Total: 1887 Records
कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर जुनारको फल्ने बोट जुनारको नफल्ने बोट जुनारको जम्मा बोट निबुवाको फल्ने बोट निबुवाको नफल्ने बोट निबुवाको जम्मा बोट कागतीको फल्ने बोट कागतीको नफल्ने बोट कागतीको जम्मा बोट सुन्तलाको फल्ने बोट सुन्तलाको नफल्ने बोट सुन्तलाको जम्मा बोट
गो-2-118 गोपाल बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 79 79 0 10 10 0 20 20 10 15 25
गो-2-119 योगेन्द्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 60 60 0 10 10 0 0 0 15 40 55
गो-2-120 राम बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 32 33 1 5 6 4 7 11 1 13 14
गो-2-121 यादव बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 50 200 250 15 20 35 30 50 80 30 100 130
गो-2-122 खड्क बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 50 50 0 15 15 0 12 12 8 30 38
गो-2-123 खेम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 28 112 140 5 21 26 12 20 32 30 55 85
गो-2-124 प्रेम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 54 54 0 13 13 0 9 9 10 23 33
गो-2-125 दर्गा बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 100 100 0 15 15 0 15 15 30 52 82
गो-2-126 गुर्ण बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 10 70 80 5 20 25 1 7 8 2 30 32
गो-2-127 कृष्ण बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 60 60 0 15 15 0 5 5 5 30 35
गो-2-128 प्रेम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 41 41 0 3 3 0 3 3 5 50 55
गो-2-129 दान बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2 0 0 0 0 5 5 5 65 70
गो-2-130 हित बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 20 50 70 5 10 15 3 2 5 8 15 23
गो-2-131 ज्ञान बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 80 80 0 15 15 0 5 5 10 40 50
गो-2-132 कुल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 50 50 0 5 5 5 5 10 10 40 50
गो-2-133 हरि बहादुर बसेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 40 40 0 5 5 0 3 3 5 30 35
गो-2-134 टंक बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 40 40 0 6 6 0 2 2 2 30 32
गो-2-135 भेष बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 50 50 0 8 8 0 10 10 5 40 45
गो-2-136 सिताराम भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 50 50 0 10 10 0 5 5 1 30 31
गो-2-137 देवि बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 50 50 0 3 3 0 10 10 10 40 50
गो-2-138 यम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 150 150 0 0 0 0 10 10 10 50 60
गो-2-139 धन बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 60 60 0 15 15 0 10 10 20 40 60
गो-2-140 चन्द्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 15 15 0 2 2 0 0 0 15 40 55
गो-2-141 थिर बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 50 50 0 5 5 0 7 7 15 30 45
गो-2-142 भक्त कुमारी आले गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 5 6 0 0 0 1 1 2 0 0 0
गो-2-143 दल बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 2 4 2 2 4 1 1 2 2 2 4
गो-2-144 डम्बर बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 1 2 2 1 3 0 0 0 1 1 2
गो-2-145 देव बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 5 8
गो-2-146 ज्ञान बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0
गो-2-147 फक्त थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 3 4 3 3 6 1 1 2 2 8 10
गो-2-148 डोर बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 5 7 1 2 3 0 0 0 1 5 6
गो-2-149 मोहन बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 4 1 5 0 0 0 0 0 0 2 4 6
गो-2-150 दल बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 2 3 1 4 0 4 4 0 0 0 2 3 5
गो-2-151 धन बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 10 10 1 1 2 0 0 0 0 0 0
गो-2-152 देव बहादुर काफ्ले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 1
गो-2-153 गणेश बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 2 20 150 170 0 0 0 0 0 0 0 10 10
गो-2-154 धन बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2 3 3 6 0 0 0 0 0 0
गो-2-155 राम पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0
गो-2-156 हरिमाया कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 4 4 8 1 2 3 0 0 0
गो-2-157 लक बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 5 7 4 1 5 3 2 5 2 5 7
गो-2-158 राज कुमार रैका गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 1 2 2 3 5 2 1 3 0 0 0
गो-2-159 गणेश बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 7 9 2 5 7 0 3 3 4 12 16
गो-2-160 डुकेन्द्र बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 13 14 2 0 2 0 0 0 0 5 5
गो-2-161 कृष्ण माया मश्राङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 18 18 5 5 10 0 0 0 2 2 4
गो-2-162 पूर्ण माया थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 3 5 2 0 2 0 0 0 10 5 15
गो-2-163 प्रेम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 50 50 10 75 85 0 85 85 0 0 0
गो-2-164 यम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 4 1 5 1 1 2 0 0 0
गो-2-165 दुर्गा बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 24 26 2 0 2 1 2 3 1 5 6
गो-2-166 रत्न माया सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 3 4 1 2 3 0 0 0 1 3 4
गो-2-167 कृष्ण बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0
गो-2-168 मान बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
गो-2-169 सन्त बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 4 3 7 0 2 2 0 0 0 2 2 4
गो-2-170 डिल्ली बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 3 4 0 3 3 0 0 0 2 3 5
गो-2-171 नारन बहादुर काफ्ले गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 3 2 5 0 2 2 0 0 0
गो-2-172 गणेश बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 5 5 4 2 6 0 0 0 0 0 0
गो-2-173 पृथ्वी बहादुर रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 5 5 0 2 2 0 1 1 0 0 0
गो-2-174 विष्णु बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 3 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0
गो-2-175 भोष बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 20 22 1 3 4 0 0 0 0 0 0
गो-2-176 बच्चु दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 3 1 4 2 4 6 0 0 0 2 5 7
गो-2-177 इत बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 0 3 3 0 2 2 0 0 0
गो-2-178 काजी मान सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 3 3 2 1 3 0 0 0 0 4 4
गो-2-179 यो बहादुर काफ्ले गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0
गो-2-180 डोर बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 1 1
गो-2-181 तोग विक्रम ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 1 3 4 3 10 13 0 0 0
गो-2-182 तेज बहादुर काफ्ले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 15 17 3 7 10 0 0 0 0 0 0
गो-2-183 सुरेन्द्र बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 2 2 4 1 1 2 0 0 0
गो-2-184 ढल बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 2 2 4 1 2 3 0 0 0
गो-2-185 गणेश बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 3 2 5 10 10 20 0 0 0
गो-2-186 अम्बर बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 2 2
गो-3-001 पूर्ण लाल लामा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 13 15 0 0 0 2 5 7 6 50 56
गो-3-002 विर बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 3 1 35 36 0 3 3 3 2 5 0 0 0
गो-3-003 यक राज पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 3 100 103 5 4 9 0 2 2 0 12 12
गो-3-004 गोपिराम पुलामी मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 2 5 7 1 1 2 1 2 3 2 3 5
गो-3-005 पवन हायू गोलन्जोर गाउँपालिका 3 1 40 41 1 1 2 0 4 4 3 70 73
गो-3-006 खड्ग बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 50 50
गो-3-007 याम बहादुर मुक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 1 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-3-008 खड्क बहादुर मुक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 3 35 38 0 0 0 2 1 3 7 0 7
गो-3-009 गोपाल लामा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 5 75 80 1 5 6 0 14 14 5 12 17
गो-3-010 सुवा मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-3-011 कृष्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 1 75 76 0 4 4 1 7 8 1 3 4
गो-3-012 ज्ञान बहादुर हायू गोलन्जोर गाउँपालिका 3 1 12 13 5 5 10 0 9 9 0 4 4
गो-3-013 भानु भक्त पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 10 40 50 3 1 4 2 1 3 7 5 12
गो-3-014 चित्र बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 3 105 108 7 16 23 0 3 3 5 6 11
गो-3-015 मान बहादुर हायू गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 8 8 0 0 0 0 2 2 3 5 8
गो-3-016 गणेश पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 5 10 15 0 4 4 1 2 3 7 30 37
गो-3-017 नाम कुमार हायू गोलन्जोर गाउँपालिका 3 4 60 64 0 2 2 4 0 4 2 8 10
गो-3-018 सुना माया लामा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 4 60 64 2 3 5 3 2 5 2 5 7
गो-3-019 राज कुमार हायू गोलन्जोर गाउँपालिका 3 1 10 11 2 0 2 0 4 4 2 12 14
गो-3-020 तिर्थ बहादुर हायू गोलन्जोर गाउँपालिका 3 9 6 15 0 5 5 0 10 10 30 50 80
गो-3-021 सविना पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 20 20 1 2 3 0 0 0 2 9 11
गो-3-022 नर माया पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 5 9 14 0 7 7 0 2 2 2 14 16
गो-3-023 बाबुराम पुलामी मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 2 50 52 0 0 0 1 0 1 15 15 30
गो-3-024 सानु पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 6 50 56 0 2 2 0 2 2 2 7 9
गो-3-025 शिव बहादुर पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 3 16 100 116 4 0 4 0 1 1 30 125 155
गो-3-026 चित्र बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 3 10 400 410 1 5 6 2 10 12 5 200 205
गो-3-027 रत्न कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 3 7 100 107 0 0 0 1 1 2 10 7 17
गो-3-028 रमा देवि भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 5 40 45 1 2 3 0 3 3 0 7 7
गो-3-029 पुन्य बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 5 25 30 0 3 3 0 0 0 0 19 19
गो-3-030 पूर्ण बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 0 4 4
गो-3-031 डुलु माया पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 3 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 60 60