Total: 1887 Records
कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर जुनारको फल्ने बोट जुनारको नफल्ने बोट जुनारको जम्मा बोट निबुवाको फल्ने बोट निबुवाको नफल्ने बोट निबुवाको जम्मा बोट कागतीको फल्ने बोट कागतीको नफल्ने बोट कागतीको जम्मा बोट सुन्तलाको फल्ने बोट सुन्तलाको नफल्ने बोट सुन्तलाको जम्मा बोट
गो-4-222 कर्ण बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 20 22 0 0 0 0 0 0 0 5 5
गो-4-223 नन्दिता लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 50 50 0 0 0 0 0 0 1 15 16
गो-4-224 अविन राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 25 26 0 0 0 0 0 0 0 5 5
गो-4-225 निरचल मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 50 50 2 2 4 1 1 2 1 30 31
गो-4-226 अक्कल बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-227 पदम कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 19 70 89 1 0 1 0 0 0 2 1 3
गो-4-228 गोपाल थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-229 राज कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 12 200 212 0 0 0 0 0 0 0 20 20
गो-4-230 बाल कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 75 80 0 0 0 0 0 0 0 25 25
गो-4-231 सन्त माया मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 62 72 0 0 0 0 0 0 1 2 3
गो-4-232 अमिर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 10 11 1 1 2 0 0 0 0 10 10
गो-4-233 पार्वती कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-234 विम कुमार कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 14 14 0 1 1 0 0 0 0 3 3
गो-4-235 दुर्गा बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 40 115 155 2 0 2 12 5 17 12 143 155
गो-4-236 लक्ष्मी पुलामी पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 32 32 0 0 0 0 0 0 1 3 4
गो-4-237 तिर्थ बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 2 2
गो-4-238 यम बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 105 250 355 5 15 20 12 1 13 43 127 170
गो-4-239 डम्बर बहादु राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 11 40 51 6 0 6 1 0 1 7 5 12
गो-4-240 चान माया मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 30 30 0 9 9 0 0 0 1 4 5
गो-4-241 मान बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-242 चन्द्र बहादुर पूर्वछाने मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 17 10 27 7 0 7 0 0 0 0 0 0
गो-4-243 आईत बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 8 8 16 1 1 2 0 0 0 16 25 41
गो-4-244 चेतमाया राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 25 35 3 1 4 0 0 0 3 15 18
गो-4-245 दल बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1
गो-4-246 चुक्ता बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 100 100 0 0 0 0 0 0 4 346 350
गो-4-247 सन्त बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 24 6 30 1 1 2 2 0 2 4 77 81
गो-4-248 रुद्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 75 75 150 3 2 5 0 0 0 50 200 250
गो-4-249 सन बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 12 16 2 0 2 0 0 0 0 12 12
गो-4-250 विष्णु बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 17 21 38 0 0 0 0 1 1 12 35 47
गो-4-251 सकल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 15 17 0 0 0 0 0 0 0 20 20
गो-4-252 प्रेम बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 3 7 2 5 7 1 0 1 0 7 7
गो-4-253 ओम बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
गो-4-254 मिठु राक्से ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 42 45 0 0 0 0 0 0 2 28 30
गो-4-255 कृष्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 0 3 1 0 1 0 2 2 1 50 51
गो-4-256 सुन्तली घलान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 30 10 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-257 अर्जुन लाल मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 22 25 0 1 1 0 15 15 0 15 15
गो-4-258 दिल बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 13 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1
गो-4-259 नारायण बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 70 100 170 4 0 4 2 0 2 110 215 325
गो-4-260 मोहन बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 23 5 28 0 0 0 0 0 0 50 50 100
गो-4-261 केदार बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-262 दिप बहादुर क्याप्छाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-263 फुलपती गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 25 27 0 0 0 0 0 0 4 15 19
गो-4-264 हरि बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 40 180 220 2 2 4 5 5 10 100 230 330
गो-4-265 शन्तमाया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 15 20 0 0 0 0 0 0 4 10 14
गो-4-266 शान्ता बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 30 40 0 0 0 0 0 0 10 40 50
गो-4-267 डम्बर बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 12 10 22 0 0 0 0 0 0 13 50 63
गो-4-268 शुर बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 6 100 106 0 0 0 0 0 0 6 50 56
गो-4-269 छत्र बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 25 30 0 0 0 0 0 0 0 10 10
गो-4-270 झपड बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 10 15 0 0 0 0 2 2 40 5 45
गो-4-271 भिम बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 26 125 151 0 0 0 0 0 0 33 75 108
गो-4-272 रोक्त गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 60 62 0 0 0 0 0 0 3 60 63
गो-4-273 लोक बहादुर सनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 20 24 1 0 1 0 0 0 0 2 2
गो-4-274 मिन बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 15 50 65 0 2 2 0 0 0 20 40 60
गो-4-275 झलक बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 20 53 73 0 1 1 0 0 0 19 42 61
गो-4-276 विर बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 16 20 1 0 1 0 0 0 40 30 70
गो-4-277 मान बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 30 30 60 0 0 0 0 0 0 1 10 11
गो-4-278 भोम माया सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 10 14 1 0 1 0 0 0 6 20 26
गो-4-279 टिका माया क्याप्छकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 5 10 0 0 0 0 0 0 4 30 34
गो-4-280 नारायण बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 12 4 16 0 0 0 0 0 0 12 30 42
गो-4-281 लोक बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 60 50 110 0 0 0 15 0 15 2 7 9
गो-4-282 अति माया नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-4-283 सुकुमाया नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 6 6
गो-4-284 यम बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 15 16 0 0 0 0 0 0 5 30 35
गो-4-285 मेघ बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 14 24 1 0 1 0 1 1 3 60 63
गो-4-286 तिर्थ बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 50 60 0 0 0 0 1 1 0 20 20
गो-4-287 रुम्ब बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 20 25 0 0 0 0 0 0 0 25 25
गो-4-288 गोपी बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 12 22 0 0 0 0 0 0 13 18 31
गो-4-289 रत्नमाया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 16
गो-4-290 सितामाया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 3 4 0 2 2 0 0 0 2 38 40
गो-4-291 खम्ममाया आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 5 7 1 1 2 0 1 1 5 25 30
गो-4-292 सितामाया राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 70 75 0 0 0 0 0 0 2 50 52
गो-4-293 साविशा गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 20 20
गो-4-294 कुल बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 20 40 60 0 0 0 0 5 5 0 9 9
गो-4-295 दिप बहादुर क्याप्छाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 25 25 50 0 0 0 0 0 0 30 70 100
गो-4-296 कुल बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 4 7 0 0 0 0 0 0 3 4 7
गो-4-297 झलक बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 25 29 0 0 0 0 0 0 5 30 35
गो-4-298 दिल माया काफ्ले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 11 32 43 0 0 0 1 0 1 26 16 42
गो-4-299 लाल बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 45 10 55 0 1 1 0 0 0 0 56 56
गो-4-300 प्रेम बहादुर क्याप्छकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 11 20 31 1 0 1 0 0 0 22 50 72
गो-4-301 पविना माया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30 30
गो-4-302 पूर्ण माया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 5 7 0 0 0 0 0 0 1 15 16
गो-4-303 कमल भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 8 10 18 0 1 1 0 0 0 5 20 25
गो-4-304 खड्क बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 6 20 26 2 1 3 0 0 0 10 50 60
गो-4-305 पटुक बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 6 25 31 0 0 0 0 0 0 15 20 35
गो-4-306 ज्ञानेन्द्र नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 20 30 50 2 0 2 0 0 0 4 13 17
गो-4-307 जिरे वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 10 10
गो-4-308 दुर्गा माया भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 10 10 20 0 0 0 0 0 0 40 40 80
गो-4-309 मान बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 10 15 0 0 0 1 0 1 4 15 19
गो-4-310 ओम बहादुर सेन ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 6 100 106 2 0 2 0 0 0 0 50 50
गो-4-311 झलक बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 7 83 90 0 0 0 0 0 0 2 100 102
गो-4-312 हिरा बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 57 60 1 0 1 0 0 0 0 50 50
गो-4-313 दर्गा आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 30 35 0 0 0 0 0 0 7 107 114
गो-4-314 कृष्ण कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 4 9 0 0 0 0 0 0 2 150 152
गो-4-315 निर बहादुर ठकुरी सेन गोलन्जोर गाउँपालिका 4 11 0 11 0 0 0 0 5 5 0 25 25
गो-4-316 वोध राज सेन ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 23 23
गो-4-317 किरण सेन ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 4 0 4 0 5 5 0 3 3 2 27 29
गो-4-318 दान बहादुर ठकुरी सेन गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 0 5 2 5 7 2 6 8 0 32 32
गो-4-319 टिका बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
गो-4-320 बेग बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 80 85 0 0 0 0 0 0 0 60 60
गो-4-321 फरिन्द्र कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 20 20 40 1 0 1 0 0 0 12 20 32