Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर सम्पर्क नम्बर निबुवाको फल्ने बोट निबुवाको नफल्ने बोट निबुवाको जम्मा बोट
2075/076 गो-4-022 लोकेन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9841839780 0 5 5
2075/076 गो-4-023 चेत बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844085794 0 0 0
2075/076 गो-4-024 समन्ता भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9865143112 0 0 0
2075/076 गो-4-025 बल बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9818181398 0 0 0
2075/076 गो-4-026 किसन बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844463854 0 0 0
2075/076 गो-4-027 कमाने सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9818181398 0 0 0
2075/076 गो-4-028 जिवन बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9841839780 0 1 1
2075/076 गो-4-029 दिप बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9614646453 2 0 2
2075/076 गो-4-030 राम्रे पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-031 गोलाप बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844085794 0 0 0
2075/076 गो-4-032 मदन कुमारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9845242517 0 0 0
2075/076 गो-4-033 खड्ग बहादुर राक्से ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9869695016 0 0 0
2075/076 गो-4-034 राम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9866428595 0 2 2
2075/076 गो-4-035 राम बहादुर ठुकरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844293145 0 0 0
2075/076 गो-4-036 वोदराज रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844316277 0 0 0
2075/076 गो-4-037 फडिल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9619248633 0 0 0
2075/076 गो-4-038 होम बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843325992 0 2 2
2075/076 गो-4-039 चेत बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844156880 0 0 0
2075/076 गो-4-040 गंगा बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861390481 0 0 0
2075/076 गो-4-041 अतिमाया रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9865711051 0 0 0
2075/076 गो-4-042 डण्ड केसर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844316003 0 0 0
2075/076 गो-4-043 बल बहादुर रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9869773586 0 0 0
2075/076 गो-4-044 शिव बहादुर ठकुरी राक्से गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844453117 0 1 1
2075/076 गो-4-045 शुर बहादुर ज्ञामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844227185 0 0 0
2075/076 गो-4-046 भक्त बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844197721 0 0 0
2075/076 गो-4-047 बासुदेव आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9619248358 0 0 0
2075/076 गो-4-048 निर्मल आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9800878861 0 0 0
2075/076 गो-4-049 रित बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9619595890 0 0 0
2075/076 गो-4-050 चन्द्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844254034 0 0 0
2075/076 गो-4-051 उत्तर कुमार अधिकारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844156685 0 0 0
2075/076 गो-4-052 शम्सेर बहादुर थापा (ख) गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9866428595 0 0 0
2075/076 गो-4-053 मान बहादुर ठकुरी ख गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844316363 0 0 0
2075/076 गो-4-054 सरस्वती ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9619248685 0 0 0
2075/076 गो-4-055 ओम बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864140268 0 0 0
2075/076 गो-4-056 हिरा काजी हमाल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861390483 0 0 0
2075/076 गो-4-057 तिर्थ बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9869372421 0 0 0
2075/076 गो-4-058 चन्द्र बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9860620798 0 0 0
2075/076 गो-4-059 ओम प्रताप राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 4 6
2075/076 गो-4-060 गणेश बहादुर समाल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-061 अनिता कुमारी थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-062 चन्द्र बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9619466490 0 0 0
2075/076 गो-4-063 ‌ओम कुमारी अधिकारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9865452352 0 0 0
2075/076 गो-4-064 टुका राम श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-065 प्रेम बहादुर ल्हायो थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844156410 0 4 4
2075/076 गो-4-066 टिका लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843877185 3 0 3
2075/076 गो-4-067 कुमार बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-068 पक बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864043267 3 6 9
2075/076 गो-4-069 प्रमेदेव आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9744046574 0 0 0
2075/076 गो-4-070 नर बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844442605 2 5 7
2075/076 गो-4-071 चन्द्र बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 2 2
2075/076 गो-4-072 टिका कुमारी थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9863547696 48 0 0
2075/076 गो-4-073 तिलक बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9869692401 1 0 1
2075/076 गो-4-074 विष्णु बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844524044 2 2 4
2075/076 गो-4-075 रुद्र बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844316071 0 0 0
2075/076 गो-4-076 खग्रेद्र बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864141469 0 4 4
2075/076 गो-4-077 राम बहादुर ज्यू ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840918881 1 2 3
2075/076 गो-4-078 दुर्गा सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861046371 0 1 1
2075/076 गो-4-079 राम कुमारी रम्तेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 15 20
2075/076 गो-4-080 पदम बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9614747113 10 5 15
2075/076 गो-4-081 शान्ता माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9813368951 1 4 5
2075/076 गो-4-082 सुकुमाया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 2 0 2
2075/076 गो-4-083 सुन माया तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9803906330 1 2 3
2075/076 गो-4-084 विष्णु बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9615392563 7 3 10
2075/076 गो-4-085 गोपी लाल तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9615354187 2 1 3
2075/076 गो-4-086 छल बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 5 8
2075/076 गो-4-087 आईत सिंङ तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 6 3 9
2075/076 गो-4-088 भिम बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9615356928 9 4 13
2075/076 गो-4-089 कृष्ण लाल तामाङ्ग गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844076089 0 0 0
2075/076 गो-4-090 भिम बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 5 0 5
2075/076 गो-4-091 डिक बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-092 खड्का बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9615357002 3 0 3
2075/076 गो-4-093 सोम बहादुर घलान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9800835519 3 3 6
2075/076 गो-4-094 पदम बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844327385 3 2 5
2075/076 गो-4-095 दिल बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844226035 2 1 3
2075/076 गो-4-096 तारा बहादुर खपाङ्गे गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9865489005 0 2 2
2075/076 गो-4-097 नर बहादुर खपाङ्गे गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9614991766 0 0 0
2075/076 गो-4-098 चकिन बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-099 चित्र बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9862982616 0 0 0
2075/076 गो-4-100 धिर बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861764234 1 2 3
2075/076 गो-4-101 टेक बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9814836573 1 2 3
2075/076 गो-4-102 ललि माया खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9616843015 0 0 0
2075/076 गो-4-103 फोद बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 0 3
2075/076 गो-4-104 धन माया पुलामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844082599 2 2 4
2075/076 गो-4-105 लाल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9619240044 0 0 0
2075/076 गो-4-106 दिलमाया बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844216957 0 1 1
2075/076 गो-4-107 ईन्द्र बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-108 नर बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864598354 1 1 2
2075/076 गो-4-109 धिर बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864024551 0 0 0
2075/076 गो-4-110 तोक बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9614881804 0 0 0
2075/076 गो-4-111 डोर कुमारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864135908 0 0 0
2075/076 गो-4-112 लिलामाया खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9841869594 0 1 1
2075/076 गो-4-113 बिन्दामाया खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-114 सृर्य बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843362218 2 0 2
2075/076 गो-4-115 डण्ड बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843239740 0 2 2
2075/076 गो-4-116 शारदा खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9880587330 0 0 0
2075/076 गो-4-117 भोज बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9866374528 0 1 1
2075/076 गो-4-118 किरण बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840843661 0 1 1
2075/076 गो-4-119 दिपक श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844075551 0 0 0
2075/076 गो-4-120 छत्र बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844403761 0 0 0
2075/076 गो-4-121 मोहन माया आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9869292198 0 0 0