092110 20 80 100
2075/076 क-3-027 गोरख बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9809606199 10 100 110
2075/076 क-3-028 बाशुदेव श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9819677595 40 0 40
2075/076 क-3-029 शम्भु बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9841245990 20 80 100
2075/076 क-3-030 बेत कुमारी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9817889820 11 50 61
2075/076 क-3-031 इन्द्र बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9818523401 13 32 45
2075/076 क-3-032 वालिका घिमिरे कमलामाई नगरपालिका 3 9844041710 30 15 45
2075/076 क-3-033 भरतराज चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844075804 4 26 30
2075/076 क-3-034 कृष्ण प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9744022898 15 10 25
2075/076 क-3-035 शिव प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844041847 0 10 10
2075/076 क-3-036 सिता चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9744030261 0 5 5
2075/076 क-3-037 कृष्ण प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 4 42 46
2075/076 क-3-038 रविन प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844045354 3 1 4
2075/076 क-3-039 जानुका फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 9844096508 5 10 15
2075/076 क-3-040 रुद्र प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 2 20 22
2075/076 क-3-041 नेत्र प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844076389 1 25 26
2075/076 क-3-042 राजु चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844091927 0 7 7
2075/076 क-3-043 खिलराज देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 9862614495 0 10 10
2075/076 क-3-044 मेख बहादुर अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 9843220095 19 51 70
2075/076 क-3-045 धन कुमारी चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 6 10 16
2075/076 क-3-046 यम प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 3 35 38
2075/076 क-3-047 पुष्पराज अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 2 15 17
2075/076 क-3-048 निल प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 9844092495 4 7 11
2075/076 क-3-049 राजन प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 9844095277 8 29 37
2075/076 क-3-050 रमेश प्रसाद देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 2 7 9
2075/076 क-3-051 देवी प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 9844517688 7 3 10
2075/076 क-3-052 शिव प्रसाद देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 9844041201 0 0 0
2075/076 क-3-053 चुडाराज चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844517728 15 25 40
2075/076 क-3-054 तारा कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 4 7 11
2075/076 क-3-055 चन्द्र प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844252918 7 35 42
2075/076 क-3-056 रमा चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844082488 0 250 250
2075/076 क-3-057 पुष्कर प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 9844156558 20 10 30
2075/076 क-3-058 कुमार प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844041751 4 20 24
2075/076 क-3-059 राजन प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 9807824763 9 1 10
2075/076 क-3-060 रिता अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 9806189951 11 0 11
2075/076 क-3-061 सूर्य प्रसाद धिताल कमलामाई नगरपालिका 3 9844080186 3 4 7
2075/076 क-3-062 उज्वल प्रसाद आचार्य कमलामाई नगरपालिका 3 9815753441 0 228 228
2075/076 क-3-063 मन्जु चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844041327 0 105 105
2075/076 क-3-064 केशव प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844253960 0 0 0
2075/076 क-3-065 यज्ञ प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9804871438 5 45 50
2075/076 क-3-066 भोज राज कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 9812137543 20 30 50
2075/076 क-3-067 भरत बहादुर कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 9844045097 25 35 60
2075/076 क-3-068 इन्द्र प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9861168302 7 0 7
2075/076 क-3-069 शान्ति राज चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844045448 0 5 5
2075/076 क-3-070 जीवन प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844041204 15 15 30
2075/076 क-3-071 डिल्ली प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 20 50 70
2075/076 क-3-072 गंगा चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844464978 0 99 99
2075/076 क-3-073 जनकलाल चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9744050502 25 40 65
2075/076 क-3-074 नारायण बहादुर कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 9844081610 30 20 50
2075/076 क-3-075 तज्ञ बहादुर कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 9844095570 1 13 14
2075/076 क-3-076 कमल बुढाथोकी कमलामाई नगरपालिका 3 9844397749 3 8 11
2075/076 क-3-077 मनोज प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 9844156564 4 62 66
2075/076 क-3-078 प्रसाद प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 9844253696 15 35 50
2075/076 क-3-079 कमल प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844094800 5 4 9
2075/076 क-3-080 प्रकाश प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 9841808121 10 5 15
2075/076 क-3-081 नारायण प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 9844388569 4 4 8
2075/076 क-3-082 रत्न बहादुर बुढाथोकी कमलामाई नगरपालिका 3 9844252318 4 6 10
2075/076 क-3-083 भोज बहादुर बुढाथोकी कमलामाई नगरपालिका 3 9810208611 0 0 0
2075/076 क-3-084 सिद्धलाल फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 9844139455 10 35 45
2075/076 क-3-085 विष्णु प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844081244 0 30 30
2075/076 क-3-086 ऋषि प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 9862557351 18 22 30
2075/076 क-3-087 ओम प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 9844092521 3 0 3
2075/076 क-3-088 गणेश बहादुर कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 9854042787 25 25 50
2075/076 क-3-089 रमेश हायू कमलामाई नगरपालिका 3 9714477682 0 5 5
2075/076 क-3-090 बल बहादुर हायू कमलामाई नगरपालिका 3 9844245573 0 3 3
2075/076 क-3-091 खेम बहादुर हायू कमलामाई नगरपालिका 3 9844086435 4 15 19
2075/076 क-3-092 बद्रि बहादुर हायू कमलामाई नगरपालिका 3 9865219928 0 5 5
2075/076 क-3-093 गोविन्द कुमार राई कमलामाई नगरपालिका 3 9844086037 0 4 4
2075/076 क-3-094 टिका बहादुर हायू कमलामाई नगरपालिका 3 0 0 0
2075/076 क-3-095 लक्ष्मण हायू कमलामाई नगरपालिका 3 9863937957 0 4 4
2075/076 क-3-096 राधा कुमारी हायू कमलामाई नगरपालिका 3 0 4 4
2075/076 क-3-097 खिलानाथ फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 9844429700 6 29 35
2075/076 क-3-098 लक्ष्मी राई कमलामाई नगरपालिका 3 9825893595 130 42 172
2075/076 क-3-099 दिपा कुमारी राई कमलामाई नगरपालिका 3 9844086296 190 51 241
2075/076 क-3-100 रामेस्वर अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 9741077473 10 5 15