Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर टोलको नाम सम्पर्क नम्बर
2075/076 गो-4-022 लोकेन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9841839780
2075/076 गो-4-023 चेत बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844085794
2075/076 गो-4-024 समन्ता भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9865143112
2075/076 गो-4-025 बल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9818181398
2075/076 गो-4-026 किसन बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844463854
2075/076 गो-4-027 कमाने सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9818181398
2075/076 गो-4-028 जिवन बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9841839780
2075/076 गो-4-029 दिप बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9614646453
2075/076 गो-4-030 राम्रे पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग
2075/076 गो-4-031 गोलाप बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844085794
2075/076 गो-4-032 मदन कुमारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9845242517
2075/076 गो-4-033 खड्ग बहादुर राक्से ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9869695016
2075/076 गो-4-034 राम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9866428595
2075/076 गो-4-035 राम बहादुर ठुकरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844293145
2075/076 गो-4-036 वोदराज रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844316277
2075/076 गो-4-037 फडिल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9619248633
2075/076 गो-4-038 होम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9843325992
2075/076 गो-4-039 चेत बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844156880
2075/076 गो-4-040 गंगा बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9861390481
2075/076 गो-4-041 अतिमाया रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9865711051
2075/076 गो-4-042 डण्ड केसर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844316003
2075/076 गो-4-043 बल बहादुर रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9869773586
2075/076 गो-4-044 शिव बहादुर ठकुरी राक्से गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844453117
2075/076 गो-4-045 शुर बहादुर ज्ञामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844227185
2075/076 गो-4-046 भक्त बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844197721
2075/076 गो-4-047 बासुदेव आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9619248358
2075/076 गो-4-048 निर्मल आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9800878861
2075/076 गो-4-049 रित बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9619595890
2075/076 गो-4-050 चन्द्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844254034
2075/076 गो-4-051 उत्तर कुमार अधिकारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844156685
2075/076 गो-4-052 शम्सेर बहादुर थापा (ख) गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9866428595
2075/076 गो-4-053 मान बहादुर ठकुरी ख गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9844316363
2075/076 गो-4-054 सरस्वती ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9619248685
2075/076 गो-4-055 ओम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9864140268
2075/076 गो-4-056 हिरा काजी हमाल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9861390483
2075/076 गो-4-057 तिर्थ बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9869372421
2075/076 गो-4-058 चन्द्र बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9860620798
2075/076 गो-4-059 ओम प्रताप राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी
2075/076 गो-4-060 गणेश बहादुर समाल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी
2075/076 गो-4-061 अनिता कुमारी थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी
2075/076 गो-4-062 चन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 विमिरे 9619466490
2075/076 गो-4-063 ‌ओम कुमारी अधिकारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्लीङ्ग 9865452352
2075/076 गो-4-064 टुका राम श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी
2075/076 गो-4-065 प्रेम बहादुर ल्हायो थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 स्वारा 9844156410
2075/076 गो-4-066 टिका लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी 9843877185
2075/076 गो-4-067 कुमार बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी
2075/076 गो-4-068 पक बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी 9864043267
2075/076 गो-4-069 प्रमेदेव आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या 9744046574
2075/076 गो-4-070 नर बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी 9844442605
2075/076 गो-4-071 चन्द्र बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी
2075/076 गो-4-072 टिका कुमारी थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी 9863547696
2075/076 गो-4-073 तिलक बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 विमिरे 9869692401
2075/076 गो-4-074 विष्णु बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 रातमाटे 9844524044
2075/076 गो-4-075 रुद्र बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी 9844316071
2075/076 गो-4-076 खग्रेद्र बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी 9864141469
2075/076 गो-4-077 राम बहादुर ज्यू ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ताडी 9840918881
2075/076 गो-4-078 दुर्गा सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 रजाय 9861046371
2075/076 गो-4-079 राम कुमारी रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 रजाय
2075/076 गो-4-080 पदम बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9614747113
2075/076 गो-4-081 शान्ता माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9813368951
2075/076 गो-4-082 सुकुमाया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ
2075/076 गो-4-083 सुन माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9803906330
2075/076 गो-4-084 विष्णु बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9615392563
2075/076 गो-4-085 गोपी लाल तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9615354187
2075/076 गो-4-086 छल बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ
2075/076 गो-4-087 आईत सिंङ तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ
2075/076 गो-4-088 भिम बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9615356928
2075/076 गो-4-089 कृष्ण लाल तामाङ्ग गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9844076089
2075/076 गो-4-090 भिम बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ
2075/076 गो-4-091 डिक बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ओखरबोटे
2075/076 गो-4-092 खड्का बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 ओखरबोटे 9615357002
2075/076 गो-4-093 सोम बहादुर घलान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9800835519
2075/076 गो-4-094 पदम बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9844327385
2075/076 गो-4-095 दिल बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सेनाथ 9844226035
2075/076 गो-4-096 तारा बहादुर खपाङ्गे गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9865489005
2075/076 गो-4-097 नर बहादुर खपाङ्गे गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9614991766
2075/076 गो-4-098 चकिन बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या
2075/076 गो-4-099 चित्र बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या 9862982616
2075/076 गो-4-100 धिर बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9861764234
2075/076 गो-4-101 टेक बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9814836573
2075/076 गो-4-102 ललि माया खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9616843015
2075/076 गो-4-103 फोद बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी
2075/076 गो-4-104 धन माया पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9844082599
2075/076 गो-4-105 लाल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9619240044
2075/076 गो-4-106 दिलमाया बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9844216957
2075/076 गो-4-107 ईन्द्र बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी
2075/076 गो-4-108 नर बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9864598354
2075/076 गो-4-109 धिर बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9864024551
2075/076 गो-4-110 तोक बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9614881804
2075/076 गो-4-111 डोर कुमारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9864135908
2075/076 गो-4-112 लिलामाया खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9841869594
2075/076 गो-4-113 बिन्दामाया खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी
2075/076 गो-4-114 सृर्य बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9843362218
2075/076 गो-4-115 डण्ड बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9843239740
2075/076 गो-4-116 शारदा खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9880587330
2075/076 गो-4-117 भोज बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9866374528
2075/076 गो-4-118 किरण बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9840843661
2075/076 गो-4-119 दिपक श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9844075551
2075/076 गो-4-120 छत्र बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 धापचौकी 9844403761
2075/076 गो-4-121 मोहन माया आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 मालिङ्गे 9869292198