Total: 1887 Records
कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर जुनारको फल्ने बोट जुनारको नफल्ने बोट जुनारको जम्मा बोट निबुवाको फल्ने बोट निबुवाको नफल्ने बोट निबुवाको जम्मा बोट कागतीको फल्ने बोट कागतीको नफल्ने बोट कागतीको जम्मा बोट सुन्तलाको फल्ने बोट सुन्तलाको नफल्ने बोट सुन्तलाको जम्मा बोट
गो-2-018 भक्त बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 2 7 9 0 0 0 0 0 0
गो-2-019 शान्ति बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 5 10 15
गो-2-020 नेत्र बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 5 7 3 5 8 0 0 0 0 7 7
गो-2-021 पदम बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-2-022 बल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 3 3 0 5 5 0 0 0 2 5 7
गो-2-023 होम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2 0 3 3 0 0 0 1 3 4
गो-2-024 हिमाल बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 20 20 0 3 3 0 0 0 0 0 0
गो-2-025 बल बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 0 5 5 0 3 3 0 0 0
गो-2-026 डोर बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 20 20 0 2 2 0 0 0 0 0 0
गो-2-027 दल बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 2
गो-2-028 धन बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
गो-2-029 छविलाल वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 2 3 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-2-030 दोल बहादुर दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-2-031 झनक मान कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-2-032 नरमान कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 30 30 0 0 0 0 4 4 0 5 5
गो-2-033 होम बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 1 3
गो-2-034 योक्त बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 10 10 0 1 1 0 0 0 0 1 1
गो-2-035 गोपीराम वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-2-036 यज्ञ प्रसाद पौडेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 15 15 10 6 16 2 5 7 1 4 5
गो-2-037 दिपक बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 5 7 2 4 6 2 8 10 1 2 3
गो-2-038 हरि बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 7 5 12 2 5 7 0 0 0
गो-2-039 नेत्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2 2 3 5 0 0 0 0 4 4
गो-2-040 गोपाल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 1 1 1 4 5 0 0 0 1 4 5
गो-2-041 रुद्र बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 3 3
गो-2-042 गोप बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 4 4 3 3 6 0 0 0 0 15 15
गो-2-043 मिन बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2 2 4 6 0 0 0 0 4 4
गो-2-044 मान बहादुर रैका गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 2 3
गो-2-045 देव बहादुर रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1
गो-2-046 सम्झना सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2 3 2 5 0 0 0 0 3 3
गो-2-047 राम चन्द्र कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 1 2 2 4 6 1 1 2 0 0 0
गो-2-048 थल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0
गो-2-049 बेग बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 3 5 8 1 2 3 0 0 0
गो-2-050 घन बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2 2 2 4 0 0 0 1 3 4
गो-2-051 गोपाल कुमार सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2 3 2 5 0 0 0 0 3 3
गो-2-052 केदार बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 5 6 9 4 13 1 0 1 0 4 4
गो-2-053 हरि बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3
गो-2-054 लक्ष्मण सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 3 5 1 3 4 0 1 1 0 5 5
गो-2-055 डोर विक्रम मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2 4 1 5 1 1 2 14 11 25
गो-2-056 दाल बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 8 10 4 3 7 0 0 0 4 6 10
गो-2-057 नारायण सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 2 5 7 1 0 1 0 4 4
गो-2-058 गोपी बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 1 1 15 5 20 1 1 2 0 0 0
गो-2-059 विर बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 6 30 36 0 1 1 0 0 0
गो-2-060 चामु थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 3 4 3 4 7 0 0 0 1 3 4
गो-2-061 गुन्ज बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 3 20 23 1 3 4 2 1 3 5 12 17
गो-2-062 थल बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 3 5 0 1 1 0 0 0 2 2 4
गो-2-063 हिरा बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0
गो-2-064 दुर्बल सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0
गो-2-065 डिल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0
गो-2-066 बुद्धि माया वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 57 59 1 0 1 1 2 3 2 11 13
गो-2-067 पदम बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 2 10 275 285 0 0 0 0 1 1 5 30 35
गो-2-068 गुण बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 10 10 1 4 5 0 0 0 0 0 0
गो-2-069 चित्र बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 6 6 1 0 1 0 2 2 0 0 0
गो-2-070 लोक बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 5 10 15 0 7 7 0 0 0 5 2 7
गो-2-071 टुकन बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
गो-2-072 कर्ण बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 2 4 100 104 0 6 6 0 0 0 0 10 10
गो-2-073 उषा कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 4 50 54 1 0 1 1 75 76 10 200 210
गो-2-074 छत्र बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 10 10 1 2 3 1 4 5 0 0 0
गो-2-075 राजन राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 40 42 8 12 20 0 3 3 0 2 2
गो-2-076 गुण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 5 3 8 0 8 8 0 2 2 4 0 4
गो-2-077 गोविन्द्र प्रसाद पौडेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 5 5 1 3 4 0 0 0 0 0 0
गो-2-078 देवी बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 7 7 1 25 26 1 7 8 0 0 0
गो-2-079 कृष्ण बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 15 145 160 0 0 0 0 0 0 1 15 16
गो-2-080 सुकुमाया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 20 100 120 0 2 2 2 5 7 10 40 50
गो-2-081 दिल बहादुर बसेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 10 40 50 1 5 6 1 0 1 1 30 31
गो-2-082 पूर्ण बहादुर बसेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 30 32 1 0 1 1 0 1 1 10 11
गो-2-083 बद्री बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 10 100 110 2 3 5 15 10 25 10 40 50
गो-2-084 प्रकाश भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 20 150 170 10 9 19 2 3 5 5 62 67
गो-2-085 कृष्ठ बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 10 40 50 10 5 15 1 3 4 10 6 16
गो-2-086 गम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 10 80 90 3 7 10 1 5 6 10 70 80
गो-2-087 भिम बहादुर अछामी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 40 40 0 15 15 0 0 0 0 10 10
गो-2-088 फडिन्द्र बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 1 100 101 5 40 45 0 30 30 10 70 80
गो-2-089 विष्णु बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 5 60 65 0 20 20 10 13 23 13 50 63
गो-2-090 गोविन्द्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 10 10 0 2 2 0 3 3 2 13 15
गो-2-091 हर्क बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 30 30 10 2 12 0 0 0 2 20 22
गो-2-092 भिम बहादुर बसेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 10 10 0 5 5 0 5 5 2 30 32
गो-2-093 तुल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 15 15 0 2 2 1 0 1 2 30 32
गो-2-094 राम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 50 50 0 5 5 0 10 10 9 39 48
गो-2-095 बम बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 40 40 0 5 5 0 2 2 2 3 5
गो-2-096 हिरा बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 40 40 0 5 5 0 1 1 1 40 41
गो-2-097 रुद्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 50 50 0 15 15 0 3 3 10 40 50
गो-2-098 मोहन नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 3 50 53 0 5 5 0 5 5 10 40 50
गो-2-099 शेर बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 5 30 35 0 4 4 0 7 7 10 30 40
गो-2-100 राम बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 3 3 0 5 5 0 0 0 0 4 4
गो-2-101 नैन बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
गो-2-102 एज्ञ बहादुर चौहान गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 3 3
गो-2-103 यकेन्द्र ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 42 42 0 0 0 0 3 3 1 5 6
गो-2-104 हेम बहादुर कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गो-2-105 कमल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
गो-2-106 बेग बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 0 0 5 0 5 1 1 2 0 0 0
गो-2-107 ओम बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 40 40 0 0 0 0 9 9 20 40 60
गो-2-108 फडिन्द्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 40 40 2 5 7 0 2 2 1 30 31
गो-2-109 पर्शराम पौडेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 20 20 3 5 8 1 5 6 5 5 10
गो-2-110 दिल बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 50 55 105 10 20 30 10 25 35 48 22 70
गो-2-111 राम बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 50 50 0 9 9 0 10 10 6 40 46
गो-2-112 गोविन्द्र बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 67 67 0 17 17 0 10 10 2 30 32
गो-2-113 शान्ता माया भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 40 40 0 2 2 0 1 1 5 30 35
गो-2-114 सूर्य बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 40 40 0 5 5 0 5 5 2 13 15
गो-2-115 जनक बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 0 66 66 0 18 18 0 13 13 2 39 41
गो-2-116 गणेश बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 4 60 64 1 15 16 3 7 10 2 30 32
गो-2-117 गोविन्द्र बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 2 62 64 0 12 12 0 15 15 0 50 50