Total: 1887 Records
कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर जुनारको फल्ने बोट जुनारको नफल्ने बोट जुनारको जम्मा बोट निबुवाको फल्ने बोट निबुवाको नफल्ने बोट निबुवाको जम्मा बोट कागतीको फल्ने बोट कागतीको नफल्ने बोट कागतीको जम्मा बोट सुन्तलाको फल्ने बोट सुन्तलाको नफल्ने बोट सुन्तलाको जम्मा बोट
क-3-001 रामजी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 12 16 28 0 0 0 2 0 2 3 5 8
क-3-002 कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 14 50 64 0 0 0 0 5 5 0 20 20
क-3-003 बेधमाया श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 4 100 104 0 0 0 0 0 0 10 10 20
क-3-004 सोम बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
क-3-005 टुक बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 15 30 45 4 10 14 10 15 25 20 30 50
क-3-006 नारदकाजी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9 16 25 2 4 6 0 8 8 8 30 38
क-3-007 कृष्ण काजी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 2 10 12 1 5 6 3 8 11 9 12 21
क-3-008 कमल बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 10 20 30 1 2 3 3 3 6 10 10 20
क-3-009 ढाल बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 20 70 90 2 2 4 2 3 5 20 30 50
क-3-010 चन्डिका श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 80 50 130 4 3 7 1 5 6 15 10 25
क-3-011 गणेश बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 0 30 30 1 2 3 1 4 5 10 10 20
क-3-012 फूलमाया श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 30 50 80 2 3 5 0 10 10 2 5 7
क-3-013 राम कुमारी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 9 36 45 5 3 8 0 5 5 11 33 44
क-3-014 राम कुमार श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 10 80 90 0 0 0 0 0 0 16 36 51
क-3-015 दानस बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 20 15 35 3 3 6 1 2 3 15 7 22
क-3-016 संतोषी लामा कमलामाई नगरपालिका 3 3 75 78 0 1 1 1 3 4 5 15 20
क-3-017 खड्ग बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 50 50 100 2 2 4 4 6 11 50 60 110
क-3-018 रघुनाथ श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 5 15 20 3 2 5 7 2 9 15 20 35
क-3-019 बुधमाया श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 2 20 22 2 0 2 1 1 2 8 10 18
क-3-020 ढलकेशर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 12 12 24 0 2 2 0 3 3 50 20 70
क-3-021 जगत श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 3 100 103 0 0 0 0 5 5 40 30 70
क-3-022 भिम बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 4 50 54 0 0 0 1 0 1 5 30 35
क-3-023 पदम बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 5 30 35 0 0 0 0 3 3 5 30 35
क-3-024 लक्ष्मण श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 6 50 56 0 1 1 1 2 3 32 50 82
क-3-025 सरोज बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
क-3-026 लालकाजी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 20 80 100 1 1 2 0 10 10 20 50 70
क-3-027 गोरख बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 10 100 110 0 1 1 2 10 12 1 100 101
क-3-028 बाशुदेव श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 40 0 40 0 0 0 0 0 0 5 0 5
क-3-029 शम्भु बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 20 80 100 3 0 3 0 5 5 15 50 65
क-3-030 बेत कुमारी श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 11 50 61 4 0 4 0 2 2 0 10 10
क-3-031 इन्द्र बहादुर श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 13 32 45 0 1 1 0 6 6 5 10 15
क-3-032 वालिका घिमिरे कमलामाई नगरपालिका 3 30 15 45 0 0 0 1 4 5 1 4 5
क-3-033 भरतराज चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 4 26 30 0 6 6 0 5 5 0 4 4
क-3-034 कृष्ण प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 15 10 25 10 80 90 2 5 7 0 0 0
क-3-035 शिव प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 0 10 10 1 10 11 20 0 20 0 0 0
क-3-036 सिता चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 0 5 5 0 5 5 0 4 4 0 4 4
क-3-037 कृष्ण प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 4 42 46 0 0 0 0 0 0 1 49 50
क-3-038 रविन प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 3 1 4 0 0 0 2 7 9 1 2 3
क-3-039 जानुका फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 5 10 15 0 0 0 0 5 5 5 25 30
क-3-040 रुद्र प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 2 20 22 0 0 0 3 0 3 1 2 3
क-3-041 नेत्र प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 1 25 26 7 0 7 9 0 9 1 10 11
क-3-042 राजु चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
क-3-043 खिलराज देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 0 10 10 0 5 5 1 6 7 4 18 22
क-3-044 मेख बहादुर अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 19 51 70 2 55 57 10 20 30 5 20 25
क-3-045 धन कुमारी चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 6 10 16 0 2 2 0 2 2 1 7 8
क-3-046 यम प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 3 35 38 0 0 0 0 0 0 2 0 2
क-3-047 पुष्पराज अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 2 15 17 0 0 0 0 4 4 0 10 10
क-3-048 निल प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 4 7 11 0 0 0 0 2 2 0 2 2
क-3-049 राजन प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 8 29 37 0 0 0 1 4 5 0 3 3
क-3-050 रमेश प्रसाद देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 2 7 9 0 0 0 0 2 2 0 0 0
क-3-051 देवी प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 7 3 10 4 0 4 1 1 2 3 8 11
क-3-052 शिव प्रसाद देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
क-3-053 चुडाराज चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 15 25 40 0 1 1 0 0 0 1 8 9
क-3-054 तारा कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 4 7 11 1 2 3 0 1 1 4 2 6
क-3-055 चन्द्र प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 7 35 42 0 2 2 0 5 5 0 8 8
क-3-056 रमा चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 10 10
क-3-057 पुष्कर प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 20 10 30 0 0 0 0 2 2 2 2 4
क-3-058 कुमार प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 4 20 24 5 0 5 7 3 10 4 6 10
क-3-059 राजन प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 9 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
क-3-060 रिता अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
क-3-061 सूर्य प्रसाद धिताल कमलामाई नगरपालिका 3 3 4 7 0 0 0 1 1 2 2 4 6
क-3-062 उज्वल प्रसाद आचार्य कमलामाई नगरपालिका 3 0 228 228 2 20 22 0 8 8 0 0 0
क-3-063 मन्जु चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 0 105 105 0 5 5 0 3 3 0 0 0
क-3-064 केशव प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 0 0 0 5 0 5 15 0 15 0 0 0
क-3-065 यज्ञ प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 5 45 50 0 0 0 0 2 2 0 3 3
क-3-066 भोज राज कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 20 30 50 15 25 40 10 15 25 10 20 30
क-3-067 भरत बहादुर कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 25 35 60 20 30 50 15 15 30 10 50 60
क-3-068 इन्द्र प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 7 0 7 8 50 58 0 5 5 0 2 2
क-3-069 शान्ति राज चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 0 5 5 0 0 0 0 7 7 0 2 2
क-3-070 जीवन प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 15 15 30 1 1 2 0 2 2 0 4 4
क-3-071 डिल्ली प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 20 50 70 1 1 2 0 5 5 1 3 4
क-3-072 गंगा चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 0 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
क-3-073 जनकलाल चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 25 40 65 4 18 22 7 11 18 0 16 16
क-3-074 नारायण बहादुर कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 30 20 50 20 10 30 15 15 30 20 20 40
क-3-075 तज्ञ बहादुर कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 1 13 14 4 8 12 2 2 4 3 7 10
क-3-076 कमल बुढाथोकी कमलामाई नगरपालिका 3 3 8 11 8 20 28 3 0 3 0 4 4
क-3-077 मनोज प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 4 62 66 0 0 0 0 0 0 3 41 44
क-3-078 प्रसाद प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 15 35 50 2 8 10 10 0 10 3 7 10
क-3-079 कमल प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 5 4 9 2 0 2 1 0 1 0 0 0
क-3-080 प्रकाश प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 10 5 15 2 0 2 1 3 4 0 0 0
क-3-081 नारायण प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 4 4 8 1 0 1 0 2 2 0 1 1
क-3-082 रत्न बहादुर बुढाथोकी कमलामाई नगरपालिका 3 4 6 10 1 0 1 1 1 2 0 0 0
क-3-083 भोज बहादुर बुढाथोकी कमलामाई नगरपालिका 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 10 15
क-3-084 सिद्धलाल फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 10 35 45 0 5 5 4 5 9 7 12 19
क-3-085 विष्णु प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 0 30 30 0 0 0 4 0 4 1 4 5
क-3-086 ऋषि प्रसाद फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 18 22 30 0 0 0 1 3 4 3 40 43
क-3-087 ओम प्रसाद चौलागाई कमलामाई नगरपालिका 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
क-3-088 गणेश बहादुर कार्की कमलामाई नगरपालिका 3 25 25 50 4 2 6 1 5 6 2 4 6
क-3-089 रमेश हायू कमलामाई नगरपालिका 3 0 5 5 0 0 0 1 1 2 0 2 2
क-3-090 बल बहादुर हायू कमलामाई नगरपालिका 3 0 3 3 5 0 5 4 0 4 0 0 0
क-3-091 खेम बहादुर हायू कमलामाई नगरपालिका 3 4 15 19 2 0 2 1 2 3 1 2 3
क-3-092 बद्रि बहादुर हायू कमलामाई नगरपालिका 3 0 5 5 2 0 2 1 1 2 0 4 4
क-3-093 गोविन्द कुमार राई कमलामाई नगरपालिका 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 5 5
क-3-094 टिका बहादुर हायू कमलामाई नगरपालिका 3 0 0 0 1 3 4 1 1 2 0 6 6
क-3-095 लक्ष्मण हायू कमलामाई नगरपालिका 3 0 4 4 0 0 0 2 0 2 1 0 1
क-3-096 राधा कुमारी हायू कमलामाई नगरपालिका 3 0 4 4 2 1 3 0 0 0 1 2 3
क-3-097 खिलानाथ फुयाल कमलामाई नगरपालिका 3 6 29 35 0 0 0 0 4 4 4 7 11
क-3-098 लक्ष्मी राई कमलामाई नगरपालिका 3 130 42 172 1 0 1 1 0 1 1 0 1
क-3-099 दिपा कुमारी राई कमलामाई नगरपालिका 3 190 51 241 1 2 3 0 1 1 0 0 0
क-3-100 रामेस्वर अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 10 5 15 3 4 7 0 3 3 2 3 5